Acords Ple extraordinari urgent del 7 de maig de 2021

Dilluns, 10 de maig de 2021 a les 08:00
  • Relació dels acords del Ple de 7 de maig de 2021.
  • Es pot veure al Canal Youtube

El Consell Comarcal va celebrar divendres Ple extraordinari urgent de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

 

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Ratificar la convocatòria extraordinària urgent del Ple.

ÀREA D'ENSENYAMENT

2. Resolució del recurs potestatiu de reposició interposat per CLECE,SA, el 8 d’abril de 2021, contra l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió extraordinària-urgent, d’11 de març de 2021.

Acords:

1. Desestimar totalment el recurs potestatiu de reposició interposat per CLECE,SA, el 8 d’abril de 2021, contra l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Consell Comarcal en sessió extraordinària-urgent, d’11 de març de 2021, mitjançant el qual s’acorden diversos aspectes relatius a les sol·licituds presentades per CLECE, SA, d’indemnització de l’article 34.1 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de maig, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, en relació al contracte per a la prestació dels serveis d'acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit.

2. Reconèixer el dret de CLECE,SA, com a contractista del contracte per a la prestació del servei d’acompanyants del servei de transport escolar i del servei de transport adaptat i assistit, a percebre en concepte d’indemnització, de caràcter complementari a la reconeguda en l’Acord del Ple del Consell Comarcal d’11 de març de 2021, la quantia en concepte de despeses salarials dels acompanyants següent:

3. Reconèixer l’obligació per un import de 4.677,44 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 2021 32 32430 22706, número de referència 22021000798, i ordenarne el pagament. 4. Notificar aquest acord a CLECE, SA

ACORD

Aprovat

  • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

 

Darrera actualització: 10.05.2021 | 10:21