Acords del Ple ordinari del Consell Comarcal

Dijous, 26 de maig de 2022
 • Relació dels acords del Ple ordinari de 25 de maig de 2022, celebrat al Teatre Auditori de Bigues i Riells del Fai.
 • Es pot veure al nostre Canal de Youtube

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de març de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 4 de maig de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cessió d'un espai amb l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès per a la cessió d’ús gratuïta d’un espai en l’equipament de Can Ribas-Centre de Recursos Agraris.

2. Declarar la plurianualitat de la despesa.

3. Autoritzar i disposar una despesa plurianual màxima amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920.00.212.00, que consta en el quadre que s’adjunta a continuació, i assumir el compromís de dotar l’aplicació pressupostària corresponent pels exercicis següents en què el conveni sigui vigent, d’acord amb el detall següent:

4. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

4. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya.

2. Notificar aquest acord a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

5. Aprovar el Programa d’actuació comarcal.

Acords:

1. Aprovar el Programa d’actuació comarcal.

2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: Esquerra Republicana de Catalunya-AM
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

6. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern.

Acords:

1. Modificar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats, aprovat pel Ple de 24 de juliol de 2019, en el sentit següent:
- Incorporar la sessió del Ple de 20 de juliol de 2022 a les 19 hores
- Suprimir la Comissió Informativa de 5 de setembre de 2022 a les 17 hores
- Suprimir la Comissió de Govern, 8 de setembre de 2022 a les 17 hores

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000234, de 30 d’abril, de renúncia a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

DECRET:
1. Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que acordi la renúncia del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la competència en la gestió del servei escolar de menjador corresponent al centre educatiu Escola Quatre Vents de Canovelles, amb efectes a partir del curs escolar 2022-2023.
2. Notificar aquest acord al Departament d’Educació de la. Generalitat de Catalunya.
3. Ratificar aquest Decret en la propera sessió de Ple.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

Acords:

1. Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de gestió energètica i d’aigua a l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Lliçà de Vall en matèria de gestió energètica i d’aigua.

3. Aprovar el compromís d’ingrés de tres mil sis-cents noranta-un euros amb tretze cèntims (3.691,13 euros) a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.46215 Assistència tècnica de comptabilitat energètica.

4. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

9. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica amb l'Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d'enginyeria.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany en matèria d’enginyeria, formalitzat el 6 d’abril de 2021.

2. Reconèixer el dret de mil sis-cents vuitanta-dos euros amb cinquanta-tres cèntims (1.682,53 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat 

10. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d'assistència tècnica a l'Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d'arquitectura, enginyeria i medi ambient.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria d’arquitectura, enginyeria i medi ambient, formalitzat el 10 de febrer de 2022.

2. Disminuir el dret reconegut de l’operació comptable 120220000473 en trenta-dos mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb cinquanta-dos cèntims (32.684,52 euros) de l’aplicació pressupostària 11.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

11. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ves, treballadors/res socials, educadors/res socials i d’enginyers/res tècnics/ques per les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal.

Acords:

1. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per la constitució d’una borsa de treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.. El procediment de selecció s’inicia amb la convocatòria, que correspon al president del Consell Comarcal i s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

 • Places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal.
 • Places de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
 • Places d’enginyer/a tècnic/a del grup de classificació A2, subescala tècnica, escala d’administració general, de la plantilla del personal funcionari interí del Consell comarcal adscrits a l’Àrea de Medi Ambient i Territori.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquestes bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’E-TAULER.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, CUP Vallès Oriental-AM

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022004094.

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de mil cinc-cents vint-i-tres euros amb vuit cèntims (1.523,08 €), següent:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

13. Aprovar la modificació del conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l'Ajuntament de Cànoves i Samalús.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cànoves i Samalús.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

14. Modificar l'acord de Ple de 23 de març de 2022, d'aprovació del contingut específic del conveni amb els ajuntaments de Cardedeu i Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

Acords:

1. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

2. Aprovar la modificació de l’acord de Ple de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i a la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP.

3. Notificar aquests acords als ajuntaments interessats.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

15. Declarar l’edifici de l’Escola de les monges filipenses del municipi de Sant Esteve de Palautordera com a bé cultural d'interès local.

Acords:

1. Declarar l'edifici de l'Escola de les monges filipenses de Sant Esteve de Palautordera (Casa de les Monges) com a bé cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera.

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

16. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles (poblat ibèric) del municipi de Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local.

Acords:

1. Declarar la Rectoria de Santa Maria de Martorelles com a bé cultural d'interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient.

2. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat.

3. Notificar aquest acord al senyor Domingo Milà Plans i a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

17. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

Acords:

1. Acceptar la renúncia de l'Ajuntament de Fogars de Montclús al conveni de col·laboració per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

2. Anul·lar el dret reconegut de l’any 2022 per un import total de tres-cents cinquanta euros (350,00 EUR) a càrrec de l’operació comptable RD 12022000342 de l’aplicació pressupostària 33 46242.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Fogars de Montclús.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimita 

18. Modificar l'acord d'aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

Acords:

1. Modificar l’acord de Ple, de 23 de març de 2022, d’aprovació del contingut específic del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilalba Sasserra per a l’execució d’un projecte en matèria d’ocupació juvenil en el marc de la realització del Programa referent d’ocupació juvenil corresponent a l’Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa d’aquest Programa, i a la Resolució EMT/3721/2021, de 16 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a donar continuïtat al Programa referent d'ocupació juvenil.

2. Ampliar el dret reconegut 12022000344 per un import de set-cents cinquanta euros (750,00 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46242.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilalba Sasserra.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

19. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30 en els exercicis següents, d’acord amb el detall següent:

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallromanes.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PER URGÈNCIA

1. Adjudicar l'acord marc del Servei de transport escolar.

Acords:

1. Declarar vàlida la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S).

2. Ratificar tots els acords adoptats per la Mesa de Contractació de la licitació per a l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Adjudicar l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S) als empresaris que tot seguit es detallen en el quadre següent i admetre’ls en les categories de transport escolar que s’especifiquen a continuació:

4. No admetre als licitadors que tot seguit s’assenyalen en les categories de transport escolar que s’especifiquen a continuació pels motius següents:
ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles amb aquesta categoria.
AUTOCARS BARBA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar adaptat perquè no arriba a la puntuació mínima del criteri 11.1 B) del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc ja que els dos vehicles més nous compatibles amb aquesta categoria tenint una antiguitat superior a 10 anys.
AUTOCARS CALELLA, SL, no s’admet a la categoria de transport escolar ordinari complementari perquè no aporta documentació de vehicles de tipologies compatibles amb aquesta categoria.

5. Fixar la següent puntuació per al criteri d’adjudicació corresponent a la formació complementària dels conductors (criteri 11.1 A) del Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc) que se sumarà a la puntuació obtinguda en els contractes basats de l’Acord marc que es licitin i que es mantindrà durant tota la vigència de l’Acord marc i no serà revisada:

6. Publicar l’adjudicació de l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental (2022-04-S) en el perfil del contractant i en el Diari Oficial de la Unió Europea.

7. Notificar aquest acord a les persones interessades.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

2. Aprovar el conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès

2. Reconèixer el dret de dinou mil set-cents noranta-set euros amb dotze cèntims (19.797,12 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període d’1 de juliol al 31 de desembre de 2022 del conveni.

3. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de trenta-nou mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vint-i-quatre cèntims (39.594,24 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període d’1 de gener a 31 de desembre de 2023.

4. Anotar el compromís d’ingrés futur de l’import de dinou mil set-cents noranta-set euros amb dotze cèntims (19.797,12 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 35 46245 corresponent al període d’1 de gener a 30 de juny de 2024.

5. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

3. Aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització seguint els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

Acords:

1. Autoritzar, segons les dades que obren en els expedients i seguint els requisits de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, l’estabilització de les places esmentades a la relació de fets de l’informe que motiva aquesta proposta.

2. Modificar l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 incloent les places objecte d’estabilització.

3. Publicar segons l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals l'oferta pública d'ocupació, un cop aprovada, s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui, a l'efecte de publicació coordinada amb la resta de les ofertes públiques d'ocupació de la resta de les administracions públiques, i se n'ha de trametre còpia a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

4. Aprovar les bases i convocatòria per urgència per concurs de processos de selecció per proveir llocs de treball temporals.

Acords:

1. Aprovar les bases i convocatòria del procés de selecció i provisió per urgència mitjançant concurs.

2. Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran al tauler d’anuncis del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2022PRES000139, de 17 de març, al 2022PRES000279, de 19 de maig.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2022GER000496, de 17 de març, al 2022GER000800, de 19 de maig.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte del Pla control financer.

PLA CONTROL FINANCER

TRESORERIA

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2022).

INFORME TRIMESTRAL

20. Precs i preguntes

 

 

 

 

Darrera actualització: 22.07.2022 | 13:46