Acords Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 24 de novembre de 2022 a les 10:00
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 23 de novembre de 2022, celebrat a la Biblioteca municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de setembre de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2023.

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

3. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2023 amb el contingut següent:

a) La modificació del Reglament de l’administració electrònica.

b) La creació del Reglament de la borsa de lloguer social per a l’adjudicació d’habitatges.

c) La creació del Reglament de menjador.

2. Publicar el Pla normatiu comarcal precedent en el Portal de la transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

4. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Acords:

1. Aprovar l'Ordenança reguladora del Reglament de la Bústia Ètica del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació s’elevarà l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la corresponent ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3. Condicionar aquests acords a l’informe previ preceptiu del Consell d’alcaldies.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA D'EDUCACIÓ

5. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost.

Acords:

1. Acceptar la delegació de competències en matèria d’educació efectuada per l’Acord de Govern 128/2021, de 31 d’agost, de delegació de competències als consells comarcals i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en matèria d’educació, modificat llur annex per l’Acord de Govern 172/2022, de 30 d’agost, a exercir ens els termes i condicions que s’hi preveuen en els acords esmentats, següents:

A) Servei de transport escolar, que inclou els ajuts individuals per desplaçament, en les modalitats següents:

a) Servei de transport escolar de caràcter preceptiu.

b) Servei de transport escolar no obligatori

B) Servei de menjador escolar als centres educatius públics dependents del departament competent en matèria d'educació, en els supòsits següents:

a) Servei de menjador escolar de caràcter preceptiu.

b) Servei de menjador escolar amb caràcter opcional.

C) Ajuts individuals de menjador, en les modalitats següents:

a) Ajuts de menjador per raons socioeconòmiques i geogràfiques.

b) Ajuts de menjador per a alumnes escolaritzats en un centre educatiu privat concertat determinat pel departament competent en matèria d'educació.

2. Acordar la relació de centres educatius inclosos en la delegació del servei de menjador escolar precedent següent:

3. Publicar els acords precedents al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’edictes electrònic del Consell Comarcal.

4. Notificar els acords precedents a la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

6. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2022-2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Vallromanes matriculats a l’Institut Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallromanes.

3. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE MEDI AMBIENT

7. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Martorelles.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Martorelles.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Martorelles en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de tres mil tretze euros amb setanta-sis cèntims (3.013,76 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

8. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000539, de 9 de novembre, d'aprovació de reconeixements extrajudicials de crèdits.

Acords:

Únic. Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía,  CUP Vallès Oriental-AM

9. Aprovar el calendari fiscal de l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2023 dels preus públics que es detallen en els termes següents:

2. Establir com a forma de pagament dels rebuts dels preus públics, el càrrec en compte facilitat pels obligats, que es carregaran en la data de càrrec del període voluntari de cobrament.

Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5 per 100 quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20 per cent mes els interessos de demora transcorregut el dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.

3. Aprovar l’exposició pública del padrons, esmentats en el punt anterior, que començaran a contar des del punt primer, aquesta és de vint dies naturals a comptar des de l’inici del període voluntari de pagament. Mitjançant aquesta exposició publica de padrons, es notificar col·lectivament les liquidacions incloses en aquests, a l’empara del previst a l’article 102.3 de la LGT.

Durant el període d’exposició publica de padrons, qualsevol persona podrà consultar l’expedient, llevat de les dades excloses del dret d’accés. La consulta es podrà fer directament al Consell Comarcal; tot allò de conformitat amb el que preveu la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de regim jurídic i de procediment de les administracions publiques de Catalunya, en els seus articles 52.2 i 58.3.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

10. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

Acords:

1. Autoritzar a la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***** la compatibilitat amb les activitats de docent a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

2. Establir que la senyora Eva Casas Ibañez amb DNI I núm. ***** està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

3. Notificar aquests acords a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

11. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

Acords:

1. Autoritzar la senyora Ana Isabel Márquez Rincón amb DNI núm. ***** la compatibilitat amb la col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya per donar suport, orientació i acompanyament docent en el procés d'aprenentatge dels estudiants de la UOC en els termes expressats en la sol·licitud. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

2. Establir que la senyora Ana Isabel Márquez Rincón està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

3. Notificar aquests acords a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

12. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb activitats privades a l’àmbit del coneixement.

Acords:

1. Autoritzar la senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***** la compatibilitat amb les activitats privades a l’àmbit del coneixement per impartir tallers i formacions en els termes expressats en la sol·licitud. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada, impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

- si el càrrec, professió o activitat, pública o privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec.

- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

2. Que la senyora Inés Martí Cerdà amb DNI I núm. ***** està obligada a posar en coneixement d’aquest Consell Comarcal qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.

