Acords Ple extraordinari del 28 d'abril de 2021

Dijous, 29 d'abril de 2021 a les 08:00
  • Relació dels acords del Ple de 28 d'abril de 2021.
  • Es pot veure al Canal Youtube

El Consell Comarcal va celebrar ahir Ple estraordinari de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

 

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

ÀREA DE MEDI AMBIENT

1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 16 de desembre de 2020, d'aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

Acords: 

1. Modificar l’acord de Ple de 16 de desembre de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Fogars de Montclús en matèria d’arquitectura.

2. Donar de baixa l’import de 626,96 euros (sis-cents vint-i-sis euros amb noranta-sis cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11 46220 de l’exercici 2020.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

ACORD

Aprovat

Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals.

Acords:

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

ACORD

Aprovat

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

3. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar provisió d’uns llocs de treball temporals per urgència mitjançant concurs.

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar per urgència el lloc de treball temporal.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis del Consell Comarcal.

ACORD

Aprovat

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

4. Modificar l'acord d'aprovació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament Bigues i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre.

Acords:

1. Modificar l’acord del Ple del Consell Comarcal, de 27 de gener de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Bigues i Riells.

ACORD

Aprovat

Unanimitat

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

5. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2021/2022.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador i l’annex corresponent.

2. Aprovar la convocatòria dels ajuts individuals de menjador per al curs escolar 2021-2022, d’acord amb les bases reguladores dels ajuts individuals de menjador esmentades en l’epígraf precedent.

3. La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador.

4. Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.

5. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.

ACORD

Aprovat

Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000211, de 19 de març de 2021, al 2021PRES000277, de 20 d'abril de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000245, de 19 de març de 2021, al 2021GER000440, de 21 d'abril de 2021.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de les resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la Intervenció, amb omissió de la funció d'interventora i anomalies d'ingressos. Exercici 2020. Liquidació.

RESOLUCIONS

Darrera actualització: 29.04.2021 | 10:36