Consell de Direcció

Òrgan de coordinació que preveu el Reglament Orgànic Comarcal i que és l'encarregat de dur a terme el correcte alineament entre política i gestió.

No té competències pròpies o delegades de caràcter resolutori o executiu amb força per obligar a tercers.

El funcionament atendrà els principis de flexibilitat, no formalisme, interacció i resposta ràpida a les qüestions polítiques o administratives que siguin més urgents.

Finalitats i objectius:

El Consell de direcció té, entre d'altres, les finalitats, els objectius i les funcions següents:

a) Traslladar correctament les directrius polítiques a l'estructura organitzativa.

b) Millorar la implantació de la política comarcal per les estructures administratives.

c) Enfortir les propostes polítiques des de la part tècnica.

d) Fomentar el lideratge organitzatiu.

e) Millorar la comunicació interna.

f) Facilitar una visió integral i transversal de l'organització.

g) Servir de via per a la interacció entre els diferents àmbits d'actuació comarcal.

Composició:

1. Correspon a la Presidència la designació dels membres del Consell de direcció comarcal.

2. El Consell de direcció és format pels membres següents:

a) El president o presidenta del Consell Comarcal, que el presideix, sens perjudici que pugui delegar -ne la presidència.

b) El gerent o la gerent del Consell Comarcal.

c) Els caps o les caps d’àrea.

d) El secretari o la secretària del Consell Comarcal.

e) L’interventor o la interventora del Consell Comarcal.

f) El tresorer o la tresorera.

g) El personal tècnic que la Presidència designi.

h) Totes aquelles altres persones que la Presidència designi.

3. Quan siguin convocats a l'efecte per la Presidència o per qui delegui, poden assistir a aquestes reunions les persones responsables de les Vicepresidències i Conselleries delegades, el personal directiu o qualsevol empleat públic.

El 17 de juliol de 2023 el President ha aprovat la inclusió dels següents membres:

Marc Candela, vicepresident primer

Joan Pons, vicepresident segon

José Antonio Montero , vicepresident tercer

Daniel Martín, conseller comarcal

Bernat Parera, conseller comarcal

Joan Ramon, conseller comarcal

Jordi Seguer, conseller comarcal

Marta Parera, cap de la Secretaria de Presidència

Carme Rodríguez, tècnica del Servei de Millora i Estratègia Corporativa

Calendari

Es reuneix amb periodicitat setmanal