Acords Ple extraordinari del 16 de desembre de 2020

Dijous, 17 de desembre de 2020 a les 10:00
 • Relació dels acords del Ple de 16 de desembre de 2020.
 • Es pot veure al Canal de Youtube

Ahir el Consell Comarcal va celebrar el Ple extraordinari de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

En el transcurs del Ple, entre d'altres, es va aprovar el pressupost d’ingressos i despeses per al 2021.

Resum del Ple.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 18 de novembre de 2020.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar una delegació de competències a la Presidència.

Acords:

1. Delegar en la Presidència l’exercici de les competències de la Gerència delegades i/o atribuïdes pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en cas de vacant de la Gerència.

2. Publicar l’acord precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a la seva entrada en vigor l’endemà de la publicació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partico de la Ciudadanía

3. Aprovar el Pla de contractació comarcal de l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2021.

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partico de la Ciudadanía

4. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2021 amb el contingut següent:

 • a) Reglament del servei de menjador escolar.
 • b) Reglament del servei d’assistència tècnica en l’àmbit de medi ambient i territori.
 • c) Reglament de l’administració electrònica.
 • d) Reglament del registre de grups d’interès.
 • e) Reglament del registre de designes apud acta.
 • f) Reglament del registre de funcionaris habilitats en procediments que requereixen identificació o firma i còpies autèntiques.

2. Publicar el Pla normatiu comarcal precedent en el Portal de la transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

5. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08) i contractar la pòlissa corresponent.

Acords:

1. Aprovar l’adhesió del Consell Comarcal a l’Acord marc dels serveis d’assegurances de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08) i contractar la pòlissa que s’indica a continuació: Lot 1. Vida amb Vida Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de deu mil tres-cents vinti-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (10.324,98 €) corresponents a la pòlissa d’assegurança de Vida amb Vida Caixa, S.A. de Seguros y Reaseguros, número 820178 per al període comprès entre el 29 de juny de 2020 i el 29 de juny de 2021, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.00.224.00 del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’any 2020 a favor de Ferrer & Ojeda Correduria de Seguros, SL, B58265240.”

3. Notificar l’adopció de l’acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L. ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona).

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partico de la Ciudadanía

6. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a l’Ajuntament de Montmeló.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de Montmeló.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montmeló.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

7. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència jurídica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni per a la prestació d’assistència jurídica amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

ÀREA D'ENSENYAMENT

8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei escolar de transport no obligatori a l’Escola Soler de Vilardell amb l'Ajuntament de Sant Celoni.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA D'HABITATGE

9. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

10. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montmeló.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montmeló.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montmeló.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE MEDI AMBIENT

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

3. Reconèixer el dret de sis mil vuit-cents tres euros amb setanta-tres cèntims (6.803,73 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46215 Assistència tècnica comptabilitat energètica.

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

12. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Gualba.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient a l’Ajuntament de Gualba.

2. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gualba.

3. Reconèixer el dret de set-cents vuitanta-vuit euros amb un cèntim (788,01 euros), corresponent a la modificació del conveni per afegir la dedicació de 15 hores mensuals en matèria de medi ambient, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

13. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2021, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

Acords:

1. Aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i despeses d’aquest Consell Comarcal de l’exercici 2021 que s’integra pel de la pròpia entitat i el del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i la seva societat participada Serveis Ambientals del Vallès, Societat Anònima.

2. Aprovar les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal del Vallès Oriental, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima.

3. Efectuar reconeixement dels drets econòmics derivats dels convenis formalitzats amb ajuntaments de la comarca per la prestació del serveis autoritzats.

4. Aprovar la plantilla de personal i l’organigrama tècnic que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual – direcció pública professional de 2021.

5. Aprovar el pla de disposició de fons de 2021.

6. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals, d’acord amb els criteris següents:

 • - Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup
 • - Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup.

7. Aprovar una assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva.

8. Establir una indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

9. Modificar la refosa de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental, aprovada pel Ple en sessió ordinària de 18 de març de 2020.

10. Exposar al públic el pressupost general, les bases d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

11. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

12. Remetre còpia de l’expedient al Ministeri d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local Document signat electrònicament.

PROPOSTA

MEMÒRIA PRESIDÈNCIA

INFORME INTERVENCIÓ

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partico de la Ciudadanía
 • La Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal es va absentar de la votació.

ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

3. Reconèixer el dret de sis-cents vint-i-sis euros amb noranta-sis cèntims (626,96 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Gualba.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Gualba.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gualba.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Montseny.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Montseny.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montseny.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

18. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’administració electrònica amb l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i administració electrònica amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallgorguina

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000473, de 13 de novembre de 2020, al 2020PRES000528, de 10 de desembre de 2020.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001801, de 13 de novembre de 2020, al 2020GER001920, de 10 de desembre de 2020.

Darrera actualització: 02.02.2021 | 08:50

Imatges

Ple 20201216_2