Acords Ple ordinari de 24 de març de 2021

Dijous, 25 de març de 2021 a les 15:00

El Consell Comarcal ha celebrat Ple ordinari de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

Resum del Ple.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de gener de 2021.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent d'11 de març de 2021.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar el document "Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible".

Acords:

Únic.- Aprovar el document “Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible” que consta en l’enllaç web

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (1)
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

4. Aprovar la carta de serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis.

Acords:

1. Aprovar la Carta de Serveis del servei de l’Observatori – Centre d’Estudis

2. Publicar aquest acord a la seu i al portal de transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (1)
 • EN CONTRA: - 
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

5. Modificar el reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Acords:

1. Modificar el reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental d’acord amb el redactat següent: 

A l’article On diu Ha de dir
82.6 Els membres de la corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la sessió constitutiva del Consell Comarcal, poden incorporar-se al grup corresponent a la seva llista electoral, mitjançant escrit adreçat a la Presidència, presentat al Registre en els cinc dies hàbils següents a la pressa de possessió del seu càrrec. En cas contrari, i fins que no triïn una opció diferent, resten en la situació de consellers no adscrits i/o conselleres no adscrites. Els membres de la corporació que adquireixin la seva condició amb posterioritat a la sessió constitutiva del Consell Comarcal s’incorporaran en un grup comarcal.
101 1. La persona titular de la Presidència pot exercir per si mateixa les funcions de coordinació política de l'equip de Vicepresidències i Conselleries delegades o, si s'escau, delegar aquestes funcions. 2. Si es deleguessin aquestes funcions, la persona delegada exercirà, a més de les funcions que se li deleguin, la responsabilitat de liderar l'alineament entre política i gestió, presidint a aquest efecte el Consell de Direcció que, si escau, es creï La persona titular de la Presidència pot exercir per si mateixa les funcions de coordinació política de l'equip de Vicepresidències i Conselleries delegades o, si s'escau, delegar aquestes funcions.
133 1. En el punt corresponent als precs i preguntes de la part de control del ple, tots els membres de la corporació, els grups polítics comarcals i/o els consellers i conselleres no adscrits poden efectuar precs i preguntes. 2. Els grups polítics comarcals i/o els consellers i conselleres no adscrits poden formular en cada sessió un màxim de dos precs i dues preguntes per grup, amb un termini màxim d’exposició de 5 minuts. 3. Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant, ni per tant estan sotmesos a votació, ni poden generar debat, es poden formular oralment o per escrit. Si són formulats oralment en la sessió, la Presidència decidirà si es contesten en aquest mateix acte o en la sessió següent. 4. Si són formulats per escrit, a excepció de supòsits excepcionals en què la Presidència ho consideri convenient, es contesten per escrit, adreçat al grup o conseller o consellera, inclosos els no adscrits, que l’han formulat, abans de la sessió següent, a excepció que s’haguessin presentat amb 24 hores d’antelació a la celebració de la sessió, en aquest supòsit han de ser contestades oralment en la mateixa sessió, llevat de la conformitat o la sol·licitud del destinatari que la pregunta es contesti per escrit o oralment en la sessió següent. 5. No es poden formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència comarcal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta. 1. En el punt corresponent als precs i preguntes de la part de control del ple, tots els membres de la corporació, els grups polítics comarcals i/o els consellers i conselleres no adscrits poden efectuar precs i preguntes. 2. Els grups polítics comarcals i/o els consellers i conselleres no adscrits poden formular en cada sessió precs i preguntes, amb un termini màxim d’exposició d’un minut per conseller/a, a excepció dels i les portaveus de grup que comptaran amb un termini màxim d’exposició de quatre minuts. 3. Els precs i preguntes, que no tenen caràcter vinculant, ni per tant estan sotmesos a votació, ni poden generar debat, es poden formular oralment o per escrit. Si són formulats oralment en la sessió, la Presidència decidirà si es contesten en aquest mateix acte o en la sessió següent. Les persones portaveus podran tornar a intervenir per a demanar la clarificació d’alguna de les preguntes fetes pel seu grup o per indicar que alguna no ha estat contestada. El termini màxim d’exposició serà de 30 segons en total. 4. Si són formulats per escrit, aexcepció de supòsits excepcionals en què la Presidència ho consideri convenient, es contesten per escrit, adreçat al grup o conseller o consellera, inclosos els no adscrits, que l’han formulat, abans de la sessió següent, a excepció que s’haguessin presentat amb 3 dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, en aquest supòsit han de ser contestades oralment en la mateixa sessió, llevat de la conformitat o la sol·licitud del destinatari que la pregunta es contesti per escrit o oralment en la sessió següent. 5. No es poden formular precs que proposin actuacions que excedeixin de la competència comarcal, ni efectuar preguntes alienes a aquesta.
Disposició final segona Les previsions d’aquest Reglament que fan referència a les indemnitzacions per assistències, dietes, assignacions o dotacions a grups polítics, així com la possibilitat de prendre acords de determinació o materialització d’aquests conceptes resten condicionades a una situació de superàvit del Consell Comarcal del Vallès Oriental i al principi d’estabilitat pressupostària. En cap cas, es poden abonar aquests conceptes si el Consell Comarcal estigués immers o incorregués en una situació de dèficit. Buida de contingut.


