El Ple del Consell Comarcal aprova una moció on reclama un millor finançament per als consells comarcals

Dijous, 23 de març de 2023
  • La moció va comptar amb els vots favorables de tots els grups, excepte Ciutadans i CUP, que es van abstenir.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar ahir una moció on es reclama un millor finançament per als conselles comarcals. La moció va comptar amb els vots favorables d’ERC-AM, PSC-CP, Junts i En Comú Guanyem. Es van abstenir Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM.

Text de la moció:

Els Consells Comarcals són, conjuntament amb els ajuntaments, l’administració pública més propera a la ciutadania, la primera supramunicipal, i una de les administracions més afectades per la crisi econòmica dels darrers anys, la pandèmia, i ara també la crisi energètica i de preus, que ha afectat la seva capacitat per donar resposta a les necessitats dels ajuntaments i de la ciutadania de cada poble i ciutat de Catalunya.

Els Consells han patit des del seu inici un dèficit estructural de finançament. Amb els anys, els Consells han esdevingut l’espai idoni per a compartir, mancomunar i concertar polítiques públiques entre Ajuntaments, i també per a la delegació de competències del Govern de la Generalitat per a la prestació de determinats serveis bàsics, especialment per als municipis amb menys recursos.

La consolidació de més serveis i la fragilitat de les formes jurídiques per a donar continuïtat donen com a resultat que els Consells Comarcals siguin l’administració amb més precarietat, perquè no poden garantir la consolidació i la continuïtat dels serveis que presta mitjançant un adequat finançament.

El proppassat 30 de gener es va reunir l’Assemblea del Fòrum Comarcal de l’Associació Catalana de Municipis. El Fòrum Comarcal de l’ACM, que està conformat per tots els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, treballa des de 1993 de manera coordinada per esdevenir l’altaveu de les necessitats de tots els Consells Comarcals del nostre país. En l’esmentada assemblea es van presentar els resultats de l’enquesta sobre el finançament dels Consells que durant els mesos de desembre del 2022 i gener del 2023 es va dur a terme.

El resultat de l’enquesta posa de manifest, una vegada més, que els Consells Comarcals pateixen d’infrafinançament evident per prestar els serveis propis i delegats. També s’evidencia les dificultats per garantir l’activitat estructural del consell i les despeses indirectes de la prestació de serveis delegats pel Govern o pels mateixos municipis.

Després d’analitzar i debatre les conclusions de l’enquesta, el Fòrum va acordar impulsar la present Moció perquè els plenaris de tots els Consells Comarcals de Catalunya i el Conselh d’Aran, la puguin prendre en consideració.

És per això, que el Consell Comarcal del Vallès Oriental proposa al Ple l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Traslladar al Govern de la Generalitat la necessitat de donar una solució estructural a la greu situació de finançament dels Consells Comarcals.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que mentre no s’aprovi la Llei de Governs i Finances locals, es creï un fons complementari al Fons de Cooperació local, que doti de suficiència financera als Consells Comarcals per a garantir la continuïtat dels serveis que presta.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a revisar el finançament i el marc jurídic dels serveis que de forma delegada per part de la mateixa Generalitat o dels municipis de la comarca, es presten des dels Consells. En especial, s’ha de vetllar perquè aquests puguin tenir continuïtat, es puguin consolidar i cobreixin també les despeses indirectes que comporta la seva prestació.

QUART.- Instar al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, a promoure les modificacions legislatives que s’escaigui perquè els Consells Comarcals puguin participar directament en els tributs de l’Estat i de la Generalitat.

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat perquè en totes les convocatòries de Fons Europeus, els Consells Comarcals puguin ser-ne beneficiaris i garantir d’aquesta manera que els municipis amb menys recursos i menys població puguin accedir de manera conjunta a finançar les seves iniciatives amb fons europeus.

SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i als Ajuntaments de la nostra comarca.

Darrera actualització: 23.03.2023 | 15:14