Acords Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dimarts, 15 de juny de 2021 a les 16:50
  • Relació dels acords del Ple extraordinari de 15 de juny de 2021.
  • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 19 de maig de 2021.

ACTA

  • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Nomenar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

1. Nomenar el senyor Carles Fernández Pérez, amb DNI ***1992**, gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb efectes a 16 de juny de 2021, amb la retribució que li correspon d’acord amb el pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021.

2. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis.

3. Notificar aquest acord a la persona interessada.

PROPOSTA

Aprovat

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
  • EN CONTRA: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM
  • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

3. Cessar el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

1. Cessar el senyor Antoni Cornellas i Aligué, amb DNI XXX8343XX, com a gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb efectes a les 00:00 hores del 16 de juny de 2021, sempre i quan amb anterioritat el Ple hagi acordat el nomenament d’un nou gerent.

2. Reconèixer i agrair al senyor Antoni Cornellas i Aligué la dedicació extraordinària i la implicació mostrada durant aquest període de temps a la institució vetllant per la continuïtat i qualitat dels serveis prestats.

PROPOSTA

Aprovat

  • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000328, de 13 de maig de 2021, al 2021PRES000385, de 8 de juny de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000553, de 14 de maig de 2021, al 2021GER000682, de 8 de juny de 2021.

Darrera actualització: 08.09.2021 | 15:10