El Consell Comarcal celebra el darrer Ple de la legislatura

Dijous, 11 de maig de 2023 a les 10:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 10 de maig de 2023, celebrat a la Sala Tarafa de Granollers.

Ahir es va celebrar a la Sala Tarafa de Granollers el darrer Ple del Consell Comarcal d'aquesta legislatura. Entre d'altres coses, es va adherir a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya, es van aprovar modificacions de pressupost i es va donar compte de memòries de serveis.

Aquests són els acords:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l’acta de la sessió de 22 de març de 2023.

Aprovada per Unanimitat.

(ACTA)

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar l'extinció del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació d’assistència jurídica i la liquidació del cost del servei.

El Ple aprova extingir el conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació d’assistència jurídica, essent el darrer de vigència del conveni el 7 d’abril de 2023.

S'acorda liquidar el cost del servei d’assistència jurídica corresponent al conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu de l’any 2022 per un import de 10.035,46 euros.

S'acorda liquidar el cost del servei d’assistència jurídica corresponent al conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu de l’any 2023 (des de l’1 de gener de 2023 fins al 7 d’abril de 2023), per un import de 8.187,72 euros.

Aprovat amb per unanimitat.

(PROPOSTA)

ÀREA D'HABITATGE

3. Donar de baixa un import en relació amb el conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Montmeló.

S'acorda donar de baixa l’import de 5.882,11 € del projecte 2022 3 HABIT 1, en relació amb el conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Montmeló.

Tal com s'explica a la relació de fets, el Ple va aprovar el 22 de desembre de 2021, el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge. S’establia que el cost anual corresponent a la prestació d’assistència objecte del conveni era de 24.508,80 €. Per a l’any 2022, tenint en compte la data d’inici prevista per a l’1 de febrer de 2022, l’import era de 22.466,40 €. La Comissió de seguiment va acordar l’inici de la prestació, per mitjà d’acta signada pels seus membres, i s’estableix que la vigència del conveni s’inicia l’1 de maig de 2022 i finalitza el 30 d’abril de 2026. I d’acord amb la nova vigència establerta per la Comissió de seguiment i a les variacions salarials establertes al Reial Decret-Llei 18/2022, de 18 d’octubre de 2022, pel que s’aproven entre d’altres mesures, les retribucions del personal al servei del sector públic i les quantitats per a l’any 2023 segons la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, sobre l’increment salarial per als empleats públics.

Aprovat amb per unanimitat.

(PROPOSTA)

4. Donar de baixa un import en relació amb el conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Parets del Vallès.

S'acorda donar de baixa l’import de 5.882,11 € del projecte 2022 3 HABIT 1, en relació amb el conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Parets del Vallès.

Tal com s'explica a la relació de fets, el Ple del 22 de desembre de 2021, va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’habitatge. S’establia que el cost anual era de 24.508,80 €. Per a l’any 2022, tenint en compte la data d’inici prevista per a l’1 de febrer de 2022, l’import era de 22.466,40 €. La Comissió de seguiment va acordar l’inici de la prestació, per mitjà d’acta signada pels seus membres, i va establir que la vigència del conveni s’inicia l’1 de maig de 2022 i finalitza el 30 d’abril de 2026. I d’acord amb la nova vigència establerta per la Comissió de seguiment i a les variacions salarials establertes al Reial Decret-Llei 18/2022, de 18 d’octubre de 2022, pel que s’aproven entre d’altres mesures, les retribucions del personal al servei del sector públic i les quantitats per a l’any 2023 segons la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, l’increment salarial per als empleats públics és d’un 2,5 %.

Aprovat amb per unanimitat.

(PROPOSTA)

5. Ratificar la signatura de l'Addenda de pròrroga per a l'any 2023 del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

S'acorda ratificar la signatura de l’Addenda de pròrroga per a l’any 2023 del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social, amb el contingut del document signat pel president del Consell Comarcal el 20 de març de 2023, en el mateix sentit que l'aprovat en el Ple de 21 de desembre de 2022, amb l'afegit del text següent: 2.3 (...) (a càrrec del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2023). 2.4 (...) (la diferència entre l’aportació màxima i el pagament fix inicial anirà a càrrec del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2024).

Aprovat amb per unanimitat.

