La institució

El Consell Comarcal del Vallès Oriental

El Consell Comarcal del Vallès Oriental som una administració pública local constituïda el 9 de març de 1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària en l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi.

La nostra norma bàsica de regulació és el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre).

Les competències exercides pel Consell Comarcal del Vallès Oriental són bàsicament aquelles que ens atribueixen les lleis del Parlament de Catalunya, les de cooperació, coordinació o suplència en relació amb els serveis municipals i les de col·laboració amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, encaminades al desenvolupament d’activitats d’interès autonòmic.

Coordinem, impulsem, i promovem el treball en xarxa, compartint experiències i sumant valors locals, sobretot valor humà, un capital que pot trobar una nova motivació treballant i compartint projectes comuns amb la resta d’ajuntaments del territori.

Tenim una alta apacitat d’adaptació i visió comarcal de conjunt.