Acords del Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 21 de juliol de 2022 a les 14:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 20 de juliol de 2022, celebrat a la Sala Polivalent La Torreta de Montmeló.
 • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l’acta de la sessió de 25 de maig de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar el Pla de Mesures Antifrau.

Acords:

1. Aprovar el Pla de mesures antifrau del Consell Comarcal del Vallès Oriental

2. Publicar el Pla de Mesures Antifrau a la seu electrònica d’aquest Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

3. Aprovar la revocació i l’atorgament de poders de diversos advocats.

Acords:

1. Revocar el poder per a plets atorgat als advocats de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona següents: El senyor Cristóbal Martell Pérez-Alcalde, amb el número de col·legiat 14586, la senyora Debora Quintero Garcia, amb el número de col·legiada 23783, i el senyor Pau Ferrer Ferrer, amb el número de col·legiat 44295.

2. Atorgar poder especial per a plets a l’advocat de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, senyor Santiago Sapena Mas, número de col·legiat 22181, per tal que pugui actuar davant els tribunals en nom i representació del Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb el procediment Prèvies 1643/2021, Secció 1, seguit davant el Jutjat d’Instrucció 2 de Granollers.

3. Facultar al president del Consell Comarcal i a la secretària accidental, senyora Núria Caellas i Puig, per tal que puguin acudir davant notari i elevar a públics els acords presos i signar les escriptures d’esmena, de revocació de poders i d’atorgament que siguin procedents.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, 
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

4. Comparèixer en el procediment abreujat 84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona i designació de lletrats

1. Comparèixer en qualitat d’administració demandada, en el procediment abreujat recurs 84/2022-A del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, interposat per la senyora Maria Roca-Ribas Vives.

2. Designar de forma indistinta al personal tècnic del Servei d’Assistència Jurídica en Recursos Humans de la Gerència del Servei d’Assistència al Govern Local de la Diputació de Barcelona següent:  Antonio Fernández Gallardo, M. Concepción Antón Francos, Pedro Arturo Guardiola Bergé, Laura Royo Olmos, María Àngels Vallejo Picher, Míriam Rodríguez Gálvez, Arnau Miró Maestro, Cipriana Bertomeu Vílchez, Alberto Ariño Baró, Eliana Camps Dutrem i Meritxell Vidal i Bisbal, perquè assumeixin la representació i la defensa del Consell Comarcal del Vallès Oriental en l’esmentat procés. Aquesta representació i defensa s’entendrà, en el seu cas, als ulteriors recursos o impugnacions que contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar.

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA D'EDUCACIÓ

5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000333, de 23 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura d'una addenda econòmica amb l'Ajuntament de Granollers en relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero.

Acords:

1. Ratificar el Decret de Presidència d'aprovaciío del contingut i la signatura d’una addenda econòmica en relació amb el conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual amb l’Ajuntament de Granollers.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

6. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al cost del Servei de transport escolar no obligatori dels alumnes de l’escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2019-2020 i 2021-2022.

Acords:

1. Aprovar la liquidació econòmica corresponent al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni curs 2019-2020 per un import de 12.995,69 euros, d’acord amb l’informe esmentat en el punt segon de la relació de fets. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 12.995,69 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 81.

3. Liquidar el cost del servei de transport escolar dels alumnes de primària residents a Sant Celoni a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni per al curs 2021-2022 per un import de 42.403,30 euros. L’Ajuntament de Sant Celoni ha d’abonar per mitjà d’un únic pagament, abans del 30 de setembre de 2022, al compte bancari del Consell Comarcal núm. ES71.0182.6035.4002.0160.0889.

4. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret de 42.403,30 euros a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.462 81.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA D'HABITATGE

7. Aprovar les bases reguladores especifiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible.

2. Aprovar la convocatòria per a l’atorgament de subvencions adreçades al foment del lloguer i l’habitatge assequible, d’acord amb les Bases específiques esmentades en l’epígraf precedent.

3. Publicar les Bases reguladores de l’epígraf segon precedent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis del Consell Comarcal i fer una referència de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sotmetent-les a informació pública per un termini de 20 dies, d’acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions quedaran definitivament aprovades i es publicarà la convocatòria.

4. Autoritzar una despesa de dinou mil dos-cents seixanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (19.261,25 EUR) a càrrec de les aplicacions pressupostàries del Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental següents:
- 35 15210 48026 per un import de 9.261,25 EUR del projecte 2020 3 HABIT 9
- 35 15210 48001 per un import de 10.000,00 EUR del projecte 2022 3 HABIT 1

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

8. Aprovar el conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Canovelles.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Canovelles.

