Acords del Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 23 de març de 2023
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 22 de març de 2023, celebrat a Canovelles.

Ahir dimecres es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal a l'Ajuntament de Canovelles.  

En el transcurs del Ple, entre d'altres, es va aprovar una moció en la qual es demana un millor finançament per als consells comarcals. 

A continuació es detallen els acords pressos:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 25 de gener de 2023.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern.

Acords:

Modificar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats, aprovat pel Ple de 24 de juliol de 2019, en el sentit següent:

- On diu:

- Ha de dir:

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

3. Aprovar l’atorgament de poders i substitució de procuradors.

Acords:

1. Atorgar poder especial per a plets a favor de la procuradora la senyora Silvia Molina Gaya, número de col·legiada número 407 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, per tal que pugui actuar davant els tribunals, en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2. Substituir el/s procurador/s que representen el Consell Comarcal del Vallès Oriental en el procediment prèvies 1643/2021, secció 1, seguit davant el Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers, per la procuradora senyora Silvia Molina Gaya, número de col·legiada núm. 407 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona, després de la formalització notarial de l’atorgament de poder relacionat en el punt precedent.

3. Facultar al president del Consell Comarcal i a la secretària accidental, senyora Núria Caellas i Puig, per tal que puguin acudir davant notari i elevar a públics els acords presos i signar les escriptures corresponents.

4. Notificar aquest acord als interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

ÀREA D'EDUCACIÓ

4. Liquidar el contracte del Servei d’acompanyants de transport escolar i transport adaptat i assistit i retorn de la garantia definitiva.

Acords:

1. Liquidar el contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit un cop verificat que el contracte s’ha dut a terme d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació objecte del contracte i sense cap incidència destacable, d’acord amb l’informe de la relació de fets.

2. Cancel·lar les garanties definitives constituïdes per Clece, SA corresponents al contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit.

3. Notificar aquest acord a Clece, SA.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

5. Liquidar el cost del servei casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual de l’any 2022 a l’Ajuntament de Sant Celoni.

Acords:

1. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del servei casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual de l’any 2022 a l’Ajuntament de Sant Celoni per un import de 3.544,08 euros, d’acord amb l’informe esmentat. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar aquest import per mitjà d’un únic pagament, només enllà del 31 de maig de 2023.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

6. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000078, de 20 de febrer, d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de set mil set-cents dotze euros amb seixanta-dos cèntims (7.712,62€)

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

3. Ratificar aquest Decret al proper Ple

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

7. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2023001492.

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de dos mil cent trentasis euros quaranta-set cèntims (2.136,47 €), següent:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

8. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l'expedient X2023002050.

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de tres-cents cinquanta euros (350 EUR), següent:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

9. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball.

Acords:

1. Autoritzar a la senyora Patricia Rodriguez Manzano amb DNI núm. ***0989**, la compatibilitat amb la col·laboració amb la Universitat de Girona com a professora associada en els termes expressats a la fonamentació de drets de l’informe que motiva aquest acord. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- Si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

- Si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

- Quan suposi una modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs condicionada al seu estricte compliment en tots dos. En tot cas l'autorització de compatibilitat s'efectuarà en raó de l'interès públic.

2. Establir que la senyora Patricia Rodriguez Manzano està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

3. Notificar l’acord a les persones interessades

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

10. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de 2023.

Acords:

1. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2023 que segueix:

NOMBRE: 1

RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure

MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició

ESCALA: administració general

SUBESCALA: tècnica mig

GRUP: A2 CATEGORIA: tècnic/a mig

ADSCRIT A: Gerència

TAXA DE REPOSICIÓ: L’article 20 Un 1 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022.

2. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

11. Aprovar la Política de Seguretat i Salut en el Treball del Consell Comarcal.

Acords:

1. Aprovar la Política de Seguretat i Salut en el Treball del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

12. Donar de baixa els drets reconeguts de l’exercici tancat 2021 en relació amb la liquidació de la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments.

Acords:

1. Donar de baixa els drets reconeguts de l’exercici tancat 2021 en relació amb la liquidació de la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments que es detallen l’import de setanta-un euros amb vuitanta-un cèntims (71,81 €) d’acord amb el detall següent:

2. Donar de baixa els drets reconeguts de l’exercici tancat 2021 en relació amb la liquidació de la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments l’import de noranta-un mil quatre-cents setanta-set euros amb un cèntim (91.477,01 euros) de l’operació 120210001946 corresponent als costos indirectes per la prestació d’aquest servei que resultaven de l’aplicació d’un percentatge superior al que finalment es va aprovar en el Ple, d’acord amb l’informe esmentat.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

13. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000109, de 7 de març, d’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones 8 de març.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

1. Adherir-nos al Manifest de la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis amb motiu del 8 de març de 2023. Dia internacional de les Dones.

2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió que celebri el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest Decret a la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

14. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

15. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

16. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

17. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

18. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes, pel període 2022-2025, amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

2. Facultar a la senyora Roser Colomé Soler, consellera de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, per a la signatura del conveni precedent amb l’Ajuntament de Canovelles.

3. Notificar aquest acord als ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

19. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000066, de 8 de febrer, de rectificació dels convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Cardedeu, Lliçà d’Amunt i Llinars del Vallès per a la prestació DONA (Resolució d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació línia EMT/2412/2022, de 21 de juliol).

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

1. Esmenar els convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Cardedeu, Lliçà d’Amunt i Llinars del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació línia DONA (Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol), aprovats pel Ple 2023/1 de 25 de gener de 2023.