2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació s’elevarà l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la corresponent ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 

6. Informar sobre l'expedient d'alteració de terme entre els municipis de Montmeló i Granollers

Acords:

1. Informar favorablement l’alteració la línia de terme entre els municipis de Montmeló i Granollers en els termes que s’exposen en la Memòria justificativa.

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats de Granollers, Montmeló i Montornés del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (2)

ÀREA D'ENSENYAMENT

7. Aprovar la modificació del contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i CLECE, SA

Acords:

1. Modificar el contracte administratiu per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori i del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental, formalitzat el 29 d’agost de 2018, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i Clece, SA, en els termes establerts en l’informe transcrit en el primer punt de la relació de fets.

2. Autoritzar i disposar la despesa de 29.394,30 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària núm. 32 32438 223001.

3. Requerir a Clece, SA per a què en el termini de 15 dies comptadors des de la data de notificació d’aquest acord reajusti la garantia definitiva del contracte per un import addicional de 1.336,10 euros.

4. Formalitzar en document administratiu la modificació acordada.

5. Publicar la modificació en el DOUE i en el perfil de contractant. 6. Notificar aquest acord a Clece, SA.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria

3. Reconèixer el dret tres-mil vint-i-quatre euros amb disset cèntims (3.024,17 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL

9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut pública amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de salut pública, formalitzat el 29 d’octubre de 2020.

2. Donar de baixa l’import de catorze mil cent quaranta-nou euros amb divuit cèntims (14.149,18 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

10. Modificar l'acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Acords:

1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de salut pública.

2. Donar de baixa l’import de catorze mil set-cents nou euros amb cinquanta-quatre cèntims (14.709,54 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

11. Aprovar la modificació de l'Acord de Ple de 18 de març de 2021, d'aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Acords:

1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de salut pública

2. Donar de baixa l’import de nou mil vuit-cents sis euros amb trenta-sis cèntims (9.806,36 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 36 46244 de l’exercici 2020.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

12. Deixar sense efectes els acords per a l'assistència tècnica en matèria de salut a l'Ajuntament de Canovelles aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021.

Acords:

1. Deixar sense efectes els acords per a l’aprovació de l’assistència tècnica en matèria de salut a l'Ajuntament de Canovelles, aprovats en sessió de Ple de 18 de març de 2021, transcrits a continuació:

 • 1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Canovelles.
 • 3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de salut pública, d’acord amb el contingut següent: /.../
 • 4.  Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Monclús, les Franqueses del Vallès, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Palautordera, la Roca del Vallès, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució TSF/3125/2020, de 25 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PER URGÈNCIA

1. Resoldre el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals.

Acords:

1. Estimar el recurs de reposició interposat pel Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya contra l’Acord del Ple del Consell Comarcal de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, en el sentit següent:

a) Incloure expressament en les titulacions preferents de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, els graduats o diplomats en teràpia ocupacional, en els termes establerts per acord de Ple.

b) Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds pels processos de selecció de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, en els termes establerts per acord de Ple.

