Acords Ple extraordinari urgent del Consell Comarcal

Dijous, 2 de setembre de 2021 a les 09:00
  • Relació dels acords del Ple extraordinari urgent d'1 de setembre de 2021.
  • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió. 

Aprovat

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Esquerra Republicana de Catalunya-AM (2)
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

2. Resoldre el recurs de reposició interposat per Clece, SA., de 5 d’agost de 2021, contra l’acord del Ple de 21 de juliol de 2021.

Acords:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Clece, SA, registre d’entrada del Consell Comarcal E2021012768 de 5 d’agost de 2021, pels motius que consten en l’informe del secretari emès el 30 d’agost de 2021 transcrit en el punt tercer de la relació de fets.

Segon.- Notificar l’acord, que posa fi a la via administrativa, a Clece, SA i a l’avalista Atradius Crédito y Caución, SA, De Seguros y Reaseguros, pel seu coneixement i efectes, indicant que, contra aquest acord només correspon interposar directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar a partir de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

PROPOSTA

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Darrera actualització: 13.09.2021 | 11:21