Acords Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 09:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 21 de juliol de 2021.
 • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

 

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2021.

ACTA

 • Unanimitat

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 23 de juny de 2021.

ACTA

 • Unanimitat

3. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 30 de juny de 2021.

ACTA

 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

4. Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i llur reglament orgànic.

Acords:

1. Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i llur reglament orgànic.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació s’elevarà l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la corresponent ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Unanimitat

5. Nomenar un membre de la Comissió de Govern.

Acords:

1. Nomenar membre de la Comissió de Govern -comissió permanent del Ple- al senyor Francesc Colomé Tenas.

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

6. Aprovar la modificació de l’estructura orgànica i crear l’Àrea tècnica de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.

Acords:

1. Aprovar la modificació de l’estructura orgànica a la qual s’adscriuen els programes, activitats i serveis, i crear l’Àrea tècnica de Transformació Digital i Innovació Tecnològica adscrita a l’Àrea de Societat del Coneixement i Transparencia.

2. Establir, que correspon a l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica les polítiques relacionades amb les noves tecnologies establertes al Pla d’actuació comarcal així com, l’atenció de les obligacions derivades dels compromisos i requeriments de l’Esquema Nacional de Seguretat i del Reial Decret 43/2021.

3. Establir que la missió de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica és resoldre els reptes d’un ús més democràtic de la tecnologia, impulsant la innovació tecnològica i digital per un govern més obert, com a eina pel desenvolupament d’una economia plural que fomenti la transformació social i ambiental, i que afavoreixi l’empoderament dels governs locals i de la ciutadania, amb els objectius estratègics següents:

 • Guiar la transformació i innovació digital en el sector públic, establint estàndards de servei centrats en l'usuari que siguin “digitals per defecte” basats en principis de codi obert i estàndards oberts i desenvolupats seguint metodologies àgils.
 • Millorar els serveis (accés a l’habitatge, salut, energia, mobilitat…) gràcies a un ús més democràtic i accessible de la tecnologia.
 • Desenvolupar una infraestructura de dades per la comarca, oberta i distribuïda i desenvolupar una estratègia de dades.
 • Reforçar la cooperació local per facilitar una economia plural, que inclogui economies col·laborat ives i una transformació i retorn social.
 • Disposar d’una àmplia oferta de formació i capacitació digital.
 • Impulsar la sobirania digital de la comarca, augmentant la seva consciència tecnològica, i defensant els seus drets i les seves llibertats digitals.

4. Establir l’estructura tècnica de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica d’acord amb l’organigrama següent:

5. Establir la necessitat de modificar la plantilla de personal per l’any 2021 aprovada el 16 de desembre per preveure les places que es deriven de la creació de l’Àrea.

6. Establir la necessitat de modificar la relació de llocs de treball del Consell Comarcal aprovada Ple de 16 de desembre de 2020 per adscriure el personal que forma part en l’actualitat del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Àrea de Serveis Jurídics a la nova Àrea i la creació dels llocs no previstos fins el moment actual.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA D'ENSENYAMENT

7. Aprovar l’acord d’imposició de penalitat a CLECE, SA, respecte el contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

PRIMER.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat per part de la societat interessada pels motius que consten en la part expositiva.

SEGON.- RATIFICAR l’acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental celebrat el dia 19 de maig de 2021.

TERCER.- IMPOSAR al contractista CLECE, SA, responsable dels fets ocorreguts el dia 29 d’octubre de 2020 en el servei de transport escolar de la ruta SOBL18, una penalitat de 6.829,32 euros d’acord amb la clàusula 46.1 i en relació a la clàusula 45.5 del PCAP, pel compliment defectuós de les prescripcions 5, 8, 9 i 10 del PPT, tipificada en la clàusula 45.2.d) del PCAP, corresponent al “Contracte del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental”; penalitat que es farà efectiva mitjançant, en primer lloc, sobre la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, i, si no fos suficient, sobre la deducció de la garantia definitiva que es va constituir, tot això, de conformitat amb allò que disposa el PCAP, quedant per reproduïts els motius que consten en l’apartat de “Consideracions jurídiques” per emetre aquest acord.

QUART.- NOTIFICAR aquest acord, que posa fi a la via administrativa, a la societat interessada i a l’avalista ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS, pel seu coneixement i efectes, indicant que es pot interposar, alternativament, recurs potestatiu de reposició davant del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, d’acord amb les articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé, interposar directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Si s’opta per interposar recurs potestatiu de reposició, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci administratiu.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA D'HABITATGE

8. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000387, de 9 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

PROPOSTA

 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

9. Aprovar l’expedient 23 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de suplements de crèdit número 23 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

10. Aprovar l’expedient 24 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de crèdits extraordinaris número 24 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1)
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

11. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar uns llocs de treball temporals.