2. Notificar aquest acord al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i a les persones que ja haguessin presentat llur sol·licitud de participació en el procés de selecció.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

2. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals, i atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds

Acords:

1. Modificar l’acord de Ple de 27 de gener de 2021, d’aprovació de la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporals d’acord amb el redactat següent:

A la base 2a lletra c), on diu:

Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 El perfil del tècnic orientador ha de ser de ser llicenciats o diplomats universitaris, preferentment en psicologia, pedagogia o psicopedagogia. En el cas que es disposi d’altres titulacions universitàries, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de l’orientació i inserció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de projectes i coneixement de l’administració pública.

Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2: El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de llicenciat o diplomat universitari, preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o mestre d'educació especial. En el cas que es disposi d'altres titulacions universitàries, es valorarà la formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional i és imprescindible l'experiència d'un any com a mínim com a preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte d'intervenció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, gestió de projectes i coneixement de l’administració pública.

Ha de dir:

Plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1

El perfil del tècnic orientador ha de ser de graduats, llicenciats o diplomats universitaris, preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia o teràpia ocupacional. En el cas que es disposi d’altres titulacions universitàries, es valorarà la formació i l’experiència en l’àmbit de l’orientació i inserció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, gestió de projectes i coneixement de l’administració pública.

Plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2:

El perfil del preparador laboral del servei ha de ser de graduat, llicenciat o diplomat universitari, preferentment en psicologia, pedagogia, psicopedagogia, mestre d'educació especial o teràpia ocupacional. En el cas que es disposi d'altres titulacions universitàries, es valorarà la formació en l'àmbit de l'orientació i inserció professional i és imprescindible l'experiència d'un any com a mínim com a preparador o preparadora laboral amb el col·lectiu objecte d'intervenció. Amb experiència demostrable en orientació i inserció del col·lectiu d’especials dificultats prioritàriament persones amb discapacitat i/o trastorn de salut mental, gestió de projectes i coneixement de l’administració pública.

2. Atorgar un nou termini de 15 dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació dels processos de selecció de la plaça de tècnic orientador/a de la Fitxa 40.1 i de la plaça de tècnic preparador/a de la Fitxa 40.2, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquests acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, fent constar de forma expressa que les sol·licituds que ja s’haguessin presentat es consideren vàlidament presentades, sens perjudici de la decisió sobre llur admissió o exclusió d’acord amb els requisits de participació establerts a les Bases.

3. Notificar aquests acords al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya i a les persones que ja haguessin presentat llur sol·licitud de participació en el procés de selecció.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

3. Aprovar la modificació 10/2021 del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2021 en la seva modalitat de transferències de crèdit.

1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 10 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:

Disminució pressupost de despeses

90 92000 5000 Fons contingència per contingències generals .......................... 41.696,91

Increment pressupost d’ingressos

41 24100 13100 TRFOE COVID 2020: Retribucions ........................................ 31.511,64

41 24100 16000 TRFOE COVID 2020: Seguretat Social .................................. 10.185,27

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmicadministratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (2)

4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb diversos ajuntaments

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.32 en els exercicis següents, d’acord amb el detall següent: 

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallromanes

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • ENCONTRA: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (1)
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

6. Moció contra el tancament de l'empresa Bosch a Lliçà d’Amunt

MOCIÓ

 • Aprovat
 • Unanimitat

7. Moció per declarar el Vallès Oriental comarca feminista

MOCIÓ

 • Aprovat
 • Unanimitat

8. Moció de suport a l'amnistia

MOCIÓ 

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • ABSTENCIÓ: -

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000069, de 22 de gener de 2021, al 2021PRES000210, de 18 de març de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000001, de 29 de gener de 2021, al 2021GER000245, de 17 de març de 2021.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte del Pla anual de control financer.

PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER

4. Donar compte de l’informe d'intervenció sobre saldos de cobrament dubtós. Liquidació exercici 2020.

INFORME INTERVENCIÓ

ÀREA DE TERRITORI I MOBILITAT

5. Donar compte de la resposta a les al•legacions del PEMV.

PROPOSTA

14. Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 29.03.2021 | 15:09