Òrgans consultius

El Reglament Orgànic Comarcal, en els seu article 91, preveu l'existència de:

  • Comissions tècniques: òrgans col·legiats de caràcter consultiu que formen part de l’organització comarcal. Són constituïdes únicament com a instruments de treball, amb caràcter mixt: per membres de la corporació que ostentin responsabilitats de decisió en matèries afectes a aquestes, per personal al servei del Consell Comarcal i, si és el cas, per persones no vinculades a la corporació. Tenen com a objecte la investigació, l’estudi, l’informe i la deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les comissions informatives. Secció quarta: dels òrgans de participació ciutadana

I en el seu article 92 preveu l'existència de

  • Consells sectorials de participació: òrgans permanents de participació sectorial de caràcter consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els àmbits d’actuació pública comarcal que llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes comarcals, i fer així efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes públics. 2. Com a resultat d'aquesta participació, els consells sectorials poden proposar al Consell Comarcal, a través de les comissions informatives, l'adopció de mocions respecte del seu àmbit d'actuació pública comarcal.

 

 Lismivo

 Taula Vallès Oriental Avança

 Consell Consultiu de la Gent Gran

 Taula Sostenibilitat Biosphere

 Plenari Tècnic-privat Turisme

Plenari joventut

Darrera actualització: 13.12.2022 | 12:57
Darrera actualització: 13.12.2022 | 12:57