La xifra de contractes laborals dibuixa un descens aquest mes de novembre, degut a la davallada del total de contractes temporals.

Dilluns, 5 de desembre de 2022 a les 10:00

Avanç de contractació del mes de novembre 

El mes de novembre s’han signat al Vallès Oriental 10.849 contractes laborals,  continuant així la reducció de contractes respecte el mes passat, reducció que ha afectat tant als contractes indefinits (respecte al mes passat, s’han registrat gairebé 700 contractes indefinits menys) com els temporals (pràcticament un miler menys que el mes passat) . De fet, setembre va ser el mes en que es va registrar un creixement de la contractació intermensual més important.

 

Respecte al mes de novembre de 202, el descens de contractes ha estat elevat del -30%: un total de 4.675 contractes menys, descens que podem atribuir bàsicament al descens de la contractació de tipus temporal: fa un any es van registrar 13.023 contractes temporals i aquest mes la xifra s’ha situat al meitat, gairebé, 6.812 contractes. Per sexes, les dones concentren el 46% de la contractació, amb un total de 4.999 contractes.

 

 

Tot i la reducció dels contractes respecte al mes passat, observem com en l’evolució de les dades la major proporció de contractes indefinits respecte a les dades de fa un any, quan els contractes indefinits suposaven poc més del 16%. La contractació temporal es situa en el 62%, que tot i ser un percentatge més elevat que els darrers mesos encara es situa molt per sota del 84% que suposava la temporalitat tot  just fa un any. Cal afegir que respecte la contractació indefinida de l’any passat les xifres indiquen que  s’ha multiplicat per pràcticament s’han doblat les dades respecte un any abans, tot i que aquest hagi estat un dels mesos de menor increment de la contractació indefinida

 

Si analitzem l’augment dels contractes indefinits segons modalitat contractual, veiem que  guanyen pes, els contractes ordinaris a temps indefinit (+2.190 contractes més que fa un any) i els d’interinitat (+45) . En l’àmbit de la contractació temporal, a banda de veure en els darrers mesos que ha desaparegut la fórmula de contractes d’obra i servei, veiem que aquest mes s’ha registrat un descens important dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció (-1.457).

 

Per activitats econòmiques, si bé aquest mes observem una menor reducció dels contractes en bona part de les activitats que el mes passat van ser les principals generadores de contractació (indústria manufacturera, comerç, ...) aquest mes guanyen força les activitats de serveis a les persones com ara activitats professionals i tècniques o les vinculades al sector de l’aigua i sanejament.

 

A Catalunya, l’evolució de la contractació també ha seguit la mateixa línia que a la nostra comarca, així el mes de novembre els contractes laborals formalitzats

es quantifiquen en 219.900, dels quals el 43,4% han estat indefinits (95.411) i el 56,6%, temporals (124.489). En comparació amb el mes d’octubre, s’ha produït una caiguda del 7,4% en els contractes signats (17.623 menys). Aquest descens ha estat més intens en la

contractació indefinida (-12,3%; 13.376 menys) que en la temporal (-3,3%; 4.247

menys). Respecte un any abans, la contractació experimenta una reducció del 22,2%

(62.572 menys), que s’explica per la davallada en la contractació temporal (-46,7%;

109.155 menys), en línia amb la tendència del Vallès Oriental.

Darrera actualització: 12.12.2022 | 09:33