2. Ratificar aquest decret en la propera sessió que celebri el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest decret als interessats

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

20. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000074, de 15 de febrer, de sol·licitud al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya d’una subvenció per a la realització del programa Treball i Formació línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS i acollir-nos a la convocatòria de la Resolució EMT/4162/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

1. Sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció d’un 1.858.411,09 euros per a la realització del programa Treball i Formació línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS. Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, següent:

2. Acollir-nos a la convocatòria de la Resolució EMT/4162/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC - TRFO EELL).

3. Notificar aquest Decret al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

4. Ratificar aquest Decret al proper Ple

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

21. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000047, de 31 de gener, de presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2022 amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

1. Aprovar la presentació de la justificació econòmica del conveni per a l’any 2022 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

2. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

22. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, i a la Resolució EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Cànoves i Samalús, Llinars del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, modificada per l’Ordre TSF/166/2019, d'1 d'agost, i a la Resolució EMT/3550/2022, de 10 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent següent:

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

23. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 46232 en els exercicis següents, d’acord amb el detall següent:

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallromanes.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

MOCIONS

24. Moció en suport dels consells comarcals per un millor finançament.

Acords:

PRIMER.- Traslladar al Govern de la Generalitat la necessitat de donar una solució estructural a la greu situació de finançament dels Consells Comarcals.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat que mentre no s’aprovi la Llei de Governs i Finances locals, es creï un fons complementari al Fons de Cooperació local, que doti de suficiència financera als Consells Comarcals per a garantir la continuïtat dels serveis que presta.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a revisar el finançament i el marc jurídic dels serveis que de forma delegada per part de la mateixa Generalitat o dels municipis de la comarca, es presten des dels Consells. En especial, s’ha de vetllar perquè aquests puguin tenir continuïtat, es puguin consolidar i cobreixin també les despeses indirectes que comporta la seva prestació.

QUART.- Instar al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, a promoure les modificacions legislatives que s’escaigui perquè els Consells Comarcals puguin participar directament en els tributs de l’Estat i de la Generalitat.

CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat perquè en totes les convocatòries de Fons Europeus, els Consells Comarcals puguin ser-ne beneficiaris i garantir d’aquesta manera que els municipis amb menys recursos i menys població puguin accedir de manera conjunta a finançar les seves iniciatives amb fons europeus.

SISÈ.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i als Ajuntaments de la nostra comarca.

MOCIÓ

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

PER URGÈNCIA

URG 1. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de cooperació per a la prestació del servei d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació d’assistència jurídica.

2. Reconèixer el dret de 40.934,96 euros per a l’any 2023 a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 46230.

3. Anotar a l’exercici 2024 el compromís d’ingrés de 61.402,45 € i a l’exercici 2025 el compromís d’ingrés de 20.467,48 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 46230.

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, FigaróMontmany, Granollers, Gualba, la Garriga, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès.

2. Condicionar els acords precedents a la cessió temporal de l’espai de les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero per part de l’Ajuntament de Granollers.

3. Notificar aquest acord als ajuntaments.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 3. Aprovar les bases reguladores del procés selectiu de determinades places de la plantilla de personal temporal i borsa.

Acords:

1. Aprovar les bases i els annexos que regularan el processos de selecció de personal temporal següent:

 • Una plaça de tècnic/ca superior de serveis jurídics, grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrit a Serveis Jurídics (programa vinculat amb el suport al desenvolupament dels negocis jurídics amb els ajuntaments).

2. L’anunci d’aquestes bases publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

URG 4. Aprovar les bases reguladores i convocatòria del procés de selecció per contractar per urgència una persona per ocupar el lloc de treball de tècnic/a d’administració general de l’Àrea de Serveis Personals per substitució de la persona que ocupa la plaça.

Acords:

1. Aprovar les bases, annexos i convocatòria que regularan el procés de selecció de personal següent:

 • Una plaça de tècnic/ca superior d’administració general del grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per substitució temporal de la persona que ocupa la plaça adscrita a l’Àrea Serveis Personals del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2. L’anunci d’aquestes bases i amb la convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’e-tauler del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

URG 5. Aprovar l les bases per a la provisió del lloc treball de cap de Serveis Jurídics per al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Acords:

1. Aprovar les bases per a la provisió del lloc treball de cap de Serveis Jurídics per al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

2. L’anunci d’aquestes bases publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’E-tauler del Consell Comarcal.

3. Els anuncis relacionats amb la convocatòria d’aquestes bases es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’E-tauler i al web del Consell Comarcal.

4. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’E-tauler del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

URG 6. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l'expedient X2023002097

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de sis mil doscents onze euros amb divuit cèntims d’euro (6.211,18 EUR)

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 7. Aprovar la modificació de l’acord de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

Acords:

1. Aprovar la modificació de l’acord de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 8. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2023/2024

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador per al curs 2023-2024 i l’annex corresponent

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2023-2024, d’acord amb les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador esmentades en l’epígraf precedent, fent constar que els actes administratius en relació amb aquesta són objecte de publicació al tauler d’anuncis electrònic i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador.

4. Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.

5. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetentles a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000018 de 19 de gener, al 2023PRES000122, de 16 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER000053, de 19 de gener, al 2023GER000471, de 16 de març.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2022.

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2022).

SECRETARIA

5. Donar compte de la sentència 298/2022, de 16 de novembre, sobre el recurs contenciós administratiu relatiu al procediment abreujat núm. 395/2021-E.

25. Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 9.05.2023 | 11:59