Calendari fiscal

(Aprovat en el Ple de 22 de novembre de 2023)

 

*Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent més els interessos de demora transcorregut el dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.

 

(Aprovat en el Ple de 23 de novembre de 2022)

*Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10% si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20% més els interessos de demora transcorregut el dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 23.11.2023 | 13:39
Darrera actualització: 23.11.2023 | 13:39