Acords Ple extraordinari urgent de l'11 de març de 2021

Divendres, 12 de març de 2021 a les 08:00
 • Relació dels acords del Ple d'11 de març de 2021.
 • Es pot veure al Canal de Youtube

El Consell Comarcal ha celebrat Ple extraordinari de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

Resum del Ple.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Ratificar la convocatòria extraordinària urgent del Ple.

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Coalició Alternativa Municipalista-Amunt

2. Determinar l’abast de la suspensió parcial del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, i resoldre les peticions d’indemnització presentades.

Acords:

1. Reconèixer l’abast de la suspensió parcial del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, extensiu també als expedients no inclosos en el Decret de Presidència 2020PRES000178, de 12 de maig, que tinguin hores validades en la llista comparada pels serveis tècnics del Consell Comarcal transcrita al fonament de dret desè.

2. Estimar parcialment la reclamació d’indemnització d’AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, en concepte de despeses salarials, d’acord amb els fonaments de dret, amb el càlcul i el detall següent:

3. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de manteniment de la garantia definitiva, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic onzè.

4. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic dotzè.

5. Desestimar la petició d’indemnització del contractista corresponent a les despeses de pòlisses d’assegurança contractades, d’acord amb allò exposat en el fonament jurídic tretzè.

6. Reconèixer l’obligació per un import de 46.297,71 euros i ordenar-ne el pagament a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 amb número de referència 22020000472.

7. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Coalició Alternativa Municipalista-Amunt

3. Resoldre les peticions d’indemnització presentades per Clece, SA, per a la prestació dels serveis d'acompanyants, del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit.

Acords:

Primer. Estimar parcialment la sol·licitud d’indemnització relativa al pagament de les despeses salarials dels acompanyants d’acord amb els fonaments de dret, amb el càlcul i el detall següent:

Segon. Desestimar la petició d’indemnització de les despeses salarials corresponents a coordinadores de projectes i de coordinadora d’activitats. Tot i que la coordinació és una funció prevista en el PPT, com ja s’ha dit, les funcions d’aquestes figures s’enquadren en l’àmbit relacional i d’interlocució amb el Consell Comarcal per a l’execució del contracte; així que de manera genèrica no es pot considerar com a personal adscrit al servei i per tant tampoc subjecte a indemnització. Alhora el cost d’aquestes figures i de llurs funcions s’ha de considerar com una despesa fixa estructural inclosa entre els costos fixes: costos horaris i costos del servei de l’estudis de costos del servei d’acompanyants. Sigui com sigui, el contractista no acredita la part que pugui correspondre al contracte suspès en relació amb el conjunt de l’activitat de l’empresa ja que en tot cas i com s’han fonamentat ut supra la quantia idemnitzatòria no es pot determinar en percentatges.

Tercer. Desestimar la pretensió relativa a la indemnització de les despeses pel manteniment de les garanties definitives. El contractista ha aportat una taula d’elaboració pròpia expressiva de les despeses pel manteniment de les garanties definitives. Nogensmenys, el contractista ha d’acreditar les despeses de manteniment de la garantia definitiva durant el període de suspensió del contracte, llur quantia i el pagament efectiu, cosa que no ha fet.

Quart. Estimar la petició relativa al pagament de les despeses corresponents a la llicència de Traceus per rutes del Vallès Oriental dels mesos de març, abril, maig i juny de 2020 que s’acrediten per mitjà de les factures emeses per NUNSYS, SL, essent l’import de cadascuna de 2.904 euros, IVA inclòs.

Cinquè. Desestimar la sol·licitud d’indemnització de les despeses de telefonia ja que el contractista no acredita la relació de subcontractista de Serveis Educatius Cavall Cartro i els comprovants de pagament, ultra la dificultat per associarlos a les factures aportades, les quantitats d’uns i altres divergeixen.

Sisè. Desestimar la sol·licitud d’indemnització de les despeses relatives a reconeixements per prevenció de riscos laborals i EPIS entregats al seu personal en les expedicions que s’han activat esporàdicament. De les primeres no se n’acredita la vinculació amb l’objecte del contracte, de les segones no se n’acredita l’efectivitat dels danys i perjudicis puig que no en consta el pagament i dels dos conceptes que reclama s’ha de dir que corresponen a llurs obligacions de protecció de la salut i de prevenció de riscos laborals com empresari i que ni l’una ni l’altra, pel seu valor escàs no suposen una ruptura de l’economia del contracte.

Setè. Desestimar la petició relativa a la indemnització dels danys i perjudicis per les pòlisses d’assegurança previstes en el PCAP ja que no els ha acreditat.

Vuitè. Reconèixer el dret del contractista a percebre el 3 per 100 del preu de les prestacions que hauria d'haver executat el contractista durant el període de suspensió entre el 21 de juliol i el 24 d’octubre de 2020, de conformitat amb el que preveu el contracte, que és el següent:

Novè. Desestimar la pretenció del contractista referent al pagament de les despeses generals ja que són un concepte no inclòs en l’article 34.1 del Reial decret llei 8/2020. Nogensmenys, les despeses d’administració i gestoria pel període comprès entre el 21 de juliol i el 25 d’octubre s’inclouen en el concepte de despeses generals reconegut a l’epígraf precedent.

Desè. Reconèixer l’obligació per un import de 157.961,29 euros a càrrec de les aplicacions pressupostàries 2020 20 23100 22711 i 2020 32 32438 22706, número de referència 22020000473, 22020000450, 22020000451, 22020000452, 22020000453 i 2202000056, i ordenar-ne el pagament.

Onzè. Notificar aquest acord al contractista.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Coalició Alternativa Municipalista-Amunt

 

Darrera actualització: 12.03.2021 | 10:26

Imatges

Ple