El Consell Comarcal aprova un pressupost per a l’any 2021 de més de 26 milions d’euros centrat en les persones

Dijous, 17 de desembre de 2020 a les 12:00
  • Representa un increment del 14,13% en relació a l’exercici 2020.

El Ple del Consell Comarcal va aprovar ahir el pressupost per a l’exercici 2021, que puja a 26.242.027,83 €, la qual cosa suposa un increment d’un 14,13 % en relació a l’exercici 2020.

El pressupost es va aprovar amb el 90% dels vots (a favor l’equip de govern -Candidatura de Progrés, Coalició Junts i Coalició En Comú Guanyem-) i l’abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal no va participar en la votació i el conseller del grup CUP-Amunt va excusar la seva assistència per motius professionals.

El President del Consell Comarcal, Francesc Colomé, va mostrar-se “molt satisfet que el pressupost pugui donar resposta als objectius prioritaris i a les necessitats de la ciutadania” i va tornar a oferir “mà estesa, sempre” a l’oposició per seguir incorporant aquelles propostes que es considerin prioritàries.

La presentació del Pressupost va anar a càrrec de la consellera de l’Àrea de Personal i Hisenda, Gemma Brunet, i del vicepresident segon i conseller de Promoció Econòmica i Estudis, Jordi Manils.

Manils i Brunet van explicar els sis grans objectius prioritaris: benestar de les persones; transport escolar, menjadors escolars; integració social i laboral, joventut; habitatge i suport tècnic als ajuntaments.

L’objectiu fixat, segons va explicar l’equip de Govern, és el de millorar la qualitat dels serveis públics amb eficàcia i eficiència i “lluitar contra els efectes econòmics i socials de la pandèmia de la COVID-19, amb polítiques de transformació i desenvolupament econòmic i social, fomentant la dinamització de l’activitat social, cultural i econòmica”.

En aquesta línia, l’equip de Govern va explicitar que en el pressupost s’aprofundeix en el diàleg i la concertació social, incorporant acords amb les entitats empresarials i sindicals, amb l’objectiu d’intensificar la lluita contra els efectes econòmics de la COVID i enfortir el teixit econòmic de la comarca. Els portaveus del Govern van anunciar que “el Pla de Reactivació Econòmica i Social es desplegarà íntegrament”.

Per la seva part, el grup comarcal d’ERC va justificar la seva absència en la votació per considerar que “la nostra sensació és que no volen la nostra capacitat per treballar en aquest Consell Comarcal”, en paraules del seu representant, Joan Galiano.

Manuel Losada, del grup comarcal de Ciutadans, va agrair a l’equip de Govern haver-se reunit amb el seu grup per tractar el pressupost i en especial haver recollit “algunes aportacions, sobretot la de la partida COVID”.

Entrant en el detall del pressupost per àrees, l’àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat és l’àrea amb més dotació econòmica i representa el 44,16% del total del pressupost (11.573.705,77€), amb una variació respecte l’exercici anterior de l’1,24%. La variació més significativa en despesa en aquesta àrea es troba en la partida corresponent al Servei d’Atenció Domiciliària.

L´àrea d’Ensenyament, que inclou servei de transport escolar i ajuts de menjadors, és la segona àrea amb més dotació; té un pressupost de 7.144.469,69€, amb un increment respecte l’any passat de 5,17%.

Pel que fa a Habitatge, aquest servei incrementa el pressupost en un 15,18%. A més, i en atenció a la situació de vulnerabilitat social derivada de la crisi provocada per la COVID-19, es preveu que durant l'exercici s'incrementaran les tasques del departament, per la qual cosa s'ha obert partida per cobrir les possibles necessitats de personal del servei que actualment no estan definides.

Per altra banda, l’àrea de Medi Ambient i Territori, que representa un 4,44 % del total del pressupost, experimenta un increment del 22,97% respecte l’any 2020. Engloba tres subàrees: serveis interns propis, serveis d'assistència tècnica als municipis i  l´àrea de salut, també de caràcter assistencial per als municipis, un servei que experimenta l’increment de despesa més significatiu respecte l’exercici anterior en atenció a què no s' hi va contemplar una dotació específica com sí que s'ha fet per a l' any 2021, amb l´objectiu de prestació del servei i, d'acord amb els compromisos adquirits amb quatre ajuntaments de la comarca per a que així sigui, que finançaran els servei en la part corresponent.

Com a novetat en el pressupost de l'ens per a l'exercici 2021, s'hi incorpora la previsió tant de despesa com d'ingrés de l'adquisició de la nova seu comarcal amb previsió pressupostària per valor de 2.240.000,00 € que es financen íntegrament amb préstec a llarg termini, segons les previsions del pressupost. No obstant, aquesta estimació podrà  possiblement veure's alterada durant l'exercici davant les aportacions que via transferències  es puguin rebre d’altres administracions amb qui ja hi ha converses molt avançades.

Pel que fa als ingressos, l’import a nivell de capítol 4, transferències corrents, és de 23.568.453,83 euros, la qual cosa suposa un increment d’un 4,32% en relació a les previsions d’ingrés de l’exercici precedent. Els conceptes més importants d'aquest capítol corresponen als convenis de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb ajuntaments de la comarca per al finançament dels serveis socials bàsics i altres programes de polítiques socials i d’igualtat, i també al conveni amb el Departament d’Ensenyament per a la gestió dels serveis de transport i menjador escolar.

De cara al 2021 el Consell Comarcal té convenis per prestació de serveis amb ajuntaments en Turisme (38 ajuntaments), Medi Ambient i Territori (23), Polítiques Socials i Igualtat (39), Ensenyament (6), Habitatge (7), Joventut (8), TIC (4) i assessoria jurídica (2).

Pel que fa a les previsions pressupostàries, els ingressos per taxes i preus públics per a l’exercici 2021 s’incrementen en un 8,78% respecte l’any 2020. Aquest increment és motivat per l’augment de les previsions en la taxa d’avaluació ambiental (61,76%), per la realització de més cursos de formació a l’arxiu comarcal (177,78%) i pels ingressos per recursos eventuals (23,93%). En canvi, s’han ajustat a la baixa les partides de preus públics per transport adaptat (-5,40%) i els ingressos provinents de la taxa de turisme (-25%), tenint en compte la repercussió que ha tingut la crisi de la COVID en el sector turístic.

El  Consell Comarcal incorpora com a Annex en el seu pressupost, el del Consorci de Residus del Vallès Oriental, de 36.614.413,74 €, i SAVOSA, de 16.794.060,42 €, com a conseqüència de l'adscripció del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental al Consell Comarcal l´any 2019.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 17:07