Composició política

 

CONSELLERS I CONSELLERES PROCLAMATS/ADES

 

 

 

 

El Consell Comarcal està format per 33 consellers i conselleres.

Un cop constituïts tots els ajuntaments de la comarca, la junta electoral provincial assigna a cada un dels partits, coalicions, federacions, agrupacions d’electors o associacions d’agrupacions d’electors que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca, el nombre de llocs que els corresponen, d’acord amb les regles següents:

a. Es calcula el percentatge de regidors o regidores que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors i regidores de tots els ajuntaments de la comarca.

b. Es calcula el percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos a la comarca.

c. Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b) per 2/3, i se sumen els resultats.

d. S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).

e. Es divideix el percentatge compost de cada formació política per un, dos, tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal seguint la metodologia de la llei d’Hondt

f. Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients més alts i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent.