Convocatòria subvencions per al pagament del lloguer. Any 2019

Dilluns, 15 d'abril de 2019 a les 00:00

S’ha publicat la RESOLUCIÓ TES/935/2019, d’11 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019, MIFO LM 2019.
 
 

El termini de presentació de les sol•licituds comença el 16 d’abril fins al  7 de juny de 2019, ambdós inclosos. Cal destacar que respecte a la convocatòria de l’any 2018 s’han introduït les novetats següents:

•       Ingressos computables: declaracions IRPF exercici 2017. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol•licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu s’admetran els ingressos de l’any 2019 de la unitat de convivència, en cap cas s’accepten ingressos no declarats.
•         L’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 750 € (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercusió de les obres de millora, l’import de béns immobles-IBI, i la taxa pel servei de recollida d’escombraries). Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.
 
 
A tenir en compte respecte a la documentació requerida: 
•       S’han d’aportar tots els rebuts de lloguer pagats en el moment de presentar la sol•licitud, i en el rebut ha de constar qui paga, qui cobra, l’import del lloguer, el concepte i la data.
•        La sol•licitud, el full de transferència bancària i la declaració responsable, si escau,  s’han de formalitzar correctament, han d’anar datats i signats per la persona sol•licitant, i/o l’entitat creditora. 
•        Si l’usuari/ària s’ha oposat a la consulta telemàtica caldrà que aporti tota la documentació requerida i enumerada en la sol•licitud.
 
 
Per a més informació consulteu aquesta web.

Si els usuaris/àries tenen dubtes o volen que es repassi la documentació (recordem que han de portar tota la documentació original), caldrà sol•licitar cita prèvia a l’Oficina Comarcal d’Habitatge o dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge del seu municipi, si és el cas.

Per qualsevol dubte ens podeu enviar un correu a la bústia habitatge@vallesoriental.cat. 

Darrera actualització: 15.04.2019 | 12:35