(PROPOSTA)

6. Ratificar la signatura de l'Addenda de pròrroga per a l'any 2023 del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l'Oficina d'Habitatge.

S'acorda ratificar la signatura de l’Addenda de pròrroga per a l’any 2023 del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l’Oficina d’Habitatge, amb el contingut del document signat pel president del Consell Comarcal el 20 de març de 2023 amb el contingut enel mateix sentit que l’aprovat per Ple de 21 de desembre de 2022 amb l'afegit següent: a l’article 2.1 i 2.2 l’Agència de l’Habitatge ha afegit el text següent: 2.1. (...) (a càrrec del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2023). 2.2. (...)(la diferència entre l’aportació màxima i el pagament fix inicial anirà a càrrec del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de l’any 2024).

Aprovat amb per unanimitat.

(PROPOSTA)

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar el Pla pressupostari a mig termini 2024-2026.

S'acorda aprovar el Pla pressupostari a mig termini 2024-2026  esmentat a l’informe emès per l’interventor.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

8. Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 2023.

S'acorda aprovar la modificació de les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023 del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

S'exposa al públic mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

Es consideraran elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

9. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2023002583.

S'acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de 40.569,36 EUR IVA inclòs. S'autoritza, disposa i es reconeix l’obligació de la despesa a favor de les empreses que consten detallades a la proposta amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

10. Aprovar l’expedient 17 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de transferències de crèdit.

S'acorda aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 17 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2023, en el sentit següent:

Disminució pressupost despeses (GER SMEC) (Estudis i treballs tècnics): 1.149,50

Increment pressupost despeses aportació HUB B30: 1.149,50

S'exposa al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les. Es dona compte i ordena a la Intervenció dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

11. Aprovar les Bases reguladores i convocatòria dels processos per a la selecció d’una plaça inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2021 i d’una plaça inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022, pendents d’executar.

S'acorda aprovar les Bases reguladores i la convocatòria dels processos per a la selecció d’una plaça inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2021 i d’una plaça inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022, pendents d’executar, que són les següents:

 • Personal laboral indefinit: una plaça de treballador/a social, del grup de classificació A2, escala d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal laboral indefinit del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita als Serveis Socials Bàsics del municipi de de Caldes de Montbui de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Personal funcionari de carrera: una plaça de tècnic/a superior del grup de classificació A1, escala d’administració general, subescala tècnica superior de la plantilla del personal funcionari de carrera del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Serveis Personals, Consum.

Es publica íntegrament les Bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona, i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal; així mateix es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (fent constar la referència de la publicació al BOPB) i al Butlletí Oficial de l’Estat. Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB .

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

12. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 21 de desembre de 2022.

S'acorda modificar la plantilla del Consell Comarcal corresponent a l’any 2023 aprovada pel Ple del 21 de desembre 2022 i establir la plantilla de personal del Consell Comarcal per l’any 2023 amb les modificacions proposades. Queda publicada en la pàgina web

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

13. Modificar la relació de llocs de treball.

S'acorda aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el sentit següent: Donar d’alta el lloc de treball, sense dotació pressupostaria fins a la resolució de l’expedient de l’oferta pública d’ocupació i denominació Tècnic/a Gestió d’Autonomia del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari/ària nivell de destí 16 adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal, àmbit Autonomia.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

14. Modificar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2023.

S'acorda que l’oferta publica d’ocupació per l’any 2023 inclogui la plaça següent: 

Funcionari/ària de carrera

 • Nombre: 1
 • Règim de distribució: promoció interna
 • Modalitat de selecció: concurs-oposició
 • Subescala: tècnica de gestió
 • Escala: administració general
 • Categoria: tècnic/a de gestió
 • Adscrita a: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat àmbit Autonomia
 • Taxa de reposició: amortització de la plaça d’origen

S'estableix que l’oferta pública d’ocupació per l’any 2023 és la següent:

Funcionari/ària de carrera

 • Nombre: 1
 • Règim de distribució: promoció interna
 • Modalitat de selecció: concurs-oposició
 • Subescala: tècnica de gestió
 • Escala: administració general
 • Categoria: tècnic/a de gestió
 • Adscrita a: Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat àmbit Autonomia
 • Taxa de reposició: amortització de la plaça d’origen

Laboral indefinit

 • Nombre: 1
 • Règim de distribució: torn lliure
 • Modalitat de selecció: concurs oposició
 • Escala: administració general
 • Subescala: tècnica mig GRUP: A2
 • Categoria: tècnic/a mig
 • Adscrit a: Gerència
 • Taxa de resposició: L’article 20 Un 1 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2022.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

15. Aprovar les bases reguladores, els annexos i la convocatòria del procés per a la selecció d’una de les places inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2023.

