Programa d'Actuació Comarcal (PAC) 2023-2027

 

Aquest PAC va ser informat favorablement en el Consell d'Alcaldies celebrat el 15 de maig de 2024.

Es va aprovar en el Ple celebrat el 22 de maig de 2024.

 

 

 

Procés participatiu

El document inicial del PAC es va elaborar amb un procés participatiu, en el període entre setembre de 2021 i març de 2022. Una vegada celebrades les eleccions municipals, el nou equip de govern l'ha actualitzat.

En el document inicial hi van participar ajuntaments de la comarca, personal del Consell Comarcal i entitats com el Consell de la Gent Gran, el Consorci del Besòs, del Consorci de Residus del Vallès Oriental, la taula de concertació econòmica públic-privada Vallès Oriental Avança  (TVOA).

Ajuntaments: van prioritzar els àmbits de treball que més els interessava del Consell Comarcal.

Personal: van triar en quines línies estratègiques volien participar i van fer aportacions sobre el contingut d’aquestes i en què havien de treballar com a Consell.

Òrgans externs al Consell (Consell Gent Gran, Consorcis, TVOA): van fer aportacions sobre aquelles línies estratègiques vinculades a l’àmbit d’actuació de cada un d’aquests òrgans

Vigència 

L'article 99 del ROC preveu que:

1. La Presidència, en col·laboració amb la Gerència, ha d'elaborar l'inici de cada mandat el Programa d'actuació comarcal.

2. L'elaboració del Programa d'actuació comarcal s'inicia després de la constitució del Consell Comarcal i la designació de la persona titular de la Presidència, havent de finalitzar el procés, en tot cas, en el termini màxim de sis mesos.

Així, doncs, el present PAC té vigència fins l'aprovació del següent, segons preveu el ROC.

Normativa

El Reglament Orgànic Comarcal defineix el PAC:

Article 98. Programa d'actuació comarcal

1. El Programa d'actuació comarcal és l'instrument estratègic on es prioritzen i defineixen les línies principals d'actuació del mandat, a partir de les quals es desenvolupen els diversos plans operatius i sectorials de caràcter anual o de projecció periòdica, en els quals s’ha d'establir, quan així sigui possible, els objectius i indicadors de gestió de cadascun dels àmbits d'actuació comarcal.

2. El Programa d'actuació comarcal es configura com una eina essencial per millorar l'alineament política i gestió en l'àmbit comarcal, fixant fites i establint sistemes objectius de seguiment i, si escau, de rendició periòdica de comptes.

Llei d'Organització Comarcal de Catalunya: El Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de noviembre, al seu article 29, estableix:

29.1 Els Consells Comarcals han d'elaborar un PAC que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els mecanismes de coordinació 9 amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.

29.4 Els programes d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens perjudici de les modificacions que acordi el ple del Consell Comarcal seguint el mateix procediment establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos programes