3. Notificar l’acord a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

13. Denegar la compatibilitat d’un lloc de treball.

Acords:

1. Denegar la sol·licitud de la senyora Francisca Montserrat Parra García amb DNI núm. *****, de compatibilitat de dos llocs de treball per la coincidència en els horaris de les dues activitats d’acord amb l’article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, lletra c) Quan l'activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d'horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local.

2. Notificar l’acord del Ple a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

14. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció de personal temporal.

Acords:

1. Aprovar les bases i els annexos que regularan determinats processos de selecció temporals.

- Una plaça d’arquitecte/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per programes temporals del Consell comarcal adscrits a l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Gerència (convenis subscrits amb els ajuntaments de la Llagosta i Montornès del Vallès).

- Una plaça de tècnic/a de joventut del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí per programes temporals del Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Serveis Personals, àmbit joventut.

2. L’anunci d’aquestes bases publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’etauler del Consell Comarcal.

3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

15. Aprovar l’expedient 35 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de transferències de crèdits.

Acords:

1. Aprovar l’expedient de transferències de crèdits número 35 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2022, en el sentit següent:

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

3. Donar compte i ordenar a la Intervenció per tal de dur a terme la comptabilització i execució de les diverses operacions comptables i tràmits de tipus econòmic-administratius d’aquestes específiques modificacions al Pressupost.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montmeló, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montmeló.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Garriga, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Garriga, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/349/2022, de 15 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 en relació amb les actuacions de la Línia ACOL del Programa Treball i Formació.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Garriga.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

18. Aprovar el Pla comarcal de joventut 2022-2026.

Acords:

1. Aprovar el Pla Comarcal de Joventut del Vallès Oriental 2022-2026.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

19. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució EMT/3721/2021.

2. Aprovar la devolució d’ingressos a favor de l’Ajuntament d’Aiguafreda per un import total de cent vuit euros amb trenta-tres cèntims (108,33 euros) de l’aplicació pressupostària 33 46242.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Aiguafreda.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

20. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució EMT/3721/2021.

2. Disminuir el dret reconegut 120220000354 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per un import total de cent vint-i-cinc euros (125,00 euros) de l’aplicació pressupostària 33 46242.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE TURISME

21. Aprovar el pla d’acció de turisme de l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el Pla d’accions de turisme per a l’any 2023 transcrit en l’informe de la relació de fets.

2. Condicionar l’acord precedent al finançament de la Diputació de Barcelona.

3. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i traslladar-lo als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

22. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2023 amb els ajuntaments de la comarca i l’Entitat pública empresarial Granollers Mercat.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del protocol addicional al conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l’any 2023, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, FigaróMontmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, la Llagosta, Gualba, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, i l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat.

2. Aprovar la distribució de l’aportació dels ajuntaments al fons turístic de l’any 2023, d’acord amb els imports següents:

3. Facultar al senyor Alejandro Valiente Almazán, conseller de l’Àrea de Turisme, per a la signatura del conveni precedent amb l’Ajuntament de Canovelles.

4. Notificar aquests acords als ajuntaments.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2022.

ESTAT EXECUCIÓ

2. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (3n trimestre 2022).

INFORME TRIMESTRAL

3. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000458 de 23 de setembre, al 2022PRES000553 de 17 de novembre.

4. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER001609, de 23 de setembre, al 2022GER002043, de 17 de novembre.

PER URGÈNCIA

URG 1. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal.

Acords:

1. Aprovar l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174.3 del TRLHL per afrontar el caràcter plurianual de les despeses derivades de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal.

2. Aprovar el pla de despesa plurianual per a la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal de la primera fase i adoptar el compromís següent de dotar l’aplicació pressupostària 90 92000 63200 del pressupost de despeses:

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URG 2. Aprovar el Pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal.

Acords:

1. Aprovar el pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’Avinguda del Parc núm. 7, elaborat pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental, inclosa la redacció del projecte de les obres de la 1a fase que es licita conjuntament amb les obres, d’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, d’acord amb el detall següent:

2. Publicar el contingut d’aquest acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URG 3. Aprovar l’expedient de contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M.

Acords:

1. Avocar de forma singular, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de dret vint-i-dosè, la competència de la Comissió de Govern com a òrgan de contractació de l’expedient de contractació per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), número d’expedient 2022-43-M (X2022012035).

2. Autoritzar la contractació de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), d’acord amb l’article 13.3 de la LCSP i l’informe de motivació del contracte mixt emès pel cap de l’Àrea de Medi Ambient i Territori el 23 de novembre de 2022, per considerar-les obres substancialment definides, la conveniència de la contractació de les quals està justificada a l’apartat de necessitats a satisfer, idoneïtat del contracte i eficiència en la contractació de l’informe esmentat.