Acords:

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals següents: 

 • Una plaça de Gestor/a Pia del grup de classificació A2, subescala tècnica de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al Programa individual d’atenció social.
 • Una plaça de tècnic/a superior, pedagog/a del grup de classificació A1, subescala tècnic/a superior de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita al SEAIA de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

PROPOSTA

 • Unanimitat

12. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 16 de desembre de 2020.

Acords:

1. Modificar, sempre i quan amb anterioritat el Ple hagi acordat la creació de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació tecnològica, la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 16 de desembre de 2020 i que són les següents:

2. Establir que la plantilla de personal del Consell Comarcal per l’any 2021 segons les modificacions proposades és la següent:

Un cop s’executin els expedients de promoció interna horitzontal per funcionalització, de promoció interna ordinària i de convocatòria de places vacants per torn lliure tots els llocs de treball d’origen s’amortitzaran, i la plantilla resultant seria la següent:

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

13. Modificar la relació de llocs de treball.

1. Aprovar la modificació de la relació de llocs en el sentit següent:

- Modificar l’adscripció dels llocs de treball de l’Àrea de Serveis Jurídics amb els codis següents: SEC007, SEC011, SEC019, SEC022, SEC023 a l’Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb els codis: TDI004, TDI005, TDI006 I TDI007 I TDI008.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi TDI001 i denominació cap de l’Àrea, del grup de classificació A1, nivell de destí 24, mitjançant el sistema de provisió de lliure designació, de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:

 • 1. Dissenyar l’estratègia digital i d’innovació tecnològica del Consell. Partint del Plade Sistemes i de la evolució tecnològica. I fer el seu seguiment i rendició de comptes.
 • 2. Identificar les tecnologies disruptives que provocaran canvis en la forma de prestació dels serveis municipals, i liderar la seva estratègia d’implementació. Potenciant la capacitació digital dels equips TIC dels grups municipals.
 • 3. Liderar projectes d’ Intel·ligència Artificial, Realitat augmentada , Big Data, Cloud Computing, Comunity manager, cyberseguretat , ciència de les dades, aplicacions mòbils, Robòtica, Internet of things , Realitat virtual, Blokchain i altres tecnologiesemergents.
 • 4. Liderar els serveis digitals que s’ofereixen als ens locals i a la ciutadania dins l’àmbit local.
 • 5. Dirigir el desplegament internament els projectes tecnològics, juntament amb els caps de projectes i coordinar els equips.
 • 6. Potenciar la capacitació digital dels empleats públics i la ciutadania, impulsant la transformació digital des d’ una estratègia de gestió del canvi dels treballadors públics i la ciutadania.
 • 7. Gestionar els projectes derivats de la estratègia de transformació i innovació.
 • 8. Dirigir el desplegament de les xarxes de comunicació tecnològica.
 • 9. Participar en projectes europeus de transformacions digitals i ciutats intel·ligents.
 • 10. Definir l’arquitectura de sistemes més adient per la prestació dels serveis digitals d’acord amb l’evolució de la tecnologia i els nous serveis a prestar.
 • 11. Elaborar, executar i controlar els plans d’inversió municipal en sistemes.
 • 12. Impulsar estratègies d’innovació digital i gestionar el canvi que pot suposar a l’organització.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient, el lloc de treball laboral temporal amb el codi TDI 002 i denominació Responsable de Seguretat, del grup de classificació A2 i nivell de destí 18 de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:

 • 1. Elaborar, implantar i adaptar les polítiques de seguretat de la informació.
 • 2. Treballar per a aconseguir una total seguretat de les dades de l'empresa, així com la privacitat d'aquests.
 • 3. Supervisar, controlar i administrar l'accés a la informació de l'empresa, i dels seus treballadors.
 • 4. Garantir el compliment de la normativa relacionada amb la seguretat de la informació.
 • 5. Elaborar un conjunt de mesures de resposta davant problemes de seguretat relacionats amb la informació, incloent la recuperació davant desastres.
 • 6. Supervisar i coordinar a l'equip encarregat de dur a terme les mesures de resposta en cas de bretxes de seguretat.
 • 7. Controlar, millorar i adaptar l'arquitectura de seguretat de la informació en la seva empresa.
 • 8. Operacions de seguretat de la informació en sentit ampli, la qual cosa inclou des de treballs com a forense de dades fins a programes de formació per a lluitar contra el frau i el robatori d'informació.
 • 9. Assumirà les responsabilitat i funcions de la figura definida al ENS com Responsable de Seguretat de la Informació i Responsable de Seguretat Corporativa.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball laboral indefinit amb el codi TDI003 i denominació Responsable de Sistemes i infraestructures, del grup de classificació C1, nivell de destí 18, forma de selecció per promoció interna per concurs oposició de l’Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica amb detall de funcions següents:

