La institució

El Consell Comarcal del Vallès Oriental


El Consell Comarcal del Vallès Oriental som una administració pública local constituïda el 9 de març de 1988, a fi de donar compliment al mandat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix a la comarca el caràcter de peça necessària en l’organització territorial catalana, juntament amb el municipi.

La nostra norma bàsica de regulació és el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya (Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre).

Competències:

25.1 Correspon a la comarca l'exercici de les competències següents:

a) Les que li atribueix aquesta Llei en matèria de cooperació, assessorament i coordinació dels ajuntaments, d'acord amb el que estableix l'article 28.
b) Les que li atribueixin les lleis del Parlament. L'atribució de competències per lleis sectorials s'ha de fer tenint en compte la tipologia de les comarques, sens perjudici de l'atribució directa de competències als ajuntaments dels municipis que compleixin els requisits mínims de població, capacitat econòmica o capacitat de gestió, d'acord amb els criteris objectius que estableixin les mateixes lleis sectorials.
c) Les que li deleguin o li encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis, les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les delegacions o els encàrrecs de gestió han d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.

25.2 En l'àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis, d'acord amb els requisits que estableix aquesta Ll

Principis de la prestació de serveis

26.1 Els consells comarcals han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, són de competència local.

26.2 L'efectivitat de la prestació homogènia dels serveis i la realització de les activitats i les prestacions d'àmbit local es regeixen pels principis de subsidiarietat i cooperació locals, complementarietat, suplència, associació, partenariat i participació ciutadana, que s'han de concretar en el programa d'actuació comarcal.

 

Coordinem, impulsem, i promovem el treball en xarxa, compartint experiències i sumant valors locals, sobretot valor humà, un capital que pot trobar una nova motivació treballant i compartint projectes comuns amb la resta d’ajuntaments del territori.

Tenim una alta capacitat d’adaptació i visió comarcal de conjunt.

Consulta la nostra Guia de Serveis

 

Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:13
Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:13