Carta de Serveis SCAT

Carta de Serveis del Servei comarcal d’assistència tècnica de Medi Ambient i Territori


(Carta de serveis aprovada en la Comissió de Govern de 26 de gener de 2022).

 

Nom del Servei 

Servei comarcal d'assistència tècnica de medi ambient i territori (SCAT)

Marc estratègic del Servei (missió i objectius) 

Missió: Optimitzar la xarxa comarcal de prestació de serveis especialitzats i de qualitat en l’àmbit de medi ambient i territori amb criteris d’eficiència i eficàcia

Objectiu 1:  Col·laborar amb els ajuntaments, donant resposta a les seves necessitats mitjançant la prestació d’assistència tècnica

Objectiu 2:  Oferir un servei especialitzat, que doni resposta sobretot a les necessitats més difícils de cobrir amb personal dels mateixos ajuntaments

Objectiu 3:  Optimitzar a través del treball en xarxa la prestació de serveis a escala comarcal, tant pel que fa a la racionalització de la despesa com a l’harmonització de criteris i procediments

Breu descripció del Servei

El Servei consisteix en prestar als ajuntaments de la comarca col·laboració i assistència tècnica especialitzada per desenvolupar les competències municipals en l’àmbit de medi ambient, enginyeria, arquitectura, arquitectura tècnica, mobilitat i salut.

 Web del Servei 

Legislació aplicable 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (art. 85 i 150).
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre (art. 25,  28 i 30 ).
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (art. 10)

Relació de les línies de Servei que es presten

Línia de servei 1: assistència en matèria de medi ambient i enginyeria
Línia de servei 2: assistència en matèria d'arquitectura
Línia de servei 3: assistència en matèria d'arquitectura tècnica
Línia de servei 4: assistència en matèria de mobilitat
Línia de servei 5: assistència en matèria de salut         
Per a cadascuna d'aquestes línies, el Servei comprèn les funcions següents:
◦ Planificar, proposar, dirigir, executar, fer el seguiment i assessorar sobre projectes, programes, actuacions, ordenances i contractes de serveis.
◦ Informar, proposar i dur a terme inspeccions i controls de competència municipal.
◦ Informar, proposar, dirigir, elaborar projectes i documents tècnics, dur a terme inspeccions, controls i coordinacions de seguretat i salut, fer el seguiment i assessorar sobre el planejament urbanístics, les obres, equipaments i serveis de titularitat municipal, en l’àmbit d'especialitat.
◦ Atendre consultes relacionades amb les funcions anteriors.
◦ Col·laborar amb l’Ajuntament en la resta de tasques pròpies.

Àrea i unitat responsable del Servei

Àrea de Medi Ambient i Territori 

Equip tècnic

Cap de l'Àrea
Personal de coordinació: 2 persones
Personal tècnic: 19 persones
Personal administratiu: 2 persones

Altres unitats implicades 

Serveis Jurídics, Intervenció, Persones i Valors, Presidència, Gerència i TIC

Persones destinatàries

Els 39 ajuntaments de la comarca.

Com s’ha de sol·licitar el Servei 

L'ajuntament ha d'adreçar una sol·licitud d'assistència tècnica al Consell Comarcal. A partir d'aquesta sol·licitud, i un cop validada la viabilitat d'aquesta assistència, es formalitza un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal, que s'ha d'aprovar i posteriorment signar per ambdues parts.

Cost per a l'usuari/a (condicions d'accés)

El Servei es destina a ajuntaments de la comarca, que assumeixen el cost del Servei sol·licitat. El cost de l'assistència es determina anualment en cada cas tenint en compte les línies de servei i la dedicació convinguda amb cada ajuntament.

Canals de participació de l'usuari/a i eines de retorn de la participació 

 Seu electrònica del CCVR
Extranet de les administracions catalanes: www.eacat.cat

 C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers

 

938600700 (centraleta)

938600710 (Àrea de Medi Ambient i Territori)


 mat@vallesoriental.cat

Qüestionari anual d'avaluació del Servei, amb informe de retorn dels resultats obtinguts, consultable al portal de transparència

Canals  de presentació de suggeriments, queixes i reclamacions

 mat@vallesoriental.cat

Instància genèrica electrònica

Termini de resposta dels suggeriments, queixes i reclamacions 

1 mes

Drets i deures dels usuaris/usuàries del servei

Drets:

 • Rebre un servei conforme als principis de col·laboració administrativa i lleialtat institucional, i a la resta de principis generals d’actuació de les administracions públiques, en els termes previstos per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.
 • Disposar del retiment de comptes del Servei.
 • Lleialtat institucional per part del Consell Comarcal.
 • Formular suggeriments, queixes o reclamacions i rebre'n una resposta adequada.
 • Ser informats dels resultats de les enquestes, avaluacions i millores assolides.                                                                                                                                                                                                   Accedir en condicions d'igualtat a les instal·lacions del Consell Comarcal i als seus recursos electrònics. Garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades personals gestionades pel Consell Comarcal en els termes previstos a la Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Deures:

 • Regir-se pels principis de col·laboració administrativa i lleialtat institucional, i per la resta de principis generals d’actuació de les administracions públiques, en els termes previstos per la normativa de règim jurídic de les administracions públiques.
 • Presentar al Consell Comarcal la documentació necessària en el transcurs de la formalització i durant la vigència del conveni.
 • Destinar els recursos concedits, a través de conveni, a la finalitat per a la qual han estat concedits.
 • Respectar els terminis establerts en el conveni.
 • Conèixer i complir les determinacions previstes al conveni i a la resta de normativa aplicable.

Compromisos de qualitat, indicadors de mesura i mesures d'esmena davant d'incompliments

Garantir que el 80% de les valoracions realitzades per les persones usuàries sobre l'existència d'un equip de professionals sigui igual o superior a 8 sobre 10 punts, i mai inferior a 5.

 • Percentatge de valoracions iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades per les persones usuàries sobre el grau d'ajust de l'assistència prestada a les necessitats de l'Ajuntament sigui igual o superior a 7 sobre 10 punts.

 • Percentatge de valoracions iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Garantir que el 75% de les valoracions realitzades per les persones usuàries sobre el seguiment del Servei prestat per part del Consell sigui igual o superior a 8  sobre 10 punts, i mai inferior a 5.

 • Percentatge de valoracions iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Garantir que en el 80% dels convenis establerts amb els ajuntaments, el temps entre l'inici de l'expedient i la notificació als interessats és d'un màxim de 2 mesos, i mai superior a 9 mesos.

 • Percentatge de notificacions del temps entre l'inici de l'expedient i la notificació als interessats de 2 mesos com a màxim en el 80% dels casos.
 • En cas de no assolir el compromís fixat, s'analitzaran les causes i es proposaran les millores concretes pertinents.

Formes de consulta del seguiment de la carta

Periodicitat de difusió del seguiment de la carta

Anualment es revisaran els compromisos definits i cada dos anys es revisarà, si s'escau, el contingut general de la carta de serveis.

Localització del servei i formes d'accés

Consell Comarcal del Vallès Oriental
C. Miquel Ricomà, 46. 08401 Granollers
A 5 minuts caminant des de l'Estació Central d'Autobusos de Granollers i a 15 minuts caminant des de l'estació de tren de Granollers Centre

Data d'entrada en vigor de la carta (aprovació) i vigència

Aquesta carta va ser aprovada pel Ple del 18 de març de 2020 i mantindrà la seva vigència mentre no sigui modificada o substituïda per una de nova

Data de revisió /actualització prevista

Anualment es revisaran els compromisos definits i cada dos anys es revisarà, si s'escau, el contingut general de la carta de serveis.