S'acorda aprovar les Bases reguladores, els annexos i la convocatòria del procés per a la selecció d’una de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2023:

 • Personal funcionari de carrera: una plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal funcionari de carrera del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat àmbit Autonomia. El sistema de selecció d’aquesta plaça serà per concurs-oposició i promoció interna i s’adscriurà a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat àmbit Autonomia.

Es publiquen íntegrament les Bases en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal. Així mateix, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (fent constar la referència de la publicació al BOPB) i al Butlletí Oficial de l’Estat. Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB .

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

16. Aprovar les bases reguladores per a la selecció i provisió del llocs de treball temporals i constitució de borsa. (X2023004299)

S'acorda aprovar les bases i els annexos que regularan el processos de selecció de personal temporal següent:

 • Una plaça de tècnic/ca de gestió, grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrit a la Gerència, Servei de Millora i Estratègia Corporativa (programa dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica). El nomenament de la persona seleccionada queda condicionat a l’atorgament de la subvenció de la Diputació de Barcelona per la dinamització i promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica de la Diputació de Barcelona, Catàleg de Serveis 2023.
 • Un/a plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari interí per programes vinculat al Programa per l’orientació i l’acompanyament juvenil del Servei Públic d’Ocupació. El nomenament de la persona seleccionada queda condicionada a la publicació de la resolució definitiva d’atorgament del Servei d’Ocupació de Catalunya de la subvenció que garanteix el finançament del Programa d’orientació i acompanyament juvenil.

L’anunci d’aquestes bases es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’etauler del Consell Comarcal. 3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

17. Aprovar les bases reguladores per a la selecció i provisió d’un lloc de treball temporal i constitució de borsa. (X2023005039)

S'acorda aprovar les bases i els annexos que regularan el processos de selecció de personal temporal següent:

 • Un/a plaça de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general de la plantilla de personal funcionari interí per programes (Programa Contracte Programa amb la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona) de l’Àrea de Desenvolupament Local, Turisme.

L’anunci d’aquestes bases publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’e-tauler del Consell Comarcal. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

18. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000145, de 29 de març, d’aprovació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 de les fitxes vinculades a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

S'acorda ratificar el Decret de Presidència referent a l'aprovació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 de les fitxes vinculades a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

19. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000184, de 21 d’abril, d’aprovació de la complementació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 corresponent al Decret de Presidència 2023PRES000145, de 29 de març, pel que fa les fitxes vinculades a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

S'acorda ratificar el Decret de Presidència referent a la justificació econòmica de les fitxes vinculades a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat i donar resposta al requeriment del Departament de Drets Socials presentant la documentació requerida i no presentada el 29 de març de 2023.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

20. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 1 i retorn de la garantia definitiva.

S'acorda liquidar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 1, amb la Fundació Germans Aymar i Puig, formalitzat el 20 d’agost de 2020, un cop verificat que el contracte s’ha dut a terme d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació objecte del contracte i sense cap incidència destacable. Es retorna la garantia definitiva constituïda per Fundació Germans Aymar i Puig corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 1, per un import de 2.937,90 euros.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

21. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 2 i retorn de la garantia definitiva.

S'acorda liquidar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 2, amb la Fundació Germans Aymar i Puig, formalitzat el 20 d’agost de 2020, un cop verificat que el contracte s’ha dut a terme d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació objecte del contracte i sense cap incidència destacable, d’acord amb l’informe de la relació de fets. Es retorna la garantia definitiva constituïda per Fundació Germans Aymar i Puig corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 2, per un import de 5.107,20 euros.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

22. Adherir-se a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya.

S'acorda adherir-se a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, impulsat pel govern de la Generalitat de Catalunya i presentar la documentació necessària per a fer efectiva l’adhesió.

