Acords del ple extraordinari del Consell Comarcal

Dijous, 23 de desembre de 2021
 • Relació dels acords del Ple extraordinari de 22 de desembre de 2021.
 • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

Ahir es va celebrar Ple extraordinari. El punt 22, d'aprovació del pressupost, va quedar sobre la Taula. S'ha convocat Ple el dia 27 a les 9h.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 17 de novembre de 2021.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

2. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Raül Garcia Ramírez.

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal.

Acords:

1. Aprovar la pròrroga del Programa d’actuació comarcal 2018-2021 fins a l’aprovació del nou.

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Esquerra Republicana de Catalunya-AM (2)
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

4. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022.

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

5. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2022 amb el contingut següent:

a) Reglament de l’administració electrònica.

b) Reglament de la borsa de lloguer social per a l’adjudicació d’habitatges.

2. Publicar el Pla normatiu comarcal precedent en el Portal de la transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

6. Aprovar la liquidació provisional del conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental per les funcions, assessoraments i assistències prestats el 2021.

Acords:

1. Aprovar la liquidació provisional del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental signat el 22 d’octubre de 2021.

2. Notificar l’acord al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

7. Reconèixer els serveis prestats pel Servei comarcal d'oficina tècnica del Consell Comarcal amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021.

Acords:

1. Reconèixer els serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT) del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021.

2. Establir el cost corresponent als assessoraments i assistències prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal al Consorci durant el 2021 en 71.819,84 euros.

3. Aprovar la formalització d’un acord amb el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental que tingui per objecte reconèixer els serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica (SCOT) del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2021, i el seu cost.

4. Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

8. Aprovar la modificació del Servei comarcal Servei de Millora i Estratègia Corporativa.

Acords:

Únic. Adscriure el Servei de Millora i Estratègia Corporativa a la Gerència.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

9. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials.

Acords:

1. Comparèixer en qualitat d’administració demanda en el procediment judicial procediment ordinari 397/2021 BY del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona.

2. Designar de forma indistinta els lletrats del Consell Comarcal del Vallès Oriental senyor Gilbert Niubó Doiz, senyora Helena Iserte Rovira, senyora Sílvia Capdevila Espona i senyora Eugènia Llonch Bonamusa perquè assumeixin la representació i la defensa del Consell Comarcal del Vallès Oriental en els procediments judicials esmentats en l’epígraf precedent. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquests procediments se’n puguin interposar.

3. Notificar aquests acords a les persones lletrades esmentades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Orietal-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA D'ENSENYAMENT

10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut la Roca del Vallès de la Roca del Vallès per als cursos 2019-2020 i 2020-2021.

Acords:

1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Roca de la Roca del Vallès per al curs 2019-2020 per un import de 5.107,34 euros. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 5.107,34 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

3. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Roca de La Roca del Vallès per al curs 2020-2021 per un import de 8.000 euros. L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

4. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 8.000 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA D'HABITATGE

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montmeló per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montmeló per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

2. Reconèixer un dret per import de vint-i-dos mil quatre-cents seixanta sis euros amb quaranta cèntims (22.466,40 €) per a l’any 2022 a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montmeló.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

2. Reconèixer un dret per import de vint-i-dos mil quatre-cents seixanta sis euros amb quaranta cèntims (22.466,40 €) per a l’any 2022 a càrrec de l’aplicació pressupostària corresponent.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Parets del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

13. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2022.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: - 
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

14. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2022.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

15. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb l'Oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la COVID-19, i l'instrument de recuperació Next Generation EU.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en relació amb l'Oficina de rehabilitació comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la COVID-19, i l'instrument de recuperació Next Generation EU.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE MEDI AMBIENT

16. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Sant Celoni.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Celoni.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Celoni en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de nou mil cent cinquanta-dos euros amb vuit cèntims (9.152,08 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

17. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021.