2. Reconèixer el dret de sis mil tres-cents setanta-cinc euros (6.375 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 d’octubre de 2022 al 31 de desembre de 2022.

3. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2023 al 31 de desembre de 2023.

4. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2024 al 31 de desembre de 2024.

5. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de vint-i-cinc mil cinc-cents euros (25.500 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2025 al 31 de desembre de 2025.

6. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de dinou mil cent vint-i-cinc euros (19.125 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al període de l’1 de gener de 2026 al 30 de setembre de 2026.

7. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Canovelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimita

ÀREA DE MEDI AMBIENT

9. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles.

Acords:

1. Aprovar l’extinció del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria amb l’Ajuntament de Martorelles formalitzat el 9 de juny de 2022, amb efectes a 1 de maig de 2022.

2. Aprovar la liquidació econòmica del conveni per a l’any 2022 per un import d’11.777,71 euros, corresponents al cost del servei d’assistència d’enginyeria fins al 30 d’abril de 2022.

3. Establir el 30 de setembre de 2022 com a data màxima d’abonament de la liquidació econòmica del conveni per part de l’Ajuntament de Martorelles al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

4. Donar de baixa l’import de vint-i-tres mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims (23.555,42 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

5. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Martorelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

10. Aprovar l’extinció i la liquidació econòmica del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Acords:

1. Aprovar l’extinció del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor formalitzat l’1 de febrer de 2022, amb efectes a 14 de febrer de 2022.

2. Aprovar la liquidació econòmica del conveni per a l’any 2022 per un import de 4.379,86 euros, corresponents al cost del servei d’assistència d’arquitectura fins al 13 de febrer de 2022.

3. Establir el 30 de setembre de 2022 com a data màxima d’abonament de la liquidació econòmica del conveni per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

4. Donar de baixa l’import de trenta-un mil nou-cents cinquanta-tres euros amb vuit cèntims (31.953,08 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

5. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

11. Aprovar l'expedient de baixa de saldos no pressupostaris d'exercics tancats.

Acords:

1. Aprovar la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris per a la seva posterior baixa d’acord amb l’informe transcrit en la relació de fets, en el sentit següent:

2. Practicar els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la depuració de saldos dels comptes no pressupostaris assenyalada.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

12. Aprovar l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos d’exercicis tancats.

Acords:

1. Aprovar provisionalment l’expedient de modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos d’exercicis tancats per import total de 574.839 euros, d’acord amb l’informe de la relació de fets.

2. Sotmetre l'expedient a tràmit d'audiència per un termini de 10 dies mitjançant notificació expressa als interessats, per tal que hi puguin comparèixer i al·legar el que estimin oportú, transcorregut el qual sense que s’hagin presentat al·legacions esdevindrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord i se’n farà la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunhya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

13. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient.

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de dos-cents vuit euros amb nou cèntims (208,09 €), següent:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunhya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

14. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió de personal temporal.

Acords:

1. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria del procés de selecció temporal.

 • Un/a tècnic/a superior de Salut, grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administracio general de la plantilla de personal funcionari interi per programes adscrit/a a l’assistència tècnica en Salut de l’Ajuntament de Canovelles de l’Àrea de Medi ambient i territori amb un dedicació del 50% de la jornada ordinaria.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunhya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

15. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball del personal del Consell Comarcal.

Acords:

1. Aprovar les bases i convocatòria dels processos de provisió de determinats llocs de treball del personal del Consell Comarcal.

 • Cap de l’Àrea de Serveis Jurídics del grup de classificació A1, escala administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 • Cap de l’Àrea de Transició Digital i Innovació Tecnològica del grup de classificació A1, escala administració especial, subescala tècnic/a superior de la plantilla de funcionaris de carrera del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2. Donar publicitat interna d’aquest acord.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

16. Modificar l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el canvi d’adscripció de l’Oficina Comarcal d’Habitatge de l’Àrea de Serveis Personals a la Gerència.

2. Aprovar la modificació l’organigrama tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2022.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

17. Aprovar la modificació i el text refós de de la Relació de llocs de treball.

Acords:

1. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball.

