Competències Gerència

Les competències de gerència del Consell Comarcal són les que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 16 - La gerència

16.1  Correspon al gerent, d'acord amb les directrius del ple i les instruccions del president:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis comarcals.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple; ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir el personal de la corporació.

e) Exercir altres funcions que expressament li són delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14.

16.2  El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials.

El Reglament Orgànic Comarcal estableix:

Article 97. Gerència

1. La Gerència comarcal com a òrgan necessari de l'estructura institucional del Consell Comarcal és el nivell organitzatiu que fa viable l'alineament entre política i gestió en l'àmbit de les seves competències.

2. La Gerència es regeix pel que estableix la secció II d’aquest capítol.

3. La persona titular de la Gerència comarcal tindrà la consideració, de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica d'ocupació pública, de personal directiu professional.

Secció segona: la Gerència del Consell Comarcal

Article 105. Potestat d'autoorganització i Gerència

1. El Consell Comarcal, en ús de llurs potestats d'autoorganització ha de proveir al començament de cada mandat el càrrec de la Gerència, d'acord amb el que disposa aquest Reglament.

2. La Gerència té la condició d'alt càrrec del Consell Comarcal, d'acord amb la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern, i el seu nomenament i cessament es fa d’acord amb el que preveu aquest Reglament.

3. El nomenament de la Gerència és competència del Ple, a proposta de la Presidència.

Article 106. Consideració de la Gerència

1. La Gerència s'integra a l'organització comarcal, d'acord amb el que estableix normativa en vigor.

2. La Gerència del Consell Comarcal exerceix les funcions executives que li reconeix aquest Reglament orgànic i les altres que li atorga l’ordenament jurídic.

3. La Gerència, sens perjudici que aquest òrgan té la consideració, d'acord amb el que preveu la normativa reguladora de les comarques a Catalunya, d'estructura organitzativa pròpia del Consell Comarcal i de càrrec d'aquesta entitat, tindrà així mateix la naturalesa d'òrgan directiu.

Article 107. Nomenament de la Gerència

1. El nomenament de la Gerència correspon al Ple, a proposta de la Presidència del Consell Comarcal. El nomenament de la Gerència s'efectuarà previ compliment de les exigències establertes a la secció tercera d'aquest capítol del Reglament Orgànic.

2. El nomenament és per un mandat, transcorregut el qual pot ser prorrogat en el càrrec per un altre mandat per acord del Ple a proposta de la Presidència. Si no es formalitzés la pròrroga en els termes expressats en l'apartat anterior, la Gerència és cessada mitjançant acord del Ple a proposta de la Presidència.

Article 108. Règim jurídic general de la Gerència

1. La persona titular de la Gerència integra l'organització comarcal i és titular d'un òrgan comarcal i, per tant, des del seu nomenament pot exercir les potestats administratives i les competències assignades a aquest òrgan per la legislació i per aquest reglament.

2. La persona titular de la Gerència és nomenada per un mandat en els termes establerts en aquest Reglament, sens perjudici d’allò previst en l'apartat 2 de l'article precedent. Nogensmenys, per tal de garantir la continuïtat en la prestació dels serveis administratius i els de caràcter finalista, a la finalització del primer mandat o del segon en cas de pròrroga, la Gerència roman fins el nomenament del proper o de la propera gerent amb un màxim de sis mesos comptats a partir de la constitució de la corporació que resulti de les eleccions.

3. Si la persona nomenada com a titular de la Gerència tingués la condició de funcionari de l'Administració de la Generalitat o de les entitats locals catalanes, resta en la situació administrativa de serveis especials en la seva administració d'origen, d'acord amb el que s’estableix normativament.

4. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. 5. Al gerent o la gerent se li apliquen les causes d'incapacitat i incompatibilitat establertes per als membres del Consell Comarcal.

Article 109. Funcions de la Gerència

1. Les funcions de la Gerència s'exerceixen en tot moment d'acord amb les directrius del Ple i les instruccions de la Presidència del Consell Comarcal, així com de la Comissió de Govern.

2. En els termes establerts en l’apartat precedent corresponen a la Gerència amb caràcter general les funcions següents:

a) Dirigir l'administració comarcal i executar els acords del ple o de qualsevol altre òrgan de govern que s'estableixi en el present reglament orgànic.

b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i serveis comarcals, així com qualsevol altra política pública impulsada pel consell comarcal.

c) Autoritzar i disposar despeses, i reconèixer obligacions, en els límits de la delegació que li atorga el ple, així com ordenar pagaments i retre comptes.

d) Dirigir i gestionar la política de recursos humans de l'Administració comarcal.

e) Exercir altres funcions que expressament li siguin delegades i no afecten les atribucions del president i del ple enumerades pels articles 13 i 14 del TRLOC.

3. Així mateix, la Gerència del Consell Comarcal exerceix específicament com a pròpies les funcions següents:

a) Dirigir i coordinar les àrees, que implica impulsar la planificació estratègica i operativa amb la finalitat d'alinear la política i la gestió, en els termes que preveu la secció primera d'aquest capítol.

b) Dirigir, política i gestió dels serveis i dels recursos humans de l'Administració comarcal, sense perjudici de la superior direcció de la Presidència.

c) Determinar la política pressupostària de l'Administració comarcal i la gestió de llur execució.

d) Impulsar l'administració electrònica, la transparència i el govern obert, així com de l'escolta activa i la participació ciutadana en el seu àmbit d'actuació.

e) Garantir la rendició de comptes en aquelles matèries atribuïdes a la seva gestió.

f) Promoure la innovació permanent.

g) Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques i del personal.

h) Elaborar informes i propostes de resolució, si escau.

4. Les funcions genèriques i específiques serveixen com a mitjà de determinació del perfil de competències professionals exigit per a l'exercici efectiu d'un òrgan directiu per part del seu titular. El perfil de competències professionals es preveurà expressament, si és el cas, en la monografia del lloc directiu.

Darrera actualització: 26.07.2023 | 12:25
Darrera actualització: 26.07.2023 | 12:25