Acords ple extraordinari i ple extraordinari urgent del Consell Comarcal

Dijous, 22 de desembre de 2022

Relació dels acords del Ple extraordinari i el Ple extraordinari urgent de 21 de desembre de 2022 celebrats a la Sala de Plens de l'Ajuntament cde Canovelles.

PLE EXTRAORDINARI:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de juliol de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària urgent de 16 de novembre de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

3. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de novembre de 2022.

ACTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal Vallès Oriental de l’exercici 2023, que conté el del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima.

Acords:

1. Aprovar inicialment el Pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2023, que s’integra pel de la pròpia entitat i el del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i la seva societat participada Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima.

2. Aprovar les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023 del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Aprovar les bases d’execució del Pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023 del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

4. Aprovar la plantilla de personal i l’organigrama tècnic que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual – direcció pública professional per l’any 2023.

5. Aprovar el pla de disposició de fons de 2023.

6. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals.

 • Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup
 • Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup.

7. Aprovar una assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers amb dedicació parcial o exclusiva.

8. Establir una indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin.

9. Modificar la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Vallès Oriental i conseqüentment llur text refós.

10. Exposar al públic el pressupost general, les bases d’execució i plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis, a l’efecte de presentació de reclamacions pels interessats.

11. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas de què no es presenti cap reclamació.

12. Remetre còpia de l’expedient al Ministeri d’Hisenda i a la Direcció General d’Administració Local Document signat electrònicament.

PROPOSTA

MEMÒRIA

INFORME ECONÒMIC FINANCER

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: Esquerra Republicana de Catalunya-AM
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

5. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022014085.

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de cinc mil cinc-cents seixanta-un euros amb trenta-quatre cèntims (5.561,34 €), següent:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

6. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2021011454.

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de trenta-set mil dos-cents noranta-dos euros amb deu cèntims (37.292,10 €) pel servei de transport escolar obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs 2021-2022, a l’Ajuntament de Gallifa, següent:

2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament (ADO-P) a favor del titular que consta a la present relació, per l’import i concepte que s’esmenta en el punt precedent, amb càrrec a les disposicions aprovades amb anterioritat i que es troben comptabilitzades i comprovades per aquesta Corporació.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

7. Aprovar unes bases per a la provisió interina d’un lloc de treball de intervenció de classe primera, subescala de secretaria intervenció amb constitució de borsa.

Acords:

1. Aprovar unes bases per a la provisió interina d’un lloc de treball de intervenció de classe primera, subescala de secretaria intervenció amb constitució de borsa.

2. L’anunci d’aquestes bases publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l’e-tauler del Consell Comarcal.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

PRESIDÈNCIA

8. Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda i la liquidació del conveni de cooperació amb el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, formalitzat el 22 d'octubre de 2021.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda i la liquidació del conveni de cooperació amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, formalitzat el 22 d’octubre de 2021.

2. Notificar l’acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP Vallès Oriental-AM

9. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000583, de 30 de novembre, de modificació de la clàusula 7.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets:

1. Modificar la clàusula 7.1 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix el contracte mixt per a la redacció del projecte executiu i execució de les obres de la 1a fase de la reforma de la seu dels antics jutjats de Granollers per a la implantació de la nova seu del Consell Comarcal (obres de rehabilitació estructural, construcció d’una nova planta i treballs preliminars necessaris), amb número d’expedient 2022-43-M, en el sentit següent:

On diu:

“Així doncs, tenint en compte les dues parts del contracte indicades, el pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és d’UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.721.716,84 €), IVA exclòs.
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent:

Ha de dir:

“Així doncs, tenint en compte les dues parts del contracte indicades, el pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és d’UN MILIÓ SET-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (1.721.716,85 €), IVA exclòs.
Incloent l’IVA, aquest pressupost és el següent:

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Ciutadans-Partido de la Ciudadanía

ÀREA D’HABITATGE

10. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2023.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

11. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2023.

2. Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

12. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000550, de 17 de novembre, d’aprovació del contingut i la signatura del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Acords:

Ratificar el Decret de Presidència esmentat a la relació de fets.

1. Aprovar el contingut i signatura del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

13. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social d’acord a les condicions recollides a la proposta de conveni i segons la distribució de finançament.

2. Aprovar el contingut específic de les fitxes annexades que preveu el conveni precedent i la seva signatura.

3. Facultar a la senyora Roser Colomer Soler, consellera de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat, per a la signatura del conveni precedent amb l’Ajuntament de Canovelles.

4. Notificar aquest acord als ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE TURISME

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Parets del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Anotar el compromís d’ingrés per a l’exercici 2023 per un import d’onze mil set-cents noranta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (11.792,81 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de l’Ajuntament de Parets del Vallès de l’any 2023.

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Parets del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

15. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme.

2. Anotar el compromís d’ingrés per a l’exercici 2023 per un import de vint-i-tres mil cinc-cents vuitanta-cinc euros amb seixanta-un cèntims (23.585,61 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 43 46202 corresponent a l’assistència tècnica de l’Ajuntament de La Roca del Vallès de l’any 2023

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

2. Anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret reconegut i compromís d’ingrés a càrrec de l’aplicació pressupostària 90.462.30, per un import total de quinze mil tres-cents seixanta euros (15.360,00 EUR).

3. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallgorguina.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

MOCIONS

17. Moció per a la millora del