Reglament

El 23 de novembre de 2022, el  Ple  del  Consell  Comarcal  del  Vallès  Oriental  va  aprovar inicialment el Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L’expedient s’ha sotmès a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de desembre de 2022, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8808 de 7 de desembre de 2022 i en el diari El Punt Avui de 30 de novembre de 2022. Transcorregut el termini de trenta dies d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions ni reclamacions, ha quedat aprovat definitivament.

El text aprovat és el següent:

 

Preàmbul.

 

El sector públic ha de vetllar per a potenciar la confiança de la ciutadania en les entitats públiques mitjançant un marc d’integritat institucional que garanteixi una gestió pública d’acord amb l’ètica i el bon govern. En aquest sentit, en resposta al marc legal de la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei catalana 19/2014 de 29 de desembre, i amb la voluntat de millorar la governança, transparència i bon govern, el 10 d'abril de 2019 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant Consell Comarcal, va aprovar el Pla d'Integritat Ètica i les seves accions.

El 20 de novembre de 2019,  el Ple del Consell Comarcal aprovà el Codi Ètic que té per objecte fixar els principis, els valors ètics i les normes de conducta que, en l’exercici de les seves funcions i les competències que tingui atribuïdes, han d’observar les persones i entitats recollides en l’àmbit d’aplicació. També s’estableixen les eines de control i seguiment del compliment dels principis, els valors i les normes de conducta i especifica les conseqüències del seu incompliment.

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, té per objecte reforçar l’aplicació del Dret i les polítiques de la Unió en àmbits específics mitjançant l’establiment de normes mínimes comunes que proporcionin un elevat nivell de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.

Alhora, aquesta directiva obliga als estats a vetllar perquè les entitats jurídiques dels sectors privat i públic estableixin canals i procediments de denúncia interna i de seguiment. Actualment està en tràmit el projecte de llei de transposició de la Directiva 2019/1937 al dret intern.

El Pla d’Actuació Comarcal del Vallès Oriental aprovat el 25 de maig de 2022 preveu la implantació de la Bústia Ètica a la línia sisena, encapçalada amb el títol Millora contínua i excel·lència.

Un dels mitjans per a dotar d’eficàcia les normes de conducta i contribuir alhora al compliment del principi de legalitat és la creació de la Bústia Ètica, que és l’objecte d’aquesta norma reguladora, destinada a afavorir la comunicació i la denúncia de les conductes o les actuacions contràries al dret, als principis i als valors ètics en l’àmbit del Consell Comarcal.

La Bústia Ètica vol esdevenir un canal electrònic de participació ciutadana per afavorir-ne les comunicacions i preservar l’anonimat de la persona que alerta.

Mitjançant aquest sistema, qualsevol servidor públic de la corporació, tingui la condició de membre electe o representatiu, o d'empleat públic, així com aquelles persones que es relacionen amb l’administració comarcal, com ara proveïdors, licitadors,  aspirants a un lloc de treball o qualsevol persona, sense distinció, podrà presentar les comunicacions indicades en suport electrònic i de manera telemàtica.

Una de les finalitats de la Bústia Ètica és la protecció de la persona que fa arribar una comunicació, per tal que els seus drets i interessos no resultin afectats, ni esdevingui una víctima d’assetjament professional o social.

Per tot això, es preveuen mecanismes que assegurin la indemnitat de la persona que fa la comunicació i també es reconeixen un seguit de drets a les persones a les quals s’atribueix una possible conducta irregular o contrària al Codi Ètic. També s’estableixen els criteris o les pautes d’actuació en la comprovació dels fets comunicats i les condicions d’ús que cal respectar.

Aquest Reglament té catorze articles i una disposició final. En defineix l’objecte, els objectius, el règim jurídic, l’àmbit d’aplicació, el canal d’entrada, els requisits de les comunicacions, la presentació i la gestió de les comunicacions, l’òrgan gestor i els drets i les obligacions.

 

Article 1. Objecte

 

 1. Per raó d’aquest Reglament es crea la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que n’és el seu objecte, amb la finalitat de promoure la qualitat institucional i democràtica d’aquest ens comarcal.

 

 1. La regulació del funcionament de la Bústia Ètica forma part també de l’objecte d’aquest Reglament.

 

Article 2. Definició

 

 1. La Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant la Bústia Ètica, és un canal de comunicació electrònica que el Consell Comarcal posa a disposició de qualsevol persona per poder alertar i comunicar conductes dutes a terme a l’administració del Consell Comarcal que puguin resultar contràries al dret i/o als principis del Codi Ètic.

