Acords Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 20 de maig de 2021 a les 09:00
 • Relació dels acords del Ple de 19 de maig de 2021.
 • Es pot veure al Canal Youtube

El Consell Comarcal va celebrar ahir Ple ordinari de forma telemàtica. Es pot veure en el següent ENLLAÇ.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de març de 2021.

ACTA

Aprovat

 • Unanimitat

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 28 d'abril de 2021.

ACTA

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1), Junts (1)

3. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 7 de maig de 2021.

ACTA

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP (1)

PRESIDÈNCIA

4. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2020 i la seva convocatòria.

2. Autoritzar una despesa de mil set-cents euros (1.700) per als obsequis i el suport per a la retransmissió en streaming de la gala amb càrrec a la partida 90 92000 22601 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments de la comarca.

ACORD

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM (1)

5. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del Conveni per a la cessió d'ús gratuïta d'un espai en l'equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris.

2. Facultar expressament per la signatura d’aquesta pròrroga del conveni amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès al senyor Antoni Cornellas i Aligué, gerent.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

ACORD

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA D'ENSENYAMENT

6. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport escolar.

Acords:

1. Aprovar la segona pròrroga l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel període d’un any amb els adjudicataris següents:

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

ÀREA D'HABITATGE

7. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible.

2. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible, d’acord amb les Bases específiques esmentades en l’epígraf precedent.

3. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf segon precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.

4. Autoritzar una despesa de deu mil nou-cents trenta euros (10.930 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 15210 48026 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

8. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència de personal temporal mitjançant concurs.

Acords:

1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió mitjançant concurs.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis del Consell Comarcal.

ACORD

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

9. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i Vallromanes.

Acords:

1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 1: Santa Maria de Martorelles i Vallromanes, formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents:

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui vigent:

3. Notificar aquest acord a la Fundació Germans Aymar i Puig

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

10. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina.

Acords:

1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina, formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents:

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui vigent:

3. Notificar aquest acord a la Fundació Germans Aymar i Puig.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

11. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 3: Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès.

Acords:

1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 2: Campins, Fogars de Monclús, Gualba, Montseny, Sant Esteve de Palautordera i Vallgorguina, formalitzat el 20 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i la Fundació Germans Aymar i Puig, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents:

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710  del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui vigent:

3. Notificar aquest acord a la Fundació Germans Aymar i Puig.”

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

12. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni.

1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 4: Sant Celoni, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins a 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents:

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui vigent:

3. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SLU.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

13. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent.

Acords:

1. Aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili  en diversos municipis del Vallès Oriental corresponent al Lot 5: Aiguafreda, Canovelles, Cànoves i Samalús. Figaró-Montmany, La Garriga, La Llagosta, L’Ametlla del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor i Tagamanent, formalitzat el 19 d’agost de 2020, entre el Consell Comarcal i People Plus Innovation, SLU, pel període comprès entre l’1 de setembre de 2021 i fins al 31 d’agost de 2022, amb la previsió d’hores estimades del servei, següents:

2. Autoritzar i disposar la despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 del Pressupost General d’Ingressos i Despeses del Consell Comarcal, que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i assumir el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses per l’exercici següent, en què el contracte sigui vigent:

3. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SLU.”

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

14. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport adaptat i assistit.

Acords:

1. Aprovar la segona pròrroga de l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el 18 de febrer de 2019 pel període d’un any amb els adjudicataris següents:

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

ÀREA DE MEDI AMBIENT

15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de Cardedeu.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Cardedeu.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Cardedeu en matèria de salut pública.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

16. Modificar l’acord de Ple de 24 de març de 2021, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de salut pública.

Acords:

1. Modificar l’acord de Ple de 18 de març de 2020, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de salut pública.

2. Donar de baixa l’import de 5.936,77 euros (cinc mil nou-cents trenta-sis euros amb setantaset cèntims) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 de l’exercici 2021.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el dret de cobrament per un import d’onze mil cent seixanta-sis euros amb seixanta cèntims (11.166,60 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Gualba.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

18. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021.

Acords:

1. Modificar les Bases reguladores dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021, aprovades pel Ple de 20 de maig de 2020, d’acord amb el redactat següent:

A l’article 15, on diu:

1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i l’ajuntament, el Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades en cada centre. 2. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 14.

