Acords Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 29 de setembre de 2022 a les 10:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 28 de setembre de 2022, celebrat al Teatre Auditori de la Roca del Vallès.
 • Disponible al nostre Canal de Youtube

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

PRESIDÈNCIA

1. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica.

Acords:

ÚNIC. Establir el Servei d’oficina comarcal de transició energètica (OCTE), en els termes establerts a la memòria de l’informe transcrit a la relació de fets.

PROPOSTA 

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA D'EDUCACIÓ

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Campins matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar.

2. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Campins.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Campins.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Fogars de Montclús matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar.

2. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció de determinats llocs de treball temporals.

Acords:

1. Aprovar les bases i els annexos que regularan determinats processos de selecció temporals.

 • Un/a plaça de tècnic/a de gestió, del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal de funcionaris interins per programes temporals per al foment de l’associacionisme en els Polígons d’activitat econòmica, del Consell Comarcal adscrit a la Gerència, Servei de Millora i Estratègia Corporativa.
 • Una plaça de tècnic/a superior de Medi Ambient del grup de classificació A1, subescala tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris interins per programes temporals del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori.
 • Dues places de tècnic/a superior de Salut del grup de classificació A1, subescala tècnica superior, administració general de la plantilla dels funcionaris interins per programes temporals del Consell Comarcal, de l’Àrea Medi Ambient i Territori (Un lloc per l’assistència tècnica en matèria de Salut als municipis Caldes de Montbui, Cardedeu i la Roca del Vallès; i el segon lloc per l’assistència tècnica en matèria de Salut a Les Franqueses del Vallès).
 • Una plaça d’administratiu/va del grup de classificació C1, escala administració general, subescala administrativa, de la plantilla del personal funcionaris interíns per programes temporals del Consell Comarcal, adscrita als Serveis Bàsics d’Atenció Social Caldes de Montbui l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Un/a plaça de tècnic/a de gestió Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal, del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica de gestió, de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals (Fitxa 51 Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès) de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Una plaça de tècnic/a d’infància i família, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal (Serveis d’intervenció socioeducativa).
 • Una plaça de tècnic/a de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials I d’Igualtat del Consell Comarcal. (Gestió, prestació i seguiment dels projectes i serveis que es desenvolupen en el marc del Contracte Programa de Serveis Socials a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat).
 • Una plaça a mitja jornada de tècnic/a de gestió, escala d’administració general, subescala tècnica de gestió, del grup de classificació A2, de la plantilla del personal funcionari interí per programes temporals del Consell Comarcal, adscrita a l’Àrea de Serveis Personals per dur a terme la coordinació i la gestió del programa de Benestar Emocional per a la Infància i l’Adolescència per al període de temps que va des del nomenament al 30 de juny de 2023.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquestes bases es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

5. Aprovar l’expedient 27 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 27 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2022, en el sentit següent:

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

6. Aprovar el compte general 2021.

Acords:

1. Aprovar el Compte General de l'exercici 2021 que comprèn Compte General del Consell Comarcal (CCVO), Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental (CGRVO) i de la seva societat participada Serveis ambientals del Vallès SA (SAVOSA) que consta incorporat a l’expedient X2022003979.

2. Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació que la integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, a través dels convenis existents amb la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tal com s’estableix en l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels mandats de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

7. Declarar el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) com a bé cultural d'interès local.

Acords:

1. Declarar el jaciment de Castellruf de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) com a bé cultural d’interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat.

3. Notificar aquest acord al Seminari Conciliar de Barcelona, al senyor Miguel Vila Tubert i a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

8. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l'Atmella del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució EMT/3721/2021.

2. Disminuir el dret reconegut 120220000354 de l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per un import total de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de l’aplicació pressupostària 33 46242.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

9. Aprovar la Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

ÚNIC. Aprovar el document de Política de seguretat de la informació del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.32 en els exercicis següents, d’acord amb el detall següent:

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

11. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2022-2023.

Acords:

Únic.- Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2022-2023 aprovada en sessió plenària de 23 de març de 2022, següent:

“Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.”

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000380, de 15 de juliol, al 2022PRES000457, de 21 de setembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001210, de 15 de juliol, al 2022GER001608, de 22 de setembre.

12. Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 29.09.2022 | 10:29