Competències

Les competències de vicepresidència del Consell  Comarcal són les que estableix l’article 13.2 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre: "El president ha de nomenar, entre els consellers comarcals, un vicepresident o més, que l'han de substituir per ordre de nomenament en cas de vacant, absència o impediment, i als quals pot delegar l'exercici de les seves atribucions"

El Reglament Orgànic Comarcal estableix:

Article 67. Competències

Les competències bàsiques dels vicepresidents o vicepresidentes són les de substituir el president o la presidenta en els casos d’absència, malaltia, vacant, segons l’ordre de prelació que el president o la presidenta hagi establert en el Decret de nomenament. B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 20-6-2019 CVE 2019021954 Pàg. 27-65 https://bop.diba.cat A

Aquest ordre de prelació actua també en cas d’absència, malaltia, impediment o deure d’abstenció d’un vicepresident o d’una vicepresidenta. En el supòsit de substitució del president o la presidenta per raons d’absència o malaltia, el vicepresident o la vicepresidenta que assumeixi llurs funcions no pot revocar les delegacions atorgades pel president o per la presidenta.

Darrera actualització: 28.07.2023 | 12:46
Darrera actualització: 28.07.2023 | 12:46