 

 1. La Bústia Ètica contribueix al sistema de control en la gestió pública i alerta sobre possibles irregularitats, en defensa dels principis de qualitat democràtica i bon govern.

 

 1. Els valors i principis que inspiren el funcionament i l'ús de la Bústia Ètica es fonamenten en la garantia de respecte a la legalitat, satisfacció de l'interès públic, integritat, eficàcia i eficiència, honestedat, objectivitat, imparcialitat, neutralitat, igualtat, prudència, transparència, autoritat, compromís, lideratge, responsabilitat, cooperació institucional, qualitat democràtica i bona administració.

 

Article 3. Objectius i finalitat

 

Els objectius i la finalitat de la Bústia Ètica en l’àmbit del Consell Comarcal són els següents:

 

 1. Fomentar la transparència, el retiment de comptes i la integritat de la institució.
 2. Garantir i afavorir que es compleixin els principis i els valors ètics establerts al Codi Ètic.
 3. Promoure les bones pràctiques, la bona administració i el bon govern.
 4. Vetllar pel compliment de la legislació.

 

Article 4. Règim jurídic

 

 1. L’organització, l'ús i el funcionament de la Bústia Ètica es regeixen per aquest Reglament i, supletòriament, per l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, la seu electrònica i el registre electrònic, en tot allò que resulti d’aplicació.
 2. El Consell Comarcal no és en cap cas responsable de l'ús incorrecte de la Bústia Ètica en relació amb les comunicacions que s’hi presenten.

 

Article 5. Àmbit d’aplicació

 

 1. Les comunicacions efectuades a la Bústia Ètica s’adrecen exclusivament a comunicar fets i actuacions comesos en l'àmbit d’aquest Consell Comarcal que resultin contràries al dret i/o als principis del Codi Ètic.

 

 1. Les comunicacions adreçades a la Bústia Ètica no suposen l'inici d'un procediment administratiu, ni la formulació d’un recurs administratiu ni tenen l'efecte de presentació de documents al Registre del Consell Comarcal.

 

 1. La persona que presenti una comunicació a la Bústia Ètica no adquireix la condició de persona interessada en un procediment administratiu. Tanmateix, si en la comunicació ha manifestat la seva intenció de comparèixer com a persona interessada, pot beneficiar-se d’aquesta condició en el procediment administratiu que, si escau, s’incoï arran de les tasques de gestió de la comunicació que es duguin a terme, sempre que tingui la legitimació corresponent.

 

Article 6. Canal d’entrada

 

 1. El Consell Comarcal posa a disposició un canal electrònic de fàcil accés des del seu web institucional, que és el canal d’entrada de la Bústia Ètica.

 

 1. El canal d’entrada a la Bústia Ètica ha de permetre registrar una alerta de forma anònima, facilitar la comunicació bidireccional entre l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i la persona que alerta, així com garantir la confidencialitat de les comunicacions i la protecció de la identitat de les persones que hi intervenen, sens perjudici de les excepcions establertes en aquest Reglament.

 

Article 7. Requisits de les comunicacions

 

 1. Les comunicacions que es rebin han de descriure els fets i les circumstàncies que permetin la identificació de l'acció o l'omissió imputable que es vol posar en coneixement del Consell Comarcal. És obligatori emplenar el camp destinat a descriure detalladament la conducta contrària al dret i/o als principis del Codi Ètic.

En cas que no es compleixin aquests requisits, les comunicacions no generen cap acció a càrrec de l’òrgan gestor, més enllà de l’acusament de rebuda, i en cap cas s’admetran ni originaran una investigació al respecte.

 

 1. Els camps identificatius de la persona que presenta la comunicació, així com els relatius a la seva adreça física i electrònica tenen caràcter opcional i no és un requisit exigible per a la presentació de les comunicacions.

 

Article 8. Presentació i gestió de les comunicacions

 

 1. Les comunicacions es presenten en format electrònic mitjançant el canal habilitat que el Consell Comarcal posa a disposició amb accés des del web institucional.

 

 1. La presentació de la comunicació genera un codi de registre aleatori que, mantenint l'anonimat de la persona que formula la comunicació, permet fer el seguiment de la comunicació i mantenir el contacte entre l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i la persona que fa la comunicació, a l'efecte de facilitar la col•laboració d’ambdues parts en la comprovació dels fets.

 

En cap cas l’òrgan gestor admet comunicacions fetes mitjançant altres canals o mitjans que no siguin el canal d’entrada establert a l’article 6 d’aquest Reglament.

