Compromesos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Agenda 2030

Dimecres, 2 de setembre de 2020 a les 12:00
  • En el darrer Ple, celebrat a finals de juliol, el Consell Comarcal va aprovar incoporar en la filosofia i en la pràctica les premises i conclusions que hi formen part.

El Consell Comarcal s'ha adherit a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible. D'aquesta forma, la institució comarcal s'ha compromès a incorporar, en la filosofia i en la pràctica, les conclusions i les premisses treballades en l’Agenda 2030 i els ODS a l’acció política i institucional ordinària. Així es va aprovar en una moció en el darrer Ple, celebrat a finals de juliol. 

L'acord inclou la creació d'una comissió de seguiment dels ODS del Consell Comarcal amb representació de totes les forces polítiques presents al Plenari, del Comitè d’Empresa i de totes les treballadores que hi estiguin interessades.

Per fer-ho possible l'acord preveu cercar els recursos necessaris per a dur a terme una diagnosi de la situació actual de compliment dels ODS per part del Consell Comarcal, amb l’objectiu de poder el·laborar posteriorment un Pla d’Actuacions concretes que acompanyi les decisions polítiques necessàries per a avançar en les línies establertes a l’Agenda 2030.

TEXT ÍNTEGRE DE LA MOCIÓ

“Compromís del CCVOR amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible"

L’any 2000, a l’Assemblea General de Nacions Unides, els Estats membres van acordar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) que calia assolir abans del 2015. Al finalitzar el període de compliment d’aquests, l’Assemblea General, el 25 de setembre de 2015, establia un nou acord mundial: l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible.

A la nova Agenda, es definien un conjunt d’objectius globals amb unes fites que han d’ajudar, entre altres problemes globals, a eradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat o posar fre al canvi climàtic, tot plegat a assolir abans del 2030. Aquests objectius es denominen: Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’Agenda 2030 i els ODS suposen una estratègia global que, conjuntament a les agendes dels Estats membres de l’ONU i a les Administracions Públiques, marquen un full de ruta amb l’objectiu d’aconseguir un desenvolupament mundial sostenible.

L’Agenda 2030 neix de la idea d’implementar una estratègia global per a fer front grans reptes com el canvi climàtic, la pobresa, la igualtat de gènere o les ciutats sostenibles.

Es tracta d’una agenda integral, multidimensional i d’aplicació universal, definida conjuntament entre els Estats, Nacions Unides, la societat civil, el sector privat, el món acadèmic, les organitzacions de base i els governs locals i regionals, i dissenyada des de la perspectiva de les tres dimensions del desenvolupament sostenible: la econòmica, la social i l‘ambiental.

Amb aquesta agenda es pretén estimular l’acció en 5 esferes (denominades les 5 p pel seu nom en anglès): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership) ja que, aquestes, inspiren les orientacions de canvis que es volen aconseguir. A més aquestes esferes es constitueixen com a marc de valor de referencia per a la localització dels ODS.

Per a que aquest agenda sigui efectiva i sigui més fàcil d’implementar, es desplega en 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que ajudaran a fer front a aquests grans reptes globals. Cada objectiu està delimitat per diverses fites (169 en total) que contribueixen en l’assoliment dels objectius.

L’experiència obtinguda dels ODM (antecessors dels ODS) ha ajudat a orientar els objectius cap a l’acció tenint en compte la realitat de les comunitats. A més, les metes definides per a cada Objectiu ajuden a que siguin més concisos i faciliten la seva comunicació.

Tant la focalització dels ODS com la seva aplicació es fonamenten en els principis de universalitat, globalitat, integritat, mesurabilitat, ambiciositat, inclusivitat i multidimensionalitat. Aquest conjunt de principis enfocats en una perspectiva d’aplicació universal donen resposta a la forma com s’aborden els reptes i problemes actuals marcats als ODS: Existeix una interconnectivitat entre ells i una afectació directa a tots els països i a totes les persones, independentment del seu grau de desenvolupament. Els ODS es transformen no només en un esforç per a ajudar als països en vies de desenvolupament, si no que els països més desenvolupats han assumit el compromís d’aplicar-los a les seves agendes i als seus territoris ja que també es veuen afectats per aquests reptes i problemes (“leave no one behind”).

Per tant, degut a la seva orientació de caràcter mundial, l’Agenda 2030 i els ODS necessiten, per a que l’aplicació sigui efectiva i es puguin assolir les fites establertes, un sistema de governança multinivell implicant l’esfera internacional, nacional, regional i local.

Per això és cabdal que les institucions locals i supralocals prenguem part de forma decidida en aquest compromís global i incorporem, de manera transversal, els ODS a les nostres actuacions institucionals ordinàries.

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Segon.- Incorporar, en  la filosofia i en la pràctica,  les conclusions i les premisses treballades en l’Agenda 2030 i els ODS a l’acció política i institucional ordinària del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Tercer.- Crear una comissió de seguiment dels ODS del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb representació de totes les forces polítiques presents al Plenari del Consell Comarcal del Vallès Oriental, del Comitè d’Empresa i de totes les treballadores que hi estiguin interessades.

Quart.- Cercar els recursos necessaris per a dur a terme una diagnosi de la situació actual de compliment dels ODS per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb l’objectiu de poder el·laborar posteriorment un Pla d’Actuacions concretes que acompanyi les decisions polítiques necessàries per a avançar en les línies establertes a l’Agenda 2030.

Cinquè.- Comunicar aquests acords a la Secretaria d’Estat d’Agenda 2030, al Consell de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya i al Comitè d’Empresa del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:34