El Consell Comarcal aprova un pressupost per a l’any 2023 de prop de 31 milions d’euros

Dijous, 22 de desembre de 2022

Representa un increment de l’11,26% en relació a l’exercici 2022.

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat el pressupost per a l’exercici 2023, que puja a 30.732.695,87 €, la qual cosa suposa un increment d’un 11,26% en relació a l’exercici 2022.

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC-CP, Junts i En Comú Guanyem), l’abstenció de Ciutadans i CUP i el vot en contra d’ERC-AM.

El pressupost de l'exercici 2023, segons s’especifica en la memòria, està basat en l'austeritat, el control de la despesa pública, la cerca de l'eficiència i l'eficàcia en la gestió de l’entitat i en la dinamització social, cultural i econòmica de la comarca. A més, reflecteix el compromís amb l'estabilitat pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l'administració local.

L'objectiu és que el Consell Comarcal sigui una administració ben gestionada i solvent,  que es regeixi per l'equilibri pressupostari per a l’execució dels serveis que ha de realitzar en el marc competencial que defineix les seves actuacions. Per això, el pressupost de l'exercici 2023 es caracteritza per l’increment d’ajudes socials, la major transparència, equilibri en els comptes i en definitiva, en l’austeritat en la despesa.

El president, Emilio Cordero, va destacar la dificultat a l’hora d’elaborar el pressupost per la manca de finançament de la institució: “és un pressupost continuista, que no permet desenvolupar noves polítiques i ens aboca a treballar sense un horitzó clar, i el que hem de fer és demanar un finançament adequat” i va afegir que “se li ha de demanar a qui hi hagi a la Generalitat, a l’Estat o a qualsevol altra institució, què es vol fer amb els consells comarcals, perquè ho estem passant malament i no es poden fer delegacions sense el corresponent finançament econòmic”.

El portaveu del PSC-CP, Joan Ramon, va remarcar que tot i el complicat context econòmic “aquests pressupostos el que fan és garantir que es mantenen tots els serveis, garantir que es podrà fer front als increments salarials dels treballadors i treballadores sense cap problema, i res mes” i va afegir que “ens agradaria poder fer més coses i obrir noves línies de treball. A nosaltres i a tots els grups que formem aquest Consell. Però fins que no es millori el finançament de les administracions locals i en aquest cas dels consells comarcals, això no serà possible”.

En la mateixa línia es va expressar la portaveu de Junts, Roser Colomé, que com a consellera de l’Àrea de Polítiques Socials i Igualtat va evidenciar el poc marge de maniobra a l’hora d’elaborar els pressupostos: “la consellera no ha tingut més marge que el pressupost que se li ha posat sobre la taula a nivell tècnic i tant de bo no haguéssim d’estar parlant d’infrafinançament cada dia i poder entrar en una negociació plenament i política”, va dir. 

Per al vicepresident segon i portaveu d’En Comú Guanyem, Jordi Manils, “el millor pressupost possible amb els recursos disponibles és aquest, és garantir que no es tanca cap servei, és garantir que als treballadors i treballadores se’ls respecta els seus drets i la pujada de salari que els correspon” i va afegir “amb tot el que ha plogut aquí estem, i tota la ciutadania del Vallès Oriental té un Consell Comarcal que els defensa, que els protegeix i que els ofereix avui més serveis que abans de començar aquest mandat”.

Per part de l’oposició, el portaveu del grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marc Candela, justificava el vot contrari al pressupost: “Si votem en contra no és per la gran majoria del pressupost, que hi estem d’acord i sempre hem estat per intentar ajudar en moments importants i ajudar en allò que fos necessari, però és que no podem acceptar que se’ns digui que una setmana és prou”, i va afegir que “creiem que no s’ha volgut comptar amb nosaltres i una de les explicacions que se’ns ha donat és que era un document tècnic i que no hi havia marge a allò polític i més enllà que hi hagi decisions tècniques, hi ha decisions polítiques que es poden prendre i no entenem perquè no se’ns ha permès participar-hi”.

Els grups de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP no van intervenir en el debat.

Les xifres del pressupost

L’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és l’àrea amb més pressupost (14.317.329,91 €) el 46,59 %, i experimenta una variació respecte el 2022 del 23,8 % d’augment.

L’Àrea de Serveis Personals és la segona àrea amb més dotació (35,31%); té un pressupost de 10.851.007,71 €, amb un increment respecte l’any 2022 del 4,14%. Inclou, entre d’altres, Educació, que incorpora el servei de transport escolar i ajuts de menjador, i que amb una dotació de 10.212.683,87€ representa el 33,23% del pressupost total del Consell Comarcal. El Servei de Joventut té un pressupost de 474.009,89 €.

L’àrea de Medi Ambient i Territori representa el 3,80 % del total del pressupost amb un pressupost de 1.168.688,10 €. Experimenta un descens del 5,70 % respecte l’any anterior a causa del descens d’assistències tècniques a ajuntaments.

Pel que fa a l’Àrea de Desenvolupament Local té un pressupost de 563.074,76 €. Experimenta un descens del 53,3% degut a què no s’inclou la despesa del programa Treball i Formació i desapareix el programa Talents en potència. El Servei de Turisme experimenta un increment de l’11,83% i té un pressupost de 225.906,93€.

En el cas de l’Oficina de l’Habitatge, té un pressupost de 440.428,70 € amb un increment del 34,7% respecte del 2022.

Pel que fa als ingressos, el capítol 4, transferències corrents, és de 30.286.599,65 €, que representa un 98,55 % del pressupost d’ingressos del Consell i un 11,19% d’augment respecte el 2022. Pel que fa als ingressos per taxes i preus públics i altres ingressos ascendeix a 424.796,22 euros, la qual cosa suposa un percentatge de l’1,38 % respecte del pressupost d’ingressos i un increment respecte el 2022 del 16,71%.

El pressupost també inclou les aportacions als grups polítics, que no varia des de 2021: dotacions econòmiques als grups comarcals: tram fix: 158,88 euros mensuals per grup - tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup; assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva i indemnització de 50 euros a favor dels/les portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

El  Consell Comarcal incorpora com a Annex en el seu pressupost, el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, de 50.413.530,71 €, i l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA), de 25.755.279,80 €.

Darrera actualització: 17.01.2023 | 14:24