2. La aprovació del Text refós de la Relació de Llocs de Treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Publicar l’acord en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

18. Modificar l’acord del Ple de 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022.

Acords:

1. Modificar l’acord del Ple 25 de maig de 2022 en relació amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 en el sentit següent:

a) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió, educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i tècnic/a de gestió (50% de la jornada) de l'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat en el sentit següent:

On diu:
“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit
NOMBRE: 1
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs-oposició
ESCALA: Administració General
SUBESCALA: tècnic/a de gestió
GRUP: A2
CATEGORIA: tècnic/a de gestió
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat
TAXA DE REPOSICIÓ: Article 2.1, processos d'estabilització d'ocupació temporal, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.”

Ha de dir:
“RÈGIM JURÍDIC: Personal laboral indefinit
NOMBRE: 1
RÈGIM DE DISTRIBUCIÓ: Torn lliure
MODALITAT DE SELECCIÓ: concurs de valoració de mèrits
ESCALA: Administració General
SUBESCALA: tècnic/a de gestió
GRUP: A2
CATEGORIA: tècnic/a de gestió
ADSCRIT A: Educador/a social als Serveis Socials Bàsics del municipi de Cànoves i Samalús (50% de la jornada) i Tècnic/a de Gestió (50% de la jornada) de l 'Àrea de Polítiques Socials i d'Igualtat
TAXA DE REPOSICIÓ: Disposició addicional sexta, Llei 20/2021 de 28 de desembre, mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.”

b) En relació amb la plaça de tècnic/a de gestió adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local Servei d’Ocupació incloure-la a l’apartat corresponent a les places de l’oferta pública d’ocupació del personal laboral indefinit.

2. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un cop aprovada, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunhya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

19. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Acords:

1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 18 de març de 2018, d’aprovació del conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

20. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2022.

2. Reconèixer el dret de cinquanta mil tres-cents setanta euros amb un cèntim (50.370,01€) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 46215 del projecte 2022 3 PSI 1 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

21. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

Acords:

1. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tagamanent.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

22. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la
convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallgorguina.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

23. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2021 i llur convocatòria.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SALUT I COOPERACIÓ

24. Acceptar l'encàrrec de gestió per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de salut pública a l'Ajuntament de Canovelles i aprovar el conveni corresponent.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Canovelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de salut pública.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-quatre mil dos-cents vint-i-un euros amb noranta-sis cèntims (24.221,96 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 12 46244 Assistència tècnica salut pública per als exercicis 2023, 2024 i 2025.

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

5. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

25. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000327, de 21 de juny de 2022, de no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència de no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb la finca Can Bellavista, Passeig Catalunya núm. 27 d’Aiguafreda.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA DE TURISME

26. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme amb l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat, en substitució de l’Ajuntament de Granollers, d’acord amb el redactat aprovat pel Ple del Consell Comarcal per aquest Ajuntament, si bé adequat a llurs representants.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers i a l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREES DE MEDI AMBIENT I DE POLÍTICA TERRITORIAL I MOBILITAT

27. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 i la modificació de l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021 d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament esmentat en aquesta matèria.

Acords:

1. Aprovar la liquidació econòmica corresponent a l’assistència tècnica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat de l’any 2021 per un import de 89.299.26 euros, sostraient de l’import de 95.236,03 euros inicialment aprovat el cost de 5.936,77 euros corresponent a l’ampliació de l’assistència tècnica d’arquitectura de 21 a 42 hores setmanals a partir de l’1 de novembre de 2021, que no es va poder prestar.

2. Modificar l’acord de Ple de 17 de novembre de 2021 d’aprovació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria d’arquitectura, enginyeria i mobilitat, en els termes següents:

a) El pacte segon, apartat 3r, passa a tenir el redactat següent:

“El CONSELL COMARCAL es compromet a exercir les funcions descrites més amunt amb personal que disposi de la titulació professional adient i a dedicar al seu desenvolupament les hores següents:
- 21 hores setmanals a arquitectura des de l’1 de gener fins al 20 de març de
2022
- 28 hores setmanals a enginyeria des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2022
- 42 hores setmanals a enginyeria a partir de l’1 de juliol de 2022
- 14 hores setmanals a mobilitat des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2022
- 7 hores setmanals a mobilitat a partir de l’1 de juliol de 2022.”

b) El pacte quart, apartats 1r i 2n, passen a tenir el redactat següent:
“1. El cost per a l’any 2022 corresponent a la prestació de l’assistència prevista en el pacte segon és de 84.418,96 euros, distribuït de la forma següent:

2. Establir el cost total de l’assistència tècnica d’enginyeria i mobilitat pels anys successius de vigència del conveni en 82.443,97 euros, dels quals 70.666,26 corresponen a la prestació del servei d’enginyeria i 11.777,71 corresponen a la prestació del servei de mobilitat. Aquest cost s’haurà d’actualitzar successivament per la resta d’anys de vigència del conveni, incloent les possibles pròrrogues, d’acord amb la variació salarial prevista pels pressupostos generals de l’Estat corresponents a cada exercici.”

