Acords Ple extraordinari urgent del Consell Comarcal

Dijous, 17 de novembre de 2022
 • Relació dels acords del Ple extraordinari urgent de 16 de novembre de 2022, celebrat a l'Ajuntament de Canovelles.
 • Disponible al nostre Canal de Youtube

Ordre del dia:

1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió.

 • Aprovat
 • Unanimitat

2. Acceptar la cessió per part de l’Ajuntament de Granollers del domini de les finques registrals 52.558, 52.559, 52.560, 52.561 I 52.562 del Registre de la Propietat número 1 de Granollers.

Acords:

1. Acceptar la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Granollers del domini de les finques registrals inscrites al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, següents:

 1. Finca de Granollers núm. 52.558. Volum 3.064, llibre 1.371, foli 84, inscripció 1. Descripció: «URBANA. ENTITAT NÚMERO U.- LOCAL destinat a ús administratiu, situat a la planta soterrani de l’edifici a 08402 Granollers, avinguda del Parc, 7. De cinc-cents metres quadrats (500’00 m2) de superfície construïda. S’accedeix des del nucli de comunicacions, de superfície trenta-set metres quadrats (37’00 m2), que comunica amb la planta baixa, on es produeix l’accés a l’edifici. LIMITA: al nord, amb la plaça de Barangé; a l’est, amb l’avinguda del Parc, al sud, amb la plaça de Pau Casals; i a l’oest, en part, amb la plaça de Barangé, i en part, amb el nucli de comunicacions per on es produeix el seu accés. COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ.- Li correspon el 20’77%.»
 2. Finca de Granollers 52.559. Volum 3.064, llibre 1.371, foli 87, inscripció 1. Descripció: «URBANA. ENTITAT NÚMERO DOS.- LOCAL destinat a ús administratiu, situat a la planta baixa de l’edifici a 08402 Granollers, avinguda del Parc, 7. De dos-cents dos metres quadrats (202’00 m2) de superfície construïda. S’accedeix des del vestíbul d’accés de la planta baixa. LIMITA: al nord, amb el vestíbul i el nucli de comunicacions per on es produeix el seu accés; a l’est, amb l’avinguda del Parc; al sud, amb la plaça de Pau Casal; i a l’oest, amb la plaça de Barangé. COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ.- Li correspon el 8’39%.»
 3. Finca de Granollers núm. 52.560. Volum 3.064, llibre 1.371, foli 90, inscripció 1. Descripció: «URBANA. ENTITAT NÚMERO TRES.- LOCAL destinat a ús administratiu, situat a la planta baixa de l’edifici a 08402 Granollers, avinguda del Parc, 7. De dos-cents cinc metres quadrats (205’00 m2) de superfície construïda. S’accedeix des del vestíbul d’accés de la planta baixa. LIMITA: al nord, amb la plaça de Barangé; a l’est, amb l’avinguda del Parc; al sud, amb el vestíbul i el nucli de comunicacions per on es produeix el seu accés; i a l’oest, amb la plaça de Barangé. COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ.- Li correspon el 8’53%.»
 4. Finca de Granollers núm. 52.561. Volum 3.064, llibre 1.371, foli 93, inscripció 1. Descripció: «URBANA. ENTITAT NÚMERO QUATRE.- LOCAL destinat a ús administratiu, situat a la planta primera de l’edifici a 08402 Granollers, avinguda del Parc, 7. De cinc-cents cinc metres quadrats (500’00 m2) de superfície construïda. S’accedeix des del nucli de comunicacions, de superfície trenta-set metres quadrats (37’00 m2), que comunica amb la planta baixa on es produeix l’accés a l’edifici. LIMITA: al nord, amb la plaça de Barangé; a l’est, amb l’avinguda del Parc; al sud, amb la plaça de Pau Casal; i a l’oest, en part, amb la plaça de Barangé, i en part, amb el nucli de comunicacions per on es produeix el seu accés. COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ.- Li correspon el 20’77%.
 5. Finca de Granollers núm. 52.562. volum 3.064, llibre 1.371, foli 96, inscripció 1. Descripció: «URBANA. ENTITAT NÚMERO CINC.- LOCAL destinat a ús administratiu, situat a la planta segona de l’edifici a 08402 Granollers, avinguda del Parc, 7. De cinc-cents cinc metres quadrats (500’00 m2) de superfície construïda. S’accedeix des del nucli de comunicacions, de superfície trenta-set metres quadrats (37’00 m2), que comunica amb la planta baixa on es produeix l’accés a l’edifici. LIMITA: al nord, amb la plaça de Barangé; a l’est, amb l’avinguda del Parc; al sud, amb la plaça de Pau Casal; i a l’oest, en part, amb la plaça de Barangé, i en part, amb el nucli de comunicacions per on es produeix el seu accés. COEFICIENT DE PARTICIPACIÓ.- Li correspon el 20’77%.»

2. Acceptar la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Granollers del dret de vol sobre l’edifici situat a l’avinguda del Parc, 7 de Granollers.

3. Facultar al president i a la secretaria del Consell Comarcal, de forma indistinta, en tots els actes que siguin escaients per a la inscripció de la cessió i el canvi de titularitat en el Registre de la Propietat de Granollers corresponent a les finques esmentades en l’apartat primer precedent, inclosa llur formalització davant notari si és el cas.

4. Facultar al president i a la secretaria del Consell Comarcal, de forma indistinta, en tots els actes que siguin escaients per a la reserva del dret a vol, la constitució del dret a vol i llur inscripció en el Registre de la Propietat en relació amb l’edifici situat a l’avinguda del Parc, 7 de Granollers, inclosa llur formalització davant notari.

5. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Granollers i al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

3. Aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal prèvia avocació.

Acords:

1. Avocar de forma singular, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de dret setè, la competència de la Comissió de Govern per aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7.

2. Aprovar l’avantprojecte de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7, signat el 15 de novembre de 2022 per l’arquitecta del Consell Comarcal, senyora Anna Buigas Altarriba, d’acord amb el contingut que consta a l’expedient número X2022004844 en l’arxiu amb el títol “PROJ PROJECTE NOVA SEU: AVANTPROJECTE DE REFORMA 15112022” i el nom del fitxer “AVANTPROJECTE_nov 2022_signat.pdf”, URL https://ccvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp amb el codi de verificació segur 52fc735b-d26d-4f10-87ca-4df78858ee41 .

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

 

 

 

 

Darrera actualització: 17.11.2022 | 10:07