Aprovat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem i CUP Vallès Oriental-AM. Abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

(PROPOSTA)

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

23. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000146, de 29 de març, d’aprovació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 de les fitxes vinculades a l’Àrea de Serveis Personals corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

S'acorda ratificar el Decet de Presidència referent a la justificació econòmica parcial de l’any 2022 de les fitxes vinculades a l’Àrea de Serveis Personals corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

PER URGÈNCIA

1. Aprovar la modificació de les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, aprovades pel Consell Plenari de 13 de març de 2023.

S'acorda aprovar la modificació de les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, aprovades pel Consell Plenari de 13 de març de 2023.

S'exposarà al públic mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats. 3. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

Aprovat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts i En Comú Guanyem. Abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

2. Aprovar l’expedient 17 bis de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de transferències de crèdit.

S'acorda aprovar l’expedient 17 bis de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de transferències de crèdit en el sentit següent: 

Disminució pressupost despeses GER SMEC Estrudis i treballs tècnics: 800,50€

Increment pressupost despeses aportació HUB B30: 800,50€

S'exposa al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les. Es dona compte i ordena a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmicadministratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

Aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem. Abstenció d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

3. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient. X2023002424.

S'aprova el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de 163,29 € IVA inclòs. S'autoritza, disposa i reconeix l’obligació de la despesa a favor de l’empresa RICOH, SISTEMAS UTE , per un import de 163,29 € IVA inclòs.

Aprovat amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts i En Comú Guanyem. Abstenció de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía i CUP Vallès Oriental-AM

(PROPOSTA)

4. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022 i l’Ordre EMT/2/2023, i a la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023.

S'aprova el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb cadascun dels ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Cànoves i Samalús, Cardedeu, FigaróMontmany, la Garriga, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova del Vallès, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022 i l’Ordre EMT/2/2023, i a la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023. Es condiciona els acords primer i segon precedents a la resolució d’atorgament de la subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en relació amb cadascun dels ajuntaments.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

5. Aprovar el contingut i la signatura de l'Addenda de moficació per a l'any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

S'aprova el contingut i la signatura de l'Addenda de moficació per a l'any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

Aprovat per unanimitat

(PROPOSTA)

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000123 de 17 de març, al 2023PRES000211, de 4 de maig.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER000472, de 17 de març, al 2023GER000878, de 4 de maig.

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2023.

Es dona compte al Ple de l'estat d'execució del pressupost del Consell Comarcal i dels seus ens adscrits, corresponent al primer trimestre de 2023. Atès que ha transcorregut el primer trimestre de l'any 2023, cal donar compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost vigent i dels moviments de la Tresoreria produïts durant aquest període de temps.

(INFORME)

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2023).

Es dona compte de l'Informe trimestral de tresoreria i/o intervenció sobre mesures de lluita contra la morositat del Consell Comarcal. Primer trimestre del 2023.

(INFORME)

5. Donar compte del Reconeixement Administració Oberta 2022.

Es dona compte de l’atorgament al Consell Comarcal del Vallès Oriental de la segona posició en la categoria de Consell Comarcals de més de 50.000 habitants en reconeixement a les administracions locals capdavanteres en l’impuls de la transformació digital i el govern obert per millorar la vida de les persones.

(INFORME)

6. Donar compte de l’atorgament al Consell Comarcal del Vallès Oriental del Segell Infoparticipa 2022 a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local.

Es dona compte de l’atorgament al Consell Comarcal del Vallès Oriental del Segell Infoparticipa 2022 a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local.

(INFORME)

7. Donar compte de la memòria de l'Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental de l'any 2022.

Es dona compte de la memòria de l'Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental de l'any 2022.

(MEMÒRIA)

8. Donar compte de la memòria del Servei de comunicació externa i transparència de l'any 2022.

Es dona compte de la memòria del Servei de comunicació externa i transparència corresponent a l'any 2022.

(MEMÒRIA)

9. Donar compte de la memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2022.

Es dona compte de la memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) corresponent a l'any 2022.

(MEMÒRIA)

10. Donar compte de la memòria del Pla d'accions del Servei de Turisme de l'any 2022.

Es dona compte de la memòria del Pla d'accions del Servei de Turisme corresponent a l'any 2022.

(MEMÒRIA)

24. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 11.05.2023 | 12:07