3. Disminuir el dret reconegut de les operacions comptables de l’any 2021 120210000842 i 12021000599 en cinc mil nou-cents trenta-sis euros amb setanta-set cèntims (5.936,77euros) de l’aplicació pressupostària 2021 11 46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

4. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000455 en cinquanta-vuit mil nou-cents tretze euros amb divuit cèntims (58.913,18 euros) de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

MOCIONS

28. Moció presentada pel Grup comarcal Socialista que reclama al Departament d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’escola d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès.

RETIRADA

29. Moció presentada pel grup comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya que reclama una solució definitiva per a l’escola municipal d’educació especial Can Vila.

RETIRADA

30. Moció presentada pel grup CUP-VO per a impulsar la creació de l’Autoritat del Transport Metropolità del Vallès (ATM Vallès-BM).

MOCIÓ

 • Rebutjada
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM,CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP
 • ABSTENCIÓ: Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URGÈNCIA 1. Aprovar l’informe en relació a l’alteració dels termes municipals entre Montmeló i Granollers, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Montmeló el 25 de maig de 2021

Acords:

1. Informar d’acord amb l’informe de la secretària accidental del 19 de juliol de 2022, referenciat al punt quatre de la relació de fets.

2. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URGÈNCIA 2. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació del servei d’assistència jurídica.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació d’assistència jurídica.

2. Reconèixer el dret de 9.899,60 EUR per a l’any 2022 i el compromís d’ingrés en l’exercici següent per un import de 19.799,20 EUR a l’aplicació pressupostària 90 46230.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URGÈNCIA 3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2022-2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni, per al curs 2022-2023.

2. Reconèixer el dret de tretze mil sis-cents trenta-sis euros amb noranta-dos cèntims (13.636,92 €) i el compromís d’ingrés d’exercicis futurs de vint-i-set mil dos-cents setanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (27.273,84 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 32 46222.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Celoni.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URGÈNCIA 4. Aprovar l'esmena de la liquidació de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental corresponent a la fitxa 45.1.

Acords:

1. Esmenar l’error en l’acord de Ple de 23 de març de 2022 de liquidació de la pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental corresponent a la fitxa 45.1, essent llur import de 224.518,38 EUR, d’acord amb el punt vuitè de l’informe de la relació de fets.

2. Distribuir el finançament de la Fitxa 45.1, un cop esmenada la liquidació, d’acord amb el punt 10, apartats a i b de l’informe de la relació de fets.

3. Modificar les obligacions reconegudes d’exercicis tancats (any 2020) de la Fitxa 45.1, d’acord l’informe d’intervenció de comptabilització d’aquesta mesura que consta a l’expedient, per un import de -84.526,05 EUR.

4. Ordenar el pagament de la Fitxa 45.1 per import de 224.518,38 EUR, d’acord amb el punt 10, apartats a i b de l’informe de la relació de fets.

5. Incrementar la devolució d’ingressos de la Fitxa 45.1 a la Generalitat de Catalunya per un import de 84.526,05 EUR.

6. Aprovar la devolució d’ingressos de la fitxa 45.1 per un import de 174.696,43 EUR.

7. Requerir a l’Ajuntament de Montmeló la devolució de 1.728,12 EUR corresponent a la diferència entre el pagament per compensació feta i la liquidació esmenada.

8. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URGÈNCIA 5. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 3 i imposició de penalitats.

Acords:

1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la relació de fets d’aquest informe.

2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, pels motius que consten en el punt 9 b) de la relació de fets d’aquest informe.

3. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 c) apartat ii. de la relació de fets d’aquest informe

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 c) apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.

5. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 d) apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.

6. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, les penalitats per incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 3, formalitzat el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent:

7. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al contractista l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas que no existeixin quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin insuficients, es podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva constituïda pel contractista, i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la penalització imposada es pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

8. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a l’entitat avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.

9. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovada
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URGÈNCIA 6. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 4 i imposició de penalitats.

Acords:

1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la relació de fets d’aquest informe.

2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, pels motius que consten en el punt 9 b) apartat ii. de la relació de fets d’aquest informe.

3. Estimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL., amb NIF B64907975, en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 b) apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.