Acords:

1. D’acord amb el que estableix article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018 i amb l’article 11 del Reial decret Llei 23/2020, de 24 de juny, modificar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2021 incloent les places següents:

PERSONAL LABORAL INDEFINIT

 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnica mig GRUP: A2
 • CATEGORIA: tècnic/a mig
 • ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de la Roca del Vallès
 • TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnica mig
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: tècnic/a mig
 • ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de la Roca del Vallès
 • TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnica mig
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: tècnic/a mig
 • ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins)
 • TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnica mig
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: tècnic/a mig
 • ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins)
 • TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnica mig
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: tècnic/a mig
 • ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de la Roca del Vallès
 • TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnica mig
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: tècnic/a mig
 • ADSCRIT A: Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de del Baix Montseny (Gualba, Montseny, Fogars, Sant Esteve de Palautordera, Vallgorguina i Campins).
 • TAXA DE REPOSICIÓ: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnic/a de gestió
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: treballador/a social
 • ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, treballadora social dels Serveis Socials Bàsics de l’Ametlla del Vallès
 • TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018
 •  
 • NOMBRE: 1
 • RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: torn lliure
 • MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs oposició
 • ESCALA: administració general
 • SUBESCALA: tècnic/a de gestió
 • GRUP: A2
 • CATEGORIA: educador /a social
 • ADSCRIT A: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, educadora social dels Serveis Socials Bàsics de Vilanova del Vallès.
 • TAXA D’ESTABILITAZACIÓ OCUPACIÓ TEMPORAL: regularització d’ocupació article 19 Un 1 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, per la qual s’aprova el Pressupost General de l’Estat de l’any 2018

2. Publicar la modificació de l’oferta pública d’ocupació amb les places incloses en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM 

18. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal.

Acords:

1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria dels processos de selecció temporals.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 • Tres places d’orientadors/res d’Ocupació, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal laboral temporal adscrits/tes a l’Àrea de Desenvolupament Local programa Treball i Formació. La contractació resta condicionada a la resolució d’atorgament de les subvencions línia DONA I MG45 i Línia PANP, RGC I MG52.
 • Una plaça de tècnic/a gestió orientadors/res d’Ocupació, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal laboral temporal adscrits/tes a l’Àrea de Desenvolupament Local programa Singulars. La contractació resta condicionada a la resolució d’atorgament de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Valès Oriental-AM

19. Modificar les bases aprovades pel Ple de 17 de novembre de 2021, que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal.

Acords:

1. Modificar les bases aprovades el dia 17 de novembre de 2021, pel que fa al nombre de places convocades i en el sentit següent:

 • Dues places d’arquitecte tècnic/a, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari interí adscrit a l’Oficina comarcal d’Habitatge per a la prestació d’assistència tècnica als ajuntaments de Montornès del Vallès, la Llagosta, Parets del Vallès i Montmeló (aquests dos darrers municipis condicionada a la signatura del corresponent conveni), de l’Àrea de Serveis Personals.

2. Publicar la modificació de les Bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

20. Donar de baixa el saldo de drets reconeguts d’exercicis tancats.

Acords:

1. Donar de baixa el saldo de drets reconeguts d’exercicis tancats les operacions següents:

2. Donar compte i ordenar al Servei de Comptabilitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, i a la Intervenció per dur a terme de manera immediata la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost de l’Exercici 2021

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

21. Aprovar l’expedient 32 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits número 32 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:

PRESSUPOST DE DESPESES

90 92000 15100 Gratificacions .............................. 7.452,86 €

90 92000 15000 Productivitat................................. 3.593.22 €

PRESSUPOST D’INGRESSOS

90 46704 CGRVO Aportació conveni assistència secretaria/tic/intervenció......................................... 9.346,08 €

90 46707 CGRVO assistència RR.HH .................... 1.700,00 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

22. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2022, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

 • Sobre la taula

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

23. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Montmeló.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Montmeló.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montmeló.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

24. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental formalitzat el 25 d’abril de 2018 amb A0 Mayores Servicios Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL, i posteriorment subrogat a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

Acords:

1. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental formalitzat el 25 d’abril de 2018 amb A0 Mayores Servicios Sociales, SL, i Optima Facility Services, SL, i posteriorment subrogat a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

2. Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, corresponent al contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili d en diversos municipis del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

4. Comunicar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

25. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili del municipi de Canovelles formalitzat el 26 d’abril de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017.