 

 1. Les comunicacions rebudes a la Bústia Ètica són tractades per l’òrgan gestor, que emet i adreça a la persona que formula la comunicació un acusament de rebuda en termini màxim de set dies naturals.

 

 1. Amb posterioritat a l’acusament de rebuda, l’òrgan gestor verifica el compliment dels requisits de les comunicacions d’acord amb l’article 7, i si es compleixen, efectua una ponderació prèvia de versemblança dels fets, fonamentada degudament en la correlació entre el fet denunciat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en atenció al principi de proporcionalitat.

 

 1. L'òrgan gestor pot dur a terme les diligències d'investigació preliminars que consideri necessàries per verificar els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels fets. 

 

 1. La ponderació prèvia de versemblança de l’òrgan gestor conclou amb alguna de les decisions següents:

 

  1. Admissió de la comunicació i obertura del període de les actuacions de comprovació.
  2. Arxivar la comunicació en cas de manca de fonament o per ser notòriament falsa.

 

 1. Les actuacions de comprovació dels fets objecte de la comunicació consisteixen en portar a terme les tasques d'investigació convenients per tal de verificar i acreditar els fets comunicats. Són objecte de comprovació els fets descrits a les comunicacions presentades i admeses. Les actuacions de comprovació s'han de dur a terme d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva. El desenvolupament de les actuacions de comprovació és una funció de l’òrgan gestor.

 

En els casos en els quals s'evidenciï de manera manifesta l'existència d'una infracció administrativa o un il·lícit penal, s’han de suspendre les actuacions de comprovació i se'n donarà compte a l'òrgan competent, vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la infracció.

 

 1. Un cop fetes les actuacions de comprovació procedents, l’òrgan gestor emet l'informe de conclusions corresponent que adreça a l’òrgan competent.

 

En l’informe de conclusions s’hi reflecteix una relació de les actuacions de comprovació efectuades, un pronunciament si existeix o no, al seu parer, una conducta contrària al dret i/o als principis del Codi Ètic, i els motius i les justificacions en què es fonamenta aquesta consideració.

 

En cas afirmatiu, l'informe ha d'incloure les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades per tal d'evitar futures males pràctiques de la mateixa naturalesa. Addicionalment, pot proposar a l'òrgan competent la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat alterada o l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o, fins i tot, comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En els casos en els quals la recomanació incorpori una proposta d'incoació d'un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació i la decisió adoptada poden tenir els efectes i la consideració d'expedient d'informació reservada.

 

En cas contrari, l'informe ha d'incloure l'acord del cessament de les comprovacions i l'arxiu de les actuacions, i també s'hi ha d'especificar, de forma suficientment fonamentada, la manca de vulneració dels principis i regles ètiques i la inexistència de males pràctiques.

 

En tots els casos i en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la comunicació, l'òrgan gestor ha de comunicar a la persona que la va presentar el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets o la conducta comunicats. L'informe no pot ser objecte de recurs o d'impugnació.

 

Article 9. L'òrgan gestor

 

 1. L’òrgan gestor és l’òrgan col·legiat format per persones treballadores del Consell Comarcal, nomenades per la Presidència, que desenvolupa les funcions establertes a l’article 10 d’aquest Reglament.

 

 1. El nombre mínim de membres de l’òrgan gestor és de cinc. En qualsevol cas són membres de l’òrgan gestor les persones treballadores següents:

 

 1. Una persona treballadora tècnica de la unitat on s’hi adscriguin els serveis jurídics.
 2. Una persona treballadora de la unitat on s’hi adscriguin les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

Article 10. Funcions de l’òrgan gestor

 

L’òrgan gestor té les funcions següents:

 

 1. Verificar els requisits de les comunicacions i decidir sobre la seva admissió inicial.
 2. Confirmar la recepció, l'admissió o el rebuig a la persona que ha formulat la comunicació.
 3. Fer la ponderació prèvia de versemblança dels fets.
 4. Dur a terme les diligències d'investigació preliminars que consideri necessàries per verificar els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels fets, si és el cas.
 5. Admetre les comunicacions, arxivar-les, dur a terme les actuacions de comprovació, emetre l’informe de conclusions i adreçar-lo a l’òrgan competent.
 6. Comunicar a la persona que va presentar la comunicació el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets o la conducta comunicats.
 7. Garantir la confidencialitat de les persones que alerten mitjançant la presentació d’una comunicació així com la dels membres i el personal del Consell Comarcal en la comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat i anonimat no impedeix la cessió de les dades, inclosa la identificació de qualsevol de les persones, imposada per l’ordenament jurídic, i especialment, quan es requereixi pels jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació.
 8. Elaborar una memòria anual de les comunicacions rebudes i les actuacions dutes a terme, de la qual en donarà compte al Ple.
 9. Les altres previstes en aquest Reglament.