3. Aprovar l’expedient de contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M (X2022012035), que està integrat pels documents següents:

a) Les consultes preliminars del mercat per a la redacció del projecte i execució de les obres de la rehabilitació estructural, la construcció d’una nova planta i els treballs preliminars necessaris per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, a l’avinguda del Parc núm. 7 de Granollers.

b) L’informe sobre la idoneïtat d’un contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris).

c) L’informe de motivació del contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris).

d) L’estudi de costos.

e) El plec de prescripcions tècniques, que inclou, entre d’altres, l’avantprojecte.

f) El plec de clàusules administratives particulars.

g) L’informe d’Intervenció. h) L’informe jurídic preceptiu emès per la secretària accidental.

4. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària d’acord amb l’article 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

5. Condicionar els acords 3 i 4 a l’aprovació prèvia del pla de despesa plurianual corresponent.

6. Aprovar el compromís de consignar en els pressupostos dels anys 2023 i posteriors l’import màxim necessari per a fer front a la contractació d’acord amb el que disposen els articles 117 i la disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014:

7. Condicionar els acords anteriors a l’aprovació del pla de contractació plurianual de les obres de reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, d’acord amb l’article 125.3 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, inclosa la redacció del projecte de les obres de la 1a fase que es licita conjuntament amb les obres, d’acord amb l’article 234 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, segons el detall següent:

8. Sotmetre l’adjudicació d’aquest contracte a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar-lo.

9. Condicionar l’adjudicació d’aquest contracte a la inscripció en el Registre de la Propietat de Granollers del canvi de titularitat de les finques registrals número 52.558, 52.559, 52.560, 52.561 i 52.562, a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

10. Publicar l'anunci de la licitació en el perfil del contractant i en la plataforma electrònica Vortal

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URG 4. Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal.

Acords:

1. Avocar de forma singular, d’acord amb l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic del sector públic, i la motivació esmentada en el fonament de dret quart, la competència de la Comissió de Govern per a sol·licitar la subvenció a la Diputació de Barcelona corresponent a la línia de suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal.

2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut de 826.823,49 euros corresponent a la línia de suport 1, del Programa general d'inversions 2020-2023 (PGI) per a la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers, per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal, d’acord amb el calendari següent:

3. Tramitar aquesta sol·licitud al Portal de tràmits dels ens locals i altres AP de la Diputació de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

URG 5. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Vallgorguina per a incloure-hi la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient a l’Ajuntament de Vallgorguina.

2. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l'Ajuntament de Vallgorguina per a incloure-hi la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient.

3. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000453 en tres mil quatre-cents trenta-tres euros amb vint-i-cinc cèntims (3.433,25 euros) de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

4. Aprovar el compromís d’ingrés de vint-i-cinc mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims (25.445,84 euros), corresponent a la modificació del conveni per afegir la dedicació de 14 hores setmanals en matèria de medi ambient a partir de l’1 de gener de 2023, a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

5. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

6. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallgorguina.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 6. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de processos de selecció i provisió per la cobertura de les places de personal laboral indefinit i personal funcionari de carrera corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.

Acords:

1. Aprovar les bases reguladores i la convocatòria de processos de selecció i provisió per la cobertura de les places de personal laboral indefinit i personal funcionari de carrera corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat.

2. Publicar íntegrament en el BOPB i al tauler d’anuncis de la seu electrònica del Consell Comarcal, així mateix, es publicarà en el DOGC, fent constar la referència de la publicació al BOPB i al Butlletí Oficial de l’Estat. Tot això, sense perjudici que també es puguin utilitzar altres mitjans de difusió. Els successius actes de tràmit del procés selectiu que no sigui preceptiu publicar-los en diaris oficials es publicaran a la seu electrònica i el nomenament com a personal funcionari de carrera de les persones seleccionades es publicarà en el BOPB.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem 
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

URG 7. Esmenar l’acord de Ple de 4 de maig de 2022, d’aprovació de l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

Acords:

1. Esmenar l’acord de Ple de 4 de maig de 2022, d’aprovació de l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2022, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris en el sentit següent:

On diu: 90 92000 62203 Nova seu

Ha de dir: 90 92000 62300 Nova seu

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

URG 8. Aprovar l’adhesió a la Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles.

Acords:

1. Adherir-se al Declaració institucional del 25 de novembre de 2022. Dia internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones elaborat per la Generalitat de Catalunya, les quatre diputacions provincials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació de Micropobles.”

2. Notificar aquest acord a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 9. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018 i a la Resolució EMT/3721/2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, modificada per l’Ordre TSF/166/2019 i a la Resolució EMT/3721/2021.

2. Aprovar la devolució d’ingressos a favor de l’Ajuntament de Llinars del Vallès per un import total de cent quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims (141,67 euros) de l’aplicació pressupostària 33 46242.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

URG 10. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació per a l’any 2022 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

2. Notificar aquest acord a l’Agència Catalana del Consum.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 

23. Precs i preguntes.

 

Darrera actualització: 24.11.2022 | 16:10