Acords del Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 18 de novembre de 2021 a les 09:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de17 de novembre de 2021.
 • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

Ahir dimecres, 17 de novembre, es va celebrar el primer Ple presencial des de la pandèmia. Es va fer al Celler de Carrencà (Camí de Sant Adrià de Martorelles).

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 29 de setembre de 2021.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Donar compte de la renúncia com a conseller comarcal del senyor Francesc Colomé Tenas.

1. Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del senyor Francesc Colomé Tenas, amb DNI XX X4110XX.

2. Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial de conseller comarcal a favor del senyor Raül Garcia Ramírez, candidat a la llista presentada per la Coalició Junts, segons certificació, de 3 de juliol de 2019, de proclamació de membres electes i suplents dels consells comarcal, emesa per la Junta Electoral Provincial de Barcelona.

PROPOSTA

3. Aprovar el reconeixement dels crèdits del Consorci Besòs Tordera.

Acords:

1. Convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment.

2. Aprovar el reconeixement dels crèdits que es detallen tot seguit i corresponents a exercicis anteriors que es relacionen:

3. Aplicar, amb càrrec al pressupost de l' exercici 2021 els corresponents crèdits amb càrrec a la partida 90 92000 46602.

4. Autoritzar i disposar una despesa de quatre-cents divuit euros amb cinquanta cèntims (418,50 euros) al Consorci del Besòs i Tordera, NIF P5800014B.

5. Traslladar aquest acord a la Intervenció.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

4. Comparèixer i designar lletrats en diversos procediments judicials.

1. Comparèixer en qualitat d’administració demanda en els procediments judicials següents:

a) Procediment ordinari 404/2021 M1 del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona.

b) Procediment ordinari 321/2021 M1 del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona.

c) Procediment ordinari 395/2021 – E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona.

d) Procediment ordinari 377/2021 – E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona.

e) Procediment ordinari 417/2021 – E del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona.

2. Designar de forma indistinta els lletrats del Consell Comarcal del Vallès Oriental senyor Gilbert Niubó Doiz, senyora Helena Iserte Rovira, senyora Sílvia Capdevila Espona i senyora Eugènia Llonch i Bonamusa perquè assumeixin la representació i la defensa del Consell Comarcal del Vallès Oriental en els procediments judicials esmentats en l’epígraf precedent. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquests procediments se’n puguin interposar.

3. Notificar aquests acords a les persones lletrades esmentades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

5. Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acord:

Aprovar el text refós de les normes del procediment de contractació menor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • ABSTENCIÓ: -

ÀREA D'ENSENYAMENT

6. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020.

Acords:

1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Lliçà d’Amunt i l’Institut Hipàtia d’Alexandria de Lliçà d’Amunt per al curs 2019-2020 per un import de 6.384,18 euros. L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 6.384,18 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

7. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de ’Escola Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes Velles i l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès per al curs 2019-2020.

Acords:

1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Escola Marinada, l’Escola Can Parera i a l’Institut Vinyes Velles i l’Institut Marta Mata de Montornès del Vallès per al curs 2019-2020 per un import de 9.576,27 euros. L’Ajuntament de Montornès del Vallès ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 9.576,27 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

8. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020.

Acords:

1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni per al curs 2019-2020 per un import de 20.369,68 euros. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 20.369,68 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

9. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020.

Acords:

1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut Vilamajor de Sant Pere de Vilamajor per al curs 2019-2020 per un import de 13.746,31 euros. L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 13.746,31 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

10. Liquidar el cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020.

Acords:

1. Liquidar el cost del servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’Institut La Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana per al curs 2019-2020 per un import de 5.802,55 euros. L’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans que acabi l’any 2021, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 5.802,55 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 47.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE MEDI AMBIENT

11. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000585, de 8 d'octubre, d'adhesió a la "Declaració de Sabadell per un acord, polític i social, per a la millora en la qualitat de l'aire".

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat en la relació de fets:

"1. Adherir-se a la "DECLARACIÓ DE SABADELL, per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire”.

2. Participar a la Cimera d’Alcaldies prevista pel 15 d’octubre de 2021 en el marc del 2n Congrés de Qualitat de l’Aire.

3. Notificar aquest acord a la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Diputació de Barcelona).

4. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.”