 

Article 11. Drets i obligacions de la persona que presenta la comunicació

 

 1. La persona que presenta la comunicació té els drets següents:

 

  1. Disposar d’un canal segur de comunicació que li garanteixi l’anonimat i la confidencialitat de les comunicacions.
  2. Gaudir de la protecció eficaç de la seva intimitat, privacitat i anonimat, sense que es pugui revelar en cap moment, de manera directa o indirecta, la seva identitat. Aquest dret també s’estén als possibles testimonis que intervinguin en la comprovació dels fets comunicats. La garantia de confidencialitat i anonimat no impedeix la cessió de les dades, inclosa llur identificació, imposada per l’ordenament jurídic, i especialment, quan es requereixi pels jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació.
  3. Gaudir de la protecció eficaç de la seva integritat laboral, sense que pugui patir represàlies, discriminació, ni qualsevol altra conseqüència professional que impliqui assetjament o qualsevol efecte negatiu per raó de la comunicació formulada.
  4. Qualsevol altre dret que li sigui reconegut en aquest Reglament.

 

 1. La persona que presenta la comunicació té les obligacions següents:

 

  1. Descriure amb el màxim detall possible els fets i les circumstàncies sobre els que versa la comunicació.
  2. Proporcionar tota la documentació disponible sobre els fets comunicats o els indicis objectius per obtenir-ne proves.
  3. Tenir una creença raonable sobre la certesa de la informació que comunica i no formular comunicacions amb mala fe, abús de dret o basades en meres opinions personals.
  4. Qualsevol altra obligació que li sigui establerta en aquest Reglament.

 

Article 12. Drets i obligacions de la persona a la qual se li atribueix la conducta comunicada.

 

 1. Les persones a qui s’atribueix la conducta eventualment contrària al dret i/o als principis del Codi Ètic tenen els drets següents:

 

 1. Rebre informació de la comunicació presentada, llevat que de manera motivada i d’acord amb el principi de proporcionalitat calgui mantenir el secret en benefici de la comprovació dels fets.
 2. Conèixer els fets comunicats, formular al·legacions i aportar informació o documents en relació amb els fets comunicats.
 3. Que no s'emetin ni es traslladin a terceres persones conclusions o recomanacions que continguin referències nominals sense que hagin finalitzat les actuacions de comprovació i sense haver tingut oportunitat real de conèixer els fets comunicats i de deixar constància del seu parer. S'exceptua la comunicació de dades a l'autoritat judicial, administrativa o disciplinària competent, que no exigeix la comunicació prèvia a la persona eventualment responsable.

 

 1. Les persones eventualment responsables de la conducta comunicada han de col·laborar en la comprovació dels fets i aportar la informació i la documentació de què disposin i que requereixi l’òrgan gestor de la Bústia Ètica.

 

Article 13. Obligació de col·laboració en les tasques de comprovació

 

Els càrrecs electes i els servidors públics del Consell Comarcal han de col·laborar en les tasques de comprovació i facilitar l’accés a la informació i la documentació, si així ho sol·licita l’òrgan gestor de la Bústia Ètica.

 

Article 14. Protecció de dades de caràcter personal.

 

Les dades i informacions personals que hi pugui haver a la comunicació dels fets tan sols poden ser objecte de tractament per a la finalitat de tramitar la comunicació, comprovar-ne els fets i emetre'n les conclusions finals pertinents. Les dades comunicades o obtingudes en la comprovació dels fets comunicats no poden ser cedides ni comunicades a entitats o a persones alienes al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Han de ser tractades exclusivament pel personal de l’òrgan gestor de la Bústia Ètica, de les tasques de comprovació dels fets comunicats i formulació de les recomanacions procedents, llevat que sigui procedent comunicar els fets i la identitat de les persones responsables per raó d'una eventual responsabilitat disciplinària o penal.

Per exercir el dret d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació del tractament, de portabilitat i/o d’oposició, la persona es pot adreçar a la seu electrònica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 

Disposició final

 

Aquesta disposició general entra en vigor transcorreguts 15 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.

Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:46
Darrera actualització: 18.07.2023 | 12:46