Consell de Direcció

Òrgan de coordinació que preveu el Reglament Orgànic Comarcal i que és l'encarregat de dur a terme el correcte alineament entre política i gestió.

No té competències pròpies o delegades de caràcter resolutori o executiu amb força per obligar a tercers.

El funcionament atendrà els principis de flexibilitat, no formalisme, interacció i resposta ràpida a les qüestions polítiques o administratives que siguin més urgents.

Finalitats i objectius:

El Consell de direcció té, entre d'altres, les finalitats, els objectius i les funcions següents:

a) Traslladar correctament les directrius polítiques a l'estructura organitzativa.

b) Millorar la implantació de la política comarcal per les estructures administratives.

c) Enfortir les propostes polítiques des de la part tècnica.

d) Fomentar el lideratge organitzatiu.

e) Millorar la comunicació interna.

f) Facilitar una visió integral i transversal de l'organització.

g) Servir de via per a la interacció entre els diferents àmbits d'actuació comarcal.

Composició:

1. Correspon a la Presidència la designació dels membres del Consell de direcció comarcal.

2. El Consell de direcció és format pels membres següents:

a) El president o presidenta del Consell Comarcal, que el presideix, sens perjudici que pugui delegar -ne la presidència.

b) El gerent o la gerent del Consell Comarcal.

c) Els caps o les caps d’àrea.

d) El secretari o la secretària del Consell Comarcal.

e) L’interventor o la interventora del Consell Comarcal.

f) El tresorer o la tresorera.

g) El personal tècnic que la Presidència designi.

h) Totes aquelles altres persones que la Presidència designi.

3. Quan siguin convocats a l'efecte per la Presidència o per qui delegui, poden assistir a aquestes reunions les persones responsables de les Vicepresidències i Conselleries delegades, el personal directiu o qualsevol empleat públic.

Composició actual, aprovada per decret de Presidència el 19 de gener de 2022:

 • Raul Garcia Ramirez, vicepresident primer.
 • Jordi Manils Tavío, vicepresident segon.
 • Roser Colomé Soler, consellera delegada de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Joan Ramon i Bernabé, conseller comarcal.
 • Carles Fernández Pérez, gerent.
 • Sílvia Pérez i Corts, cap de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Òscar Frias Pérez, cap de l’Àrea de Persones i Valors.
 • Jaume Viure i Ribas, cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.
 • Carme Torrabadella i Vilaseca, tresorera.
 • Marta Parera i Negre, cap de la Secretaria de Presidència.
 • Jose Coy Serrano, tècnic de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.
 • Eugènia Llonch i Bonamusa, tècnica de l’Àrea de Serveis Personals.
 • Gilbert Niubó i Doiz, tècnic de l’Àrea de Serveis Jurídics
 • Carme Rodríguez i Rodríguez, tècnica del Servei de Millora i Estratègia Corporativa.
 • La persona que desenvolupi les funcions de Secretaria.
 • La persona que desenvolupi les funcions d’Intervenció.
Darrera actualització: 02.02.2022 | 10:18
Darrera actualització: 02.02.2022 | 10:18