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimutat

12. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Campins en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Campins.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Campins en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (799,78 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

13. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Canovelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc mil set-cents trenta euros amb trenta-un cèntims (5.730,31 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

14. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil quatre-cents seixanta-set euros amb dos cèntims (1.467,02 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

15. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Cardedeu. 2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil set-cents disset euros amb vint cèntims (6.717,20 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

16. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil dos-cents quaranta-quatre euros amb seixanta cèntims (1.244,60 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

17. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vuit-cents seixanta-i-tres euros amb trenta-tres cèntims (863,33 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

18. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc-mil cinc-cents dos euros amb dinou cèntims (5.502,19 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

19. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Gualba.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Gualba en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil cinc-cents seixanta-dos euros amb trenta-tres cèntims (1.562,33 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

20. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Llagosta en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de la Llagosta.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Llagosta en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil cent noranta-set euros amb setanta-nou cèntims (2.197,79 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

21. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre-mil vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (4.008,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

22. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Montseny.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montseny en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil vint-i-dos amb dinou cèntims (1.022,19 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

23. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montmeló en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Montmeló.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montmeló en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre-mil tres-cents vuitanta-dos euros amb noranta-dos cèntims (4.382,92 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

24. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre mil set-cents set euros amb vuitanta-sis cèntims (4.707,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

25. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de sis-mil cent vint-i-nou euros amb vuit cèntims (6.129,08 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

26. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil setanta euros amb setanta cèntims (2.070,70 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

27. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents vuitanta-nou euros amb quaranta-tres cèntims (1.689,43 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

28. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria de gestió energètica i d'aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de dos mil dos-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-set cèntims (2.229,57 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

29. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil vuit-cents vuitanta euros amb sis cèntims (1.880,06 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

30. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents noranta-nou euros amb setanta-vuit cèntims (799,78 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

31. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quatre mil cent trenta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims (4.135,95 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

32. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Tagamanent.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de set-cents quatre euros amb quaranta-sis cèntims (704,46 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

33. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Vallgorguina.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents cinquanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims (1.657,65 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

34. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de gestió energètica i d’aigua.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Vallromanes.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de mil sis-cents cinquanta-set euros amb seixanta-cinc cèntims (1.657,65 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

35. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Cardedeu.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria d’enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de quaranta-set mil cent deu euros amb vuitanta-quatre cèntims (47.110,84 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

36. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria d’enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de d’enginyeria a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria d’enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de cinc mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (5.888,86 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

37. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Martorelles en matèria d’enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Martorelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria d’enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze cèntims (35.333,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

38. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria d’enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montornès del Vallès en matèria d’enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros amb tretze cèntims (35.333,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

39. Acceptar l'encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria d'enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles en matèria d’enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta mil dos-cents vuitanta-cinc euros amb cinquantaquatre cèntims (30.285,54 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

40. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria d’enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Vallgorguina.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallgorguina en matèria d’enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-quatre mil tres-cents noranta-sis euros amb seixantanou cèntims (24.396,69 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

41. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Gualba en matèria d’enginyeria i medi ambient.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient a l’Ajuntament de Gualba.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Gualba en matèria d’enginyeria i medi ambient.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de catorze mil cinquanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims (14.059,42 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

42. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria d’enginyeria i medi ambient.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria i medi ambient a l’Ajuntament de Vallromanes.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria d’enginyeria i medi ambient.

3. Aprovar el compromís d’ingrés quaranta-set mil set-cents setanta-set euros amb trenta-vuit cèntims (47.777,38 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

43. Acceptar la renúncia del conveni de col·laboració d'assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Acords:

1. Acceptar la renúncia al conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria formulada per l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor amb efectes a 1 de setembre de 2021.

2. Liquidar un import de 23.138,78 euros, corresponents al cost del servei de l’assistència des de l’1 de gener de 2021 fins al 31 d’agost de 2021.