 • 1. Desenvolupar, operar i mantenir el Sistema d'Informació durant tot el seu cicle de vida, de les seves especificacions, instal·lació i verificació del seu correcte funcionament.
 • 2. Definir la tipologia i sistema de gestió dels sistemes d'informació establint els criteris d'ús i els serveis disponibles en aquests.
 • 3. Cerciorar-se que les mesures específiques de seguretat s'integrin adequadament dins del marc general de seguretat.
 • 4. Controlar, gestionar i vetllar pel manteniment de les aplicacions, programes i suports lògics utilitzats per la Corporació.
 • 5. Assessorar, informar i valorar les necessitats de la Corporació en l’àmbit de les noves tecnologies i de la informació.
 • 6. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • 7. Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació).
 • 8. Assumirà les responsabilitat i funcions del Responsable dels Sistemes. - Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi SEC 027 denominació tècnic/a superior de serveis jurídics, del grup de classificació A1, de la escala d’administració especial, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi PIV012 denominació Administratiu/va, del grup de classificació C1 de l’Àrea de Persones i Valors, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi PSI 053 denominació administratiu/va del grup de classificació C1 de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi DL015 denominació tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de l’Àrea de Desenvolupament Local, Servei de Turisme, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi SEC028 denominació Tècnic/a de gestió del grup de classificació A2 de l’Àrea de Serveis Jurídics, Servei de Millora i Estratègia Corporativa, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició.

- Preveure a la relació de llocs de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació, el lloc de treball de funcionari de carrera amb el codi PSI 052 denominació tècnic/a de gestió, treballador/a social del grup de classificació A2 de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, de l’Àmbit de gestió dels Serveis Socials Bàsics, mitjançant el sistema de funcionalització per promoció interna per concurs oposició.

2. Condicionar aquest acord a l’aprovació de la modificació de la plantilla per l’any 2021 proposada en aquest mateix Ple.

3. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

14. Aprovar els criteris de repartiment del complement de productivitat COVID-19.

Acords:

1. Aprovar els criteris, basats en els factors de l’Acord regulador i el Conveni col·lectiu de les condicions de treball, per reconèixer l’esforç extraordinari del personal durant la pandèmia següents:

Criteri 1: Valoració de 0 a 5 punts per l’increment de dedicació en temps de jornada
- Increment de 0 a 25 hores 1 punt
- Increment entre 25 i 50 hores 2 punts
- Increment entre 51 i 100 hores 3 punts
- Increment entre 101 hores i 200 hores 4 punts
- Increment més de 200 hores 5 punts
Criteri 2: Valoració de 0 a 3 punts per front a les funcions habituals amb una organització extraordinària i personal de mitjans
- Per la posada a disposició del lloc de treball de l’equip TIC complet i connexió 3 punts
- Per la posada a disposició parcial del lloc de treball de l’equip TIC i connexió 2 punts
- Per la posada a disposició del lloc de treball de l’equip de l’espai físic i subministres 1 punt
Criteri 3: Valoració de 0 a 3 punts pels riscos d’exposició
- Les persones adscrites a llocs de treball relacionats amb funcions essencials o serveis crítics de forma presencial 3 punts.
- Les persones adscrites a llocs de treball relacionats amb funcions essencials o serveis crítics o d’altres en format presencial parcialment 2 punts.
- Les persones adscrites a llocs de treball mitjançant el teletreball 1 punt.
Criteri 4: Valoració de 0 a 8 punts per l’atenció de funcions no previstes en la relació de llocs de treball i que conseqüència de la crisis sanitària s’han hagut d’atendre
- Per l’assumpció d’una nova funció amb totes les tasques relacionades 2 punt
- Per l’assumpció dos/tres funcions amb totes les tasques relacionades 6 punts
- Per l’assumpció de quatre funcions amb totes les tasques relacionades 8 punts
Criteri 5: Valoració de 0 a 3 punts, la disponibilitat extraordinària de les persones durant la crisis sanitària
- Per haver estat disponible fora de la jornada habitual fins i tot durant el cap de setmana 3 punts
- Per haver estat disponible fora de la jornada habitual en tardes fora de la habitual 2 punts
- Per haver estat disponible fora de la jornada habitual de forma excepcional 1 punt

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

15. Aprovar el conveni específic amb Diputació de Barcelona per desenvolupar el Protocol General en els programes de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura-enginyeria, el programa d'ampliació de suport en l'àmbit de la cobertura de les funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i el programa de captació del talent jove.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb la Diputació de Barcelona per desenvolupar el protocol general en els programes de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d’arquitectura-enginyeria, el programa d’ampliació de suport en l’àmbit de cobertura de les funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i el programa de captació de talent jove,

2. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona

PROPOSTA

 • Unanimitat

16. Resoldre el reparament suspensiu, derogar les bases d’execució conjuntes del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, aprovades pel Ple de 16 de desembre de 2020, i aprovar les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal per a l’exercici 2021.

