Cartes de Servei

A banda de la Guia de Serveis, el Consell Comarcal disposem de quatre cartes de serveis, que representen un pas més en el nostre compromís amb la ciutadania, on informem sobre els serveis que prestem, els estàndards de qualitat que s’hi apliquen i els drets i les obligacions que us assisteixen. Aquestes cartes s'actualitzen cada any.

 

   

 

El règim jurídic de la qualitat i les cartes de serveis es regula en les normes següents:

  • Article 30 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

  • Article 23 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (LRJPAPC).

  • Articles 59, 60 i 61 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG).

  • Article 179 de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que modifica el règim jurídic aplicable a les cartes serveis, modifica substantivament l’article 59 de la LTAIPBG i afegeix una disposició addicional a aquesta norma.

Darrera actualització: 20.02.2024 | 14:23
Darrera actualització: 20.02.2024 | 14:23