Acords:

1. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili del municipi de Canovelles formalitzat el 26 d’abril de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017.

2. Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Accent Social, SL, corresponent al contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili del municipi de Canovelles per un import de de tretze mil sis-cents seixanta-nou euros amb cinquanta-dos cèntims (13.669,52 EUR).

3. Notificar aquest acord a Accent Social, SL.

4. Comunicar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

26. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili dels municipis de Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt formalitzat el 28 de gener de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017.

Acords:

1. Liquidar el contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili dels municipis de Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt formalitzat el 28 de gener de 2016 amb Clece, SA, i posteriorment subrogat a Accent Social, SL, el 30 de novembre de 2017.

2. Cancel·lar la garantia definitiva constituïda per Accent Social, SL, corresponent al contracte per a la prestació del servei públic d’ajuda a domicili dels municipis de Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt per un import de deu mil nou-cents dinou amb setanta-vuit cèntims (10.919,78 EUR).

3. Notificar aquest acord a Accent Social, SL.

4. Comunicar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

27. Aprovar la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

1. Aprovar liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental, d’acord amb l’Annex de l’informe de la relació de fets.

2. Aprovar els moviments comptables d’acord amb el document Informe dels moviments comptables del pressupost d’ingressos i despeses sobre els assentaments X2021000052.

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

28. Aprovar la liquidació per a l’any 2020 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

Acords:

1. Aprovar la liquidació de l’exercici 2020 del Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

2. Aprovar els moviments comptables d’acord amb el document Informe dels moviments comptables del pressupost d’ingressos i despeses sobre els assentaments de l’expedient X2019007023

3. Notificar aquest acord als ajuntaments.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR:  Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

29. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Llinars del Vallès, Montmeló, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès i el Consorci Besòs Tordera, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 de les línies MG45 i DONA.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, la Garriga, Llinars del Vallès, Montmeló, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Tagamanent, Vallgorguina, Vilalba Sasserra, Vilanova del Vallès i el Consorci Besòs Tordera, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021 de les línies MG45 i DONA.

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent.

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

30. Acceptar la delegació de competències i aprovar el contingut i la signatura del Conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

Acords:

1. Acceptar la delegació de competències i aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

2. Reconèixer el dret de 35.566,78 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 34 45050 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2021.

3. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

31. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Donar de baixa l’import de nou-cents trenta euros amb cinquanta-cinc cèntims (930,55 EUR) de l’operació 120210000707 a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos de l’exercici 2021.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gualba.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

32. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el dret d’onze mil tres-cents vuitanta-nou euros amb noranta-quatre cèntims (11.389,94 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos de l’exercici 2022.

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Gualba.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE TURISME

33. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l'Ajuntament de la Llagosta i la modificació de la distribució de l'aportació dels ajuntaments aprovada en la sessió de Ple de 17 de novembre de 2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Ajuntament de la Llagosta.

2. Modificar la distribució de l’aportació dels ajuntaments en relació amb el conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme aprovada pel Ple de 17 de novembre de 2021.

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

34. Adherir-se al Manifest Descobrir.

Acords:

1. Adherir-se al “Manifest descobrir”.

2. Notificar aquest acord a SOM, SCCL.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Cup Vallés Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000629, de 12 de novembre, al 2021PRES000684, de 16 de desembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001610, de 12 de novembre, al 2021GER001796, de 16 de desembre.

Darrera actualització: 22.02.2022 | 13:36