Ha de dir:

1. El Consell Comarcal transferirà al compte corrent que designi l’ajuntament l’import dels ajuts individuals de menjador atorgats a les persones beneficiàries del seu municipi. Nogensmenys, en casos excepcionals, quan així ho acordin el Consell Comarcal i l’ajuntament, el Consell Comarcal transferirà al número de compte designat pels centres escolars, l’import dels ajuts atorgats a les persones beneficiàries matriculades a cada centre.

2. El Consell Comarcal pot transferir a l’ajuntament o al centre escolar, segons s’escaigui d’acord amb l’apartat anterior, una bestreta de fins al 50% de l’import màxim previst pel total dels expedients de persones beneficiàries del seu municipi, sempre i quan el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya n’hagi ingressat prèviament els imports. En aquest cas, un cop finalitzat el curs 2020-2021 i prèvia justificació de l’ús del servei en els termes previstos a l’article 14 d’aquestes Bases, el Consell Comarcal transfereix a l’ajuntament o centre escolar, segons s’escaigui, l’import resultant de la diferència, si aquesta és negativa, entre la bestreta transferida i l’import final de la totalitat dels ajuts corresponents als expedients de persones beneficiàries del seu municipi atorgats en la convocatòria. D’altra banda, si l’import resultant de la diferència és positiva, l’ajuntament ha de retornar l’import corresponent al Consell Comarcal no més enllà del termini d’un mes des de la comunicació que aquest efecte li faci el Consell Comarcal. Pel cas que l´ajuntament no efectuï el retorn, el Consell Comarcal podrà liquidar el deute mitjançant compensació d'ofici.

3. El pagament dels ajuts està condicionat a la transferència prèvia del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i al compliment d’allò que preveu l’article 14, sens perjudici d’allò que preveu l’apartat anterior pel que fa al règim de bestreta.

2. Publicar la modificació de les Bases reguladores de l’epígraf primer precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions restarà definitivament aprovada.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000278, de 22 d'abril de 2021, al 2021PRES000327, de 12 de maig de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000441, de 22 d'abril de 2021, al 2021GER000552, de 12 de maig de 2021.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (1r trimestre 2021).

INFORME

4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 2020 del Consell Comarcal.

ACORD

ÀREA D’HABITATGE

5. Donar compte de la memòria de l’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental de l’any 2020.

MEMÒRIA

6. Donar compte del canvi de nom d’un grup comarcal.

ACORD

PER URGÈNCIA

1. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats al contractista CLECE, SA per un incompliment contractual sobre el contracte del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

1. Iniciar el procediment d’imposició de penalitats contra el contractista CLECE, SA, en relació amb l’incident ocorregut en el servei de transport escolar de la ruta SOBL 18 el 29 d’octubre de 2020, d’acord amb els fets exposats en l’informe emès pel responsable del contracte, per ésser constitutiu d’un incompliment contractual tipificat a la clàusula 45.2.d) del Plec de clàusules administratives particulars que regula el “Contracte del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental”, i a la qual correspon la imposició de la sanció establerta a la clàusula 46.1 del PCAP de fins un 5% del preu total del contracte, que es concreta en l’import de 27.317,27 euros.

2. Donar audiència al contractista per un termini de deu (10) dies hàbils des de la notificació d'aquesta resolució, i ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN, SA, DE SEGUROS Y REASEGUROS pel mateix termini, per tal que puguin presentar les al·legacions i els documents que considerin convenients.

3. Sol·licitar informe de Secretaria respecte a les al·legacions presentades, si s’escau, un cop acabat el termini d’audiència esmentat.

4. Sol·licitar, així mateix, que es realitzi informe per part de Tresoreria en relació amb les garanties prestades i si hi ha alguna factura pendent de pagament en concepte de la prestació del contracte.

ACORD

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

2. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

Acords:

1. Desestimar el recurs de reposició interposat per AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, amb registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental núm. E2021005917, de 23 d’abril, per haver-se presentat fora de termini d’acord amb els fets i fonaments de dret exposats.

2. Notificar aquest acord a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

ACORD

Aprovat

 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col•laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

ACORD

Aprovat

 • Unanimitat

5. Donar compte de la resposta de l’Autoritat del Transport Metropolità en relació a les al•legacions formulades en el tràmit d’informació pública del pdI.

ACORD

19. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.05.2021 | 13:34