Acords Ple ordinari del 27 de gener de 2021

Dijous, 28 de gener de 2021 a les 10:00
 • Relació dels acords del Ple de 27 de gener de 2021.
 • Es pot veure al Canal de Youtube

Ahir el Consell Comarcal va celebrar el Ple ordinari de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

En el transcurs del Ple, entre d'altres, es va aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència, després que quedés desert i el nomenament d'Antoni Cornellas com a gerent fins que no acabi el procés.

Resum del Ple.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

 1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 16 de desembre de 2020.
 • ACTA
 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem, Ciutadans-Partico de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (1)

PRESIDÈNCIA

 1. Adherir-nos a l’acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (2018.07).

Acords:

1. Adherir-nos a l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2018.07) de l’Associació Catalana de Municipis.
2. Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF P0800222B i correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València 231, 6º, 08007 de Barcelona), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015 Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

 • PROPOSTA
 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partico de la Ciudadanía
 1. Aprovar la monografia de competències de la Gerència.

Acords:

1. Aprovar la monografia de les competències de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • PROPOSTA
 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partico de la Ciudadanía
 1. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència.

Acords:

1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • PROPOSTA
 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partico de la Ciudadanía

ÀREA D'HABITATGE

 1. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000569, de 22 de desembre, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Acords:

1. Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

 1. Ratificar el Decret de Presidència 2020PRES000570, de 22 de desembre, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Acords:

1. Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

 1. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2021.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 1. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2021.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

 1. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat.

Acords:

1. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’ arquitectes tècnics/ques per tal de cobrir les necessitats de personal temporal o nomenaments d’interinitat del Consell Comarcal.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER i al taulell d’anuncis de la Corporació.

 1. Aprovar les bases i la convocatòria per a seleccionar uns llocs de treball temporal.

Acords:

1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

 1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per  les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Caldes de Montbui, la Garriga, Lliçà d'Amunt, Llinars del Vallès, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Eulàlia de Ronçana, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per les ordres TSF/115/2019 i TSF/20/2020, i a la Resolució TSF/2831/2020, de 30 d’octubre.

ÀREA DE TURISME

 1. Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació amb el projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental".

Acords:

1. Aprovar la modificació d'obligacions reconegudes d'exercicis anteriors en relació amb el projecte "La recuperació de la agrobiodiversitat hortícola com a element dinamitzador del sector agroalimentari del Vallès Oriental" per un import de 3.433,75 EUR, a favor de EPE Granollers Mercat, i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a càrrec de l’aplicació pressupostària 90 92000 22706.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.

URGÈNCIES

1. Aprovar el nomenament del gerent.

Acords:

1. Nomenar gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental el senyor Antoni Cornellas Aligué, amb DNI XXX8343XX, fins a la cobertura de la Gerència d’acord amb el procés de designació previst al Reglament orgànic comarcal, amb la retribució que li correspon d’acord amb el pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021.
2. Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’anuncis.

 • PROPOSTA
 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partico de la Ciudadanía

2. Aprovar l’expedient 4 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 4 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2021, en el sentit següent:
Disminució pressupost de despeses
90 92000 5000 Fons contingència per contingències generals ........... 41.696,91
Increment pressupost d’ingressos
41 24100 13100 TRFOE COVID 2020: Retribucions ......... 31.511,64
41 24100 16000 TRFOE COVID 2020: Seguretat Social ...........10.185,27
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.
3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmicadministratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

 • PROPOSTA
 • Aprovat
 • A FAVOR: Coalició Candidatura de Progrés, Coalició Junts, Coalició En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Ciutadans-Partico de la Ciudadanía

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

 1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2020PRES000529, d'11 de desembre de 2020, al 2020PRES000587, de 30 de desembre de 2020, i del 2021PRES000001, de 4 de gener de 2021, al 2021PRES000068, de 21 de gener de 2021.
 1. Donar compte dels decrets de Gerència del 2020GER001921, d'11 de desembre de 2020, al 2020GER002043, de 30 de desembre de 2020.

15. Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 29.01.2021 | 14:09