Acords:

1. Aixecar el reparament suspensiu formulat per la Intervenció del Consell Comarcal en el seu informe de 16 d’abril de 2021, i determinar la procedència de continuar amb la tramitació de l’expedient objecte d’aquest acord, d’acord amb els fonaments jurídics continguts en l’informe del secretari del Consell Comarcal de 7 de juny de 2021, transcrit en el punt 1 d’aquest acord i incorporat a l’expedient d’aquesta proposta.

2. Derogar les bases d’execució conjuntes del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal, del Consorci i de SAVO, SA, aprovades pel Ple del Consell Comarcal el 16 de desembre de 2020.

3. Aprovar les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, que es transcriuen en els punts 2 i 3 de l’informe proposta transcrit a l’apartat 1 de la relació de fets d’aquesta proposta i que obren incorporats a l’expedient objecte de la mateixa.

4. Exposar al públic les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal del Vallès Oriental i les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

5. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

6. Remetre còpia de l’expedient al Ministeri d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

7. Traslladar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

17. Aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

Acords:

1. Aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL)

2. Traslladar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1)

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

18. Adherir-nos a la petició de denúncia i petició de millora de serveis bancaris del Consell Comarcal del Bages.

Acords:

1. Adherir-se a la petició de denúncia i petició de millora de serveis bancaris del Consell Comarcal del Bages.

2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM 
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Esquerra Republicana de Catalunya-AM (2)

ÀREA DE TURISME

19. Adherir-se a la marca/segell cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme.

Acords:

1. Adherir-se a la marca/segell cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme.

2. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de Turisme.

PROPOSTA

 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

20. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.32 en els exercicis següents, d’acord amb el detall següent:

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

PROPOSTA

 • Unanimitat

MOCIONS

21. Moció del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental de suport a la gent gran, contra la deshumanització dels serveis bancaris davant la bretxa digital i les comissions abusives.

Acords:

Primer.- Instar als conjunt d’entitats financeres i bancàries que operen als nostres municipis que revisin els seus protocols recuperant l’atenció personalitzada adreçada a aquelles persones grans o vulnerables que no poden fer ús de les tecnologies i se’ls assessori, informi i acompanyi en la realització de gestions. D’altra banda qui millor que el personal de l’entitat on dipositen els seus estalvis i la seva confiança.

Segon.- Demanar a les instàncies competents que es regularitzi una normativa més justa, d’equilibri territorial i solidària, que permeti donar servei als veïns i veïnes dels municipis que s’han quedat sense sucursal bancària.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol a que actuïn amb les normatives pertinents per acabar amb aquestes comissions abusives denominades prestació de serveis que perjudiquen a una immensa majoria de la ciutadania.

Quart.- Donar difusió a aquest acord traslladant-lo a la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i a la Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental.

Cinquè.- Traslladar aquesta moció i donar a conèixer els acords presos als Ajuntaments del Vallès Oriental.

MOCIÓ

 • Unanimitat

URGÈNCIA 1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit.

Acords:

1. Prorrogar el contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel període d’un any comprès des de l’1 de setembre de 2021 fins l’1 de setembre de 2022.

2. Disposar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària que consta en el quadre, i, per a l’exercici següent en què el contracte sigui vigent s’assumeix el compromís de dotar de l’aplicació pressupostaria corresponent del pressupost de despeses:

3. Notificar aquest acord a les persones interessades i publicar-lo en el perfil del contractant.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM, Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1)
 • EN CONTRA: Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1)
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM 

URGÈNCIA 2. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2020 i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2020 i llur convocatòria.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM,
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM (2)

URGÈNCIA 3. Donar compte de la renúncia com a consellera comarcal de la senyora Catalina Siles Royo.

PROPOSTA

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000386, de 9 de juny de 2021, al 2021PRES000449, de 14 de juliol de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000683, de 9 de juny de 2021, al 2021GER000938, de 14 de juliol de 2021.

22. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 08.09.2021 | 15:15