Acords del Ple extraordinari del Consell Comarcal

Dijous, 5 de maig de 2022 a les 10:00
  • Relació dels acords del Ple extraordinari de 4 de maig de 2022, celebrat a l'Ateneu l'Aliança de Lliçà d'Amunt.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

1. Aprovar l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2022 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2022 en la modalitat de crèdits extraordinaris, en el sentit següent:

PRESSUPOST DESPESES
90 92000 62203 Nova seu Consell Comarcal ....................................... 800.000,00 €
43 43000 22707 Projecte vies ciclables ................................................. 25.000,00 €
43 43001 22706 Estudis i projectes XPDT .............................................. 10.000,00 €
43 43001 62300 Projecte Can Malé XPDT ............................................. 15.000,00 €
32 32001 62600 Aplicatiu Projecte Educació .......................................... 40.000,00 €
90 43012 47000 Suport Projectes de Salut Mental ................................. 10.000,00 €
90 23106 22699 Observació internacional Eleccions Colòmbia ................ 4.000,00 €

PRESSUPOST INGRESSOS
90 87000 Romanent general................................................................. 904.000,00 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

2. Aprovar l’expedient 12 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 12/2022 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2022 en la modalitat de suplement de crèdit, en el sentit següent:

PRESUSSUPOST DESPESES
90 17002 22706 Oficina Agenda 2030.................................................. 60.000,00 €
90 92000 62600 Equips processos informació .................................... 30.000,00 €
90 92000 50000 Fons de contingències general ................................ 289.366,60 €
90 43012 22706 Estudis i projectes de Salut Mental ............................ 50.000,00 €

PRESSUPOST INGRESSOS
90 87000 Romanent general .............................................................. 429.366,60 €

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.
3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

  • A FAVOR: Partit dels Socialistes-CP, Junts, En Comú Guanyem
  • EN CONTRA: -
  • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

3. Donar compte de l’informe de resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la intervenció, amb omissió de la funció interventora i anomalies d'ingressos.

INFORME

4. Donar compte del Decret de Presidència 2022PRES000177, de 5 d'abril, de liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2021.

DECRET LIQUIDACIÓ

 

 

 

Darrera actualització: 05.05.2022 | 10:20