4. Desestimar les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL. , amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 c) apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.

5. Imposar a People Plus Innovation, ,SL. amb, NIF B64907975 la penalitat per incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 4, formalitzat el 19 d’agost del 2020, següent:

6. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al contractista l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas que no existeixin quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin insuficients, es podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva constituïda pel contractista, i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la penalització imposada es pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

7. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a l’entitat avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.

8. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovada
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URGÈNCIA 7. Resoldre les al•legacions de People Plus Innovation, SL en relació amb l’expedient per a la imposició de penalitats corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental del lot 5 i imposició de penalitats.

Acords:

1. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de no avís i comunicació a les persones usuàries d'incidències o alteracions de servei, pels motius que consten en el punt 9 a) de la relació de fets d’aquest informe.

2. Estimar l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no iniciats, pels motius que consten en el punt 9 b) de la relació de fets d’aquest informe.

3. Resoldre l’al·legació formulada per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de demora en l’inici de serveis, d’acord amb el que consta en el punt 9 c) de la relació de fets d’aquest informe.

4. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a les queixes dels serveis no realitzats, en el sentit que consta en el punt 9 d) apartat ii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.

5. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de serveis no realitzats pel que fa a hores de servei sense resoldre per absència de personal, en el sentit que consta en el punt 9 d) apartat iii. de la relació de fets d’aquest informe, pels motius que s’hi exposen.

6. Resoldre les al·legacions formulades per People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975 en relació amb l’incompliment de comunicar al Consell Comarcal qualsevol incidència que afecti el normal funcionament del servei i mantenir la informació actualitzada a Jano Sociales, pels motius que consten en el punt 9 e) apartats i. i ii. de la relació de fets d’aquest informe.

7. Imposar a People Plus Innovation, SL, amb NIF B64907975, les penalitats per incompliment del contracte del servei d’ajuda a domicili corresponent al lot 5, formalitzat el 19 d’agost del 2020, d’acord amb el detall següent:

8. Deduir dels pagaments que el Consell Comarcal tingui pendents d’abonar al contractista l’import total de les penalitats imposades en el punt precedent. En cas que no existeixin quantitats pendents de pagament o que aquestes quantitats siguin insuficients, es podran fer efectives les penalitats contra la garantia definitiva constituïda pel contractista, i si amb aquesta encara no s’arribés al muntant de la penalització imposada es pot reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-se ingrés de dret públic.

9. Notificar aquest acord a People Plus Innovation, SL, NIF número B-64907975 i a l’entitat avalista Banco Santander, SA, amb NIF A-39000013.

10. Traslladar aquest acord a la Tresoreria del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovada
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: 
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URGÈNCIA 8. Moció que reclama una solució definitiva per a l’Escola d’educació especial Can Vila.

Acords:

1. Mostrar el suport a tota la comunitat educativa de l’Escola Can Vila en la seva lluita per una educació de qualitat i unes instal·lacions dignes on els i les alumnes puguin desenvolupar el seu itinerari educatiu obligatori.

2. Treballar amb la comunitat educativa de l’Escola Can Vila i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per obtenir una proposta consensuada de futur que aclareixi la gestió i la titularitat del centre, que en garanteixi la qualitat i la continuïtat, i que n’asseguri la sostenibilitat econòmica, consensuant-la i implicant també la resta d’administracions afectades, començant pel Departament d’Educació.

3. Reclamar al Departament d’Educació que s’impliqui per tal de garantir la construcció d’un nou edifici per a l’Escola, que finalitzi més de 20 anys d’instal·lacions provisionals al recinte educatiu.

4. Recolzar la via de la negociació i la cooperació en defensa dels interessos de la totalitat de l'alumnat de  l'Escola de Can Vila i dels interessos generals de la ciutat de Mollet i sempre dins de la lleialtat institucional.

5. Treballar amb l'empresa pública INCASOL per la regularització a nivell patrimonial de la utilització de les instal·lacions de Can Vila.

6.Traslladar aquests acords a l’AMPA de l’Escola Can Vila, a tots els Ajuntaments amb alumnat del seu municipi a Can Vila i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

MOCIÓ

 • Aprovat
 • Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000280, de 20 de maig, al 2022PRES000379, de 14 de juliol.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000801, de 20 de maig, al 2022GER001209, de 14 de juliol.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2022.

INFORME

4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2022.

INFORME

TRESORERIA

5. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2n trimestre 2022).

INFORME

31. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 22.07.2022 | 13:45