Comissió de Govern ordinària

Dimecres, 24 d’abril de 2024 de 18:30 a 19:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de març de 2024.

ÀREA D’HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

3. Resoldre les al•legacions d’Accent Social, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3 i imposició de penalitats.

4. Resoldre les al•legacions d’Accent Social, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 4 i imposició de penalitats.

5. Resoldre les al•legacions d’Accent Social, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 5 i imposició de penalitats.

6. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments en relació amb el Servei de transport adaptat.

7. Aprovar la pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport adaptat i assistit.

PER URGÈNCIA

1. Aprovar la liquidació parcial provisional dels ajuts individuals de menjador del curs escolar 2023/2024, corresponent al període de setembre a març, i la bestreta corresponent

8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 27.05.2024 | 15:09