Acords del Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 24 de març de 2022 a les 10:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 23 de març de 2022, celebrat al Teatre Auditori de Llinars del Vallès.
 • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2021 i la seva convocatòria.

2. Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments de la comarca.

PROPOSTA

 • Unanimitat

3. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i aprovar el contingut i la signatura de l'addenda corresponent.

Acords:

1. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i aprovar-ne el contingut i la signatura de l'addenda.

2. Notificar aquest acord al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP Catalunya.

PROPOSTA

 • Unanimitat

4. Comparèixer i designar lletrats en un procediment judicial.

Acords:

1. Comparèixer en qualitat d’administració demanda en el procediment judicial procediment ordinari 376/2021 C del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.

2. Designar de forma indistinta els lletrats del Consell Comarcal del Vallès Oriental senyor Gilbert Niubó Doiz, senyora Helena Iserte Rovira, senyora Sílvia Capdevila Espona i senyora Eugènica Llonch Bonamusa perquè assumeixin la representació i la defensa del Consell Comarcal del Vallès Oriental en els procediments judicials esmentats en l’epígraf precedent. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquests procediments se’n puguin interposar.

3. Notificar aquests acords a les persones lletrades esmentades.

PROPOSTA

 • Unanimitat

5. Aprovar la liquidació del cost del servei d'assistència jurídica a l'Ajuntament de Montmeló.

Acords:

1. Fixar en dos mil set-cents setanta-tres euros amb setanta-un cèntims (2.773,71 EUR) el cost de l’assistència jurídica a l’Ajuntament de Montmeló des de l’1 de gener de 2022 fins el 31 de gener de 2022.

2. Donar de baixa l’import de 30.510,85 € corresponent al dret reconegut per l’assistència jurídica de l’exercici 2022 a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 46230.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Montmeló.

PROPOSTA

 • Unanimitat 

ÀREA D'EDUCACIÓ

6. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S) (X2022002114) que està integrat pels documents següents:

a) La memòria justificativa.

b) El plec de prescripcions tècniques.

c) El plec de clàusules administratives particulars.

d) L’informe preceptiu de fiscalització de l’expedient per part d’Intervenció.

e) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental.

2. Convocar la licitació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel procediment obert.

3. Publicar l’anunci de la licitació en el DOUE, en el perfil del contractant i en la plataforma de contractació electrònica Vortal.

PROPOSTA

 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar l’expedient 1 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de generació de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits número 1 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2022, en el sentit següent:

PRESSUPOST DESPESES

90 92000 15100 Gratificacions .....................................................................3.481,72 €

PRESSUPOST INGRESSOS

90 46701 CGRVO: Aportació conveni assistència tècnica jurídica .............. 3.481,72 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

8. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria del procés de selecció temporal.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

9. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2022.

Acords:

1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2022 que segueix:

NOMBRE: 1
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
ESCALA: administració general
SUBESCALA: tècnica mig
GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig
ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de Caldes de Montbui
TAXA DE REPOSICIÓ: taxa de reposició d’efectius, article 19 Un 1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generales del Esta per l’any 2021

2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

10. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6).

Acords:

1. Aprovar liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental (fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6), d’acord amb l’Annex de l’informe de la relació de fets.

2. Aprovar la redistribució del romanents entre els ajuntaments que van justificar una major despesa de les la Fitxa 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 i 45.5, per un import total de 167.540,93 euros, segons el següent quadrant:

3. Modificar les obligacions reconegudes d’exercicis tancats (any 2020 o 2021) de les fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6, d’acord l’informe d’intervenció de comptabilització d’aquestes mesures que consta a l’expedient.

4. Ordenar el pagament de cinc-cents setanta-sis mil cent seixanta-un amb cinquanta-cinc cèntims (576.161,55 €), d’acord el detall següent:

5. Aprovar la devolució d’ingressos de les fitxes 45.1, 45.2, 45.3, 45.4, 45.5 i 45.6 per un import total de quatre-cents cinquanta-nou mil sis-cents trenta-tres euros amb cinquanta-nou cèntims (459.633,59 €) euros, a l’espera de rebre les indicacions del Departament de Drets Socials.

6. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Unanimitat

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

11. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró- Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilanova del Vallès i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent.

3. Condicionar els acords primer i segon precedents a la resolució d’atorgament de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en relació amb cadascun dels ajuntaments.

4. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

12. Ratificar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

Acords:

Primer i únic. Ratificar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2021 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

PROPOSTA

 • Unanimitat

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, Llinars del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, Tagamanent, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent.

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Unanimitat 

ÀREA DE TURISME

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Parets del Vallès.

PROPOSTA

 • Unanimitat

15. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Reconèixer el dret de vuit mil vuit-cents cinquanta-sis euros amb quaranta cèntims (8.856,40 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Unanimitat

16. Aprovar la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 22 de desembre de 2021 en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme i la conseqüent modificació dels acords d’aprovació dels convenis i dels convenis formalitzats.

Acords:

1. Modificar la distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme aprovada pel Ple de 22 de desembre de 2021.

2. Modificar l’acord d’aprovació del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments del Vallès Oriental, excepte Lliçà d’Amunt.

3. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme.

4. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000024, de 21 de gener, al 2022PRES000138, de 16 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000103, de 21 de gener, al 2022GER000495, de 16 de març.

3. Donar compte del Pla pressupostari 2023-2025.

PLA PRESSUPOSTARI

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2021).

INFORME

PER URGÈNCIA

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, FigaróMontmany, Granollers, Gualba, la Garriga, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès.

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • A FAVOR:  Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

2. Aprovar la constitució d’una borsa de treball de tècnics energètics per tal de cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat.

Acords:

1. Aprovar la constitució d’una borsa de treball de tècnics energètics per tal de cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER i al taulell d’anuncis de la Corporació.

PROPOSTA

 • A FAVOR:  Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

3. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2022/2023.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2022/2023.

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2022-2023, d’acord amb les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador esmentades en l’epígraf precedent, fent constar que els actes administratius en relació amb aquesta són objecte de publicació al tauler d’anuncis electrònic i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador.

4. Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.

5. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetentles a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.

PROPOSTA

 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1), CUP Vallès Oriental-AM

17. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 28.03.2022 | 10:30