Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 18 de juliol de 2022 a les 10:00
  • Se celebrarà el dimecres, 20 de juliol, a les 19 h, a la Sala Polivalent la Torreta de Montmeló.

Aquest dimecres, 20 de maig, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal. 

Se celebrarà a les 19 h a la Sala Polivalent la Torreta, situada al Carrer Vial de Ronda, s/n de Montmeló

 

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l’acta de la sessió de 25 de maig de 2022.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

3. Aprovar la revocació i l’atorgament de poders de diversos advocats.

4. Comparèixer en el procediment abreujat 84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona i designació de lletrats

ÀREA D'EDUCACIÓ

5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000333, de 23 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura d'una addenda econòmica amb l'Ajuntament de Granollers en relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero.

6. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2019-2020 i 2021-2022.

ÀREA D'HABITATGE

7. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria.

8. Aprovar el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Canovelles.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

9. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles.

10. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

11. Aprovar l'expedient de baixa de saldos no pressupostaris d'exercics tancats.

12. Aprovar l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos d’exercicis tancats.

13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient.

14. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió de personal temporal.

15. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball del personal del Consell Comarcal.

16. Modificar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022.

17. Aprovar la modificació i el text refós de de la Relació de llocs de treball.

18. Modificar l’acord del Ple de 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

19. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

20. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

21. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ

24. Acceptar l'encàrrec de gestió per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut pública a l'Ajuntament de Canovelles i aprovar el conveni corresponent.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

25. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000327, de 21 de juny de 2022, de no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda.

ÀREA DE TURISME

26. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

27. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 i la modificació de l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021 d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament esmentat en aquesta matèria.

MOCIONS
28. Moció presentada pel Grup comarcal Socialista que reclama al Departament d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’escola d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès.

29. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya que reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’educació especial Can Vila.

30. Moció presentada pel grup CUP-VO per a impulsar la creació de l’Autoritat del Transport Metropolità del Vallès (ATM Vallès-BM).

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000280, de 20 de maig, al 2022PRES000379, de 14 de juliol.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000801, de 20 de maig, al 2022GER001209, de 14 de juliol.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2022.

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2022.

TRESORERIA

5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2n trimestre 2022).

31. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 18.07.2022 | 12:17