3. Donar de baixa l’import d’11.569,39 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

44. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria dels processos de selecció temporals:

 • Una plaça d’arquitecte tècnic/a, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari interí adscrit a l’Oficina comarcal d’Habitatge per a la prestació d’assistència tècnica als ajuntaments de Montornès del Vallès, la Llagosta, Parets del Vallès i Montmeló (aquests dos darrers municipis condicionada a la signatura del corresponent conveni), de l’Àrea de Serveis Personals.
 • Una plaça de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica de gestió de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal, a mitja jornada adscrita a l’Àrea de Serveis Personals.
 • Una plaça de tècnic/a superior de gestió econòmica, del grup de classificació A1, escala d’administració general, subescala tècnica superior de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrit a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat. Condicionada la contractació a l’acord del Ple de l’aprovació al pressupost de l’aplicació de despeses i ingressos per a l’exercici 2022.
 • Una plaça de tècnic/a superior ambientòleg/ologa del grup de classificació A1, escala administració general, subescala tècnica superior de la plantilla de personal funcionari interí adscrita a l’Àrea de Medi Ambient i Territori prestant assistència tècnica al municipi de la Roca del Vallès (66% de la jornada) hores/setmanals) Condicionada la contractació a la signatura del conveni d’assistència tècnica, i condicionada la contractació a l’acord del Ple de l’aprovació al pressupost de l’aplicació de despeses i ingressos per a l’exercici 2022.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

45. Aprovar les bases i els annexos que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció de places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar les Bases i els annexos que regeixen la convocatòria de les proves selectives per a la selecció de 10 places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021.

Personal laboral indefinit

 • Àrea Transformació Digital i Innovació Tecnològica. Una plaça d’admiratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general.

Personal funcionari:

 • Àrea de Transformació Digital i Innovació Tecnològica. Tècnic/a superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració especial.
 • Àrea de Persones i Valors. Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1 oficina d’atenció al ciutadà (torn lliure)
 • Àrea de Persones i Valors. Una plaça de d’administratiu/va del grup de classificació C1:(funcionarització per promoció interna).
 • Àrea de Serveis Jurídics. Dues places de tècnic/a de superior del grup de classificació A1, subescala tècnica, escala d’administració especial.
 • Àrea de Serveis Jurídics. Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració especial.
 • Àrea de Polítiques Socials i d’igualtat. Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general
 • Àrea de Polítiques Socials i d’igualtat. Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració especial.
 • Àrea de Desenvolupament Local. Una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració especial

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

46. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball.

Acords:

1. Autoritzar el senyor Jose Coy Serrano amb DNI *********, la compatibilitat amb les activitats privades relacionades amb l’àmbit de les formacions tècniques, creació de contingut i comunity manager en les situacions expressades en la sol·licitud (de forma esporàdica i amb una dedicació màxima de 4 hores setmanals fora de l’horari de treball habitual del Consell Comarcal).

2. Deixar sense efectes aquesta autorització en els supòsits següents: - si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència - si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec - si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

3. Establir l’obligació del senyor Jose Coy Serrano està obligat a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

4. Inscriure la resolució de compatibilitat en el registre de personal.

5. Notificar aquest acord a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

47. Aprovar l’expedient 26 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de generació de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de generació de crèdits número 26 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:

 • PRESSUPOST DESPESES 43 43000 48001 GREMI D’HOSTALERIA VALLÈS ORIENTAL G59806943 ......... 1.000,00 €
 • PRESSUPOST INGRESSOS 4346120 DI Conveni específic turisme ................................................................ 1.000,00 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

48. Aprovar l’expedient 29 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 29 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:

 • Disminució pressupost de despeses
 • 90 23106 48024 Subvencions fons de cooperació (0,7%) ............10.000,00€
 • Increment pressupost de despeses
 • 90 23106 48026 Fundació Josep Comaposada G59936336 ........... 2.000,00 €
 • 90 23106 48027 Fundació Privada Pau i Solidaritat G61538187...... 2.000,00 €
 • 90 23106 48028 Federació d’Associacions Catalanes Amigues del Poble Sahrauí G65515173 ......... 2.000,00 €
 • 90 23106 48029 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament G17125832 projecte 3607 ......... 1.000,00 €
 • 90 23106 48016 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament G17125832 projecte 3618 .......... 1.000,00 €
 • 90 23106 48017 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament G17125832 projecte 3621 ........... 1.000,00 €
 • 90 23106 48018 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament G17125832 projecte 3570 ........ 1.000,00 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

49. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2022 dels preus públics que es detallen en els termes següents:

2. Establir com a forma de pagament dels rebuts dels preus públics, el càrrec en compte facilitat pels obligats, que es carregaran en la data de càrrec del període voluntari de cobrament.

Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent mes els interessos de demora transcorregut el dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la LGT.

Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

50. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria d’arquitectura.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús en matèria d’arquitectura.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de dotze mil cent deu euros amb noranta-vuit cèntims (12.110,98 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

51. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria d’arquitectura.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor en matèria d’arquitectura.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de trenta-sis mil tres-cents trenta-dos euros amb norantaquatre cèntims (36.332,94 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

52. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Vallromanes.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Vallromanes.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

53. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2021.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

54. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès pel transport adaptat d’usuaris d’aquest municipi.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

55. Declarar la capella de Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local.

Acords:

1. Declarar la capella de Sant Salvador d’Avencó del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat.

3. Notificar aquest acord al Bisbat de Vic i a l’Ajuntament d’Aiguafreda.

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

56. Declarar la capella de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local.

Acords:

1. Declarar la capella de Sant Miquel de Canyelles del municipi d’Aiguafreda com a bé cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat.

3. Notificar aquest acord al Bisbat de Vic i a l’Ajuntament d’Aiguafreda.

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

57. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

Acords:

1. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/2690/2019, de 9 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2019, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

2. Anul·lar el dret reconegut de l’any 2020 per un import total de 750,00 euros a càrrec de l’operació pressupostària 33 46242 del projecte 2020 3 JOV 7.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

PROPOSTA 

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE TURISME

58. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Reconèixer el dret de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de Caldes de Montbui.

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

59. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Reconèixer el dret de dotze mil sis-cents cinquanta-dos euros (12.652€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de La Roca del Vallès.

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

60. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l’any 2022.

2. Condicionar l’acord precedent al finançament de la Diputació de Barcelona.

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i traslladar-lo als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

61. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2022-2025 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Granollers, Gualba, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès.

2. Aprovar la distribució de l’aportació dels ajuntaments.

3. Notificar aquests acords als interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

62. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30, per un import total de catorze mil set-cents seixanta euros (14.760,00 EUR).

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallgorguina.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

63. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de cent quaranta-tres mil tres-cents trenta-dos euros amb catorze cèntims (143.332,14 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

64. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient.

3. Aprovar el compromís de cent onze mil sis-cents noranta-tres euros amb trenta cèntims (111.693,30 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

65. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Montseny.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de disset mil nou-cents noranta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims (17.999,84 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

66. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria d’arquitectura i enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles en matèria d’arquitectura i enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-set mil tres-cents un euros amb trenta-sis cèntims (27.301,36 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

67. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria d’arquitectura i enginyeria.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Tagamanent.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Tagamanent en matèria d’arquitectura i enginyeria.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-tres mil vuit-cents vuitanta-vuit euros amb seixantanou cèntims (23.888,69 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica de medi ambient i territori.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

MOCIONS

68. Moció per al traspàs real de Rodalies a la Generalitat de Catalunya.

Acords:

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat l'execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat, complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l’accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a l’usuari.
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a completar íntegrament el traspàs del Servei de Rodalies i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís de l’Estat de la transferència del dèficit tarifari per tal de poder-lo gestionar directament.
TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat i al de l’Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d’equilibri territorial del país i segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a comarques.
CINQUÈ.- Demanar al govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l’estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a les persones usuàries.
SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l’any 2022 la TMobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d’equitat i justícia social i afavorint l’ús del transport públic.
SETÈ.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i difondre’l a la ciutadania.

MOCIÓ

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • ABSTENCIÓ: Partit dels Socialistes-CP

PER URGÈNCIA

Adherir-nos al Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones.

Acords:

1. Adherir-se al “Manifest amb motiu del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones” de l’Associació Catalana de Municipis.

2. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidéncia del 2021PRES000535, de 24 de setembre, al 2021PRES000628, de 10 de novembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER001309, de 24 de setembre, al 2021GER001609, d'11 de novembre.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (3r trimestre 2021).

INFORME

4. Donar compte de l’informe d’auditoria operativa i de compliment corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SAU.

5. Donar compte de l’informe d’auditoria de comptes anuals corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SAU.

INFORME

69. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 18.11.2021 | 13:19