Acords ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 26 de gener de 2023 a les 10:00

Relació dels acords del Ple ordinari de 25 de gener de 2023, celebrat a Sant Pere de Vilamajor.

Acords del Ple ordinari celebrat ahir a Sant Pere de Vilamajor.

Es pot veure el vídeo de la sessió al nostre canal de Youtube.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 21 de desembre de 2022.

ACTA

 • Aprovada
 • Unanimitat

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 21 de desembre de 2022.

ACTA

 • Aprovada
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000619, de 21 de desembre, de remissió d’expedient al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets:

Acords:

1. Remetre l’escrit presentat el 19 de desembre de 2022, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental número E2022020722, pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic acompanyat de l’expedient administratiu i d’aquest informe.

2. Proposar al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic la desestimació de l’escrit presentat el 19 de desembre de 2022, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental número E2022020722, pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, d’acord amb els fets i fonaments dret de l’informe reproduït a la relació de fets.

3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.

4. Notificar aquest Decret als interessats

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

4. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria.

Acords:

1. Aprovar les Bases reguladores del Premi Talent JoveVO corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria

2. Notificar aquest acord a Premsa d’Osona SA i als ajuntaments del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

5. Aprovar la liquidació dels serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2022.

Acords:

1. Reconèixer els serveis d’assessorament i assistència prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental durant el 2022.

2. Establir el cost corresponent als assessoraments i assistències prestats pel Servei Comarcal d’Oficina Tècnica del Consell Comarcal al Consorci durant el 2022 en 60.982,44 euros.

3. Reconèixer el dret a per un import de seixanta mil nou-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims (60.982,44 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11 46710 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

4. Notificar aquests acords als interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

6. Declarar deserta la licitació de la contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022- 43-M.

Acords:

1. Declarar deserta la licitació de la contractació mixta per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M (X2022012035).

2. Publicar aquest acord en el perfil del contractant.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar les bases reguladores de processos de selecció de determinats llocs de Treball.

Acords:

1. Aprovar les bases i els annexos que regularan el procés de selecció temporal següent:

Bases reguladores del procés de selecció i provisió dels llocs de treball d'enginyer/a tècnic/a de la plantilla de funcionaris interins per programes temporals i constitució de borsa.  

2. L’anunci d’aquestes bases publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’etauler del Consell Comarcal.

3. Els anuncis relacionats amb les convocatòria de cada procés selectiu regulat per aquestes bases es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web del Consell Comarcal. Els successius anuncis relacionats amb cada convocatòria es publicaran al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

8. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000005, de 12 de gener, d’adhesió al Pla de formació corresponent a l’any 2023 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets:

Acords:

1. Sol·licitar l’adhesió del Consell Comarcal al Pla de formació corresponent a l’any 2023 per l’ocupació de caràcter agrupat promogut per l’Associació Catalana de Municipis.

2. Ratificar aquest acord pel pròxim Ple del Consell Comarcal.

3. Notificar aquest acord a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

9. Prendre coneixement de la renúncia del Servei d’Ajuda de Domicili amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Acords:

1. Prendre coneixement de l’extinció del conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Montornès del Vallès, estenent llur vigència fins el 31 de gener de 2023, sens perjudici de la liquidació final i les obligacions econòmiques que se’n derivin.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

PROPOSTA

(No cal votació)

10. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i la liquidació de l’any 2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’una addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Martorelles, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Maria de Martorelles, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes i Vilanova del Vallès.

2. Aprovar la liquidació dels imports corresponents a l’any 2021 del Conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili entre el Consell Comarcal i els ajuntaments relacionats.

3. Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

11. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000006, de 13 de gener, d’aprovació del contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025.

2. Ratificar aquest decret en la propera sessió que celebri el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquest decret al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

12. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cardedeu, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana i Santa Maria de Palautordera per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Cardedeu, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana i Santa Maria de Palautordera per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril i a la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046).

2. Aprovar el contingut específic del conveni transcrit en el punt precedent.

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

13. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Aiguafreda per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el dret per un import de set-cents quaranta euros amb quaranta-dos cèntims (740,42 EUR) per a l’exercici 2023 a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament d’Aiguafreda.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

14. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Llagosta per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Llagosta per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de mil nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de La Llagosta.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el dret per un import de set-cents quaranta euros amb quaranta-dos cèntims (740,42 EUR) per a l’exercici 2023 a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PER URGÈNCIA

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al desplegament a l’Àrea bàsica de Serveis Socials de les Franqueses del Vallès de la fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per al desplegament a l’Àrea bàsica de Serveis Socials de les Franqueses del Vallès de la fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

2. Reconèixer el dret d’ingrés per un import de quatre mil vuit-cents catorze euros amb seixanta-nou cèntims (4.814,69 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 46212 del Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental i el compromís de consignar en els pressupostos posteriors els imports corresponents per raó del conveni.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès per al desplegament a l’Àrea bàsica de Serveis Socials de Mollet del Vallès de la fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Mollet del Vallès per al desplegament a l’Àrea bàsica de Serveis Socials de Mollet del Vallès de la fitxa 51 Referent de dependència i promoció de l’autonomia personal del Contracte Programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

2. Reconèixer el dret d’ingrés per un import de cinc mil set-cents quaranta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (5.746,56 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 20 46212 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental i el compromís de consignar en els pressupostos posteriors els imports corresponents per raó del conveni.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

3. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el dret d’ingrés per un import de dos-mil nou-cents seixanta-un euros amb seixanta-set cèntims (2.961,67 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2023.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

4. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el dret d’ingrés per un import quatre-cents noranta-tres euros amb seixanta-un cèntims (493,61 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

5. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets dels Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el dret d’ingrés per un import de mil nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Parets del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

6. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tagamanent per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el dret d’ingrés per un import quatre-cents noranta-tres euros amb seixanta-un cèntims (493,61 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Tagamanent.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000554 de 18 de novembre, al 2022PRES000636 de 30 de desembre i del 2023PRES000001, d'11 de gener al 2023PRES000017 de 18 de gener.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER002044, de 18 de novembre, al 2022GER002354, de 30 de desembre, i del 2023GER000001, de 3 de gener, al 2023GER000052, de 18 de gener.

3. Donar compte de la finalització del procediment ordinari 404/2021 M1 per desistiment.

PROPOSTA

4. Donar compte de la sentència 314/2022, de 13 de desembre, del procediment abreujat 84/2022-A.

PROPOSTA

17. Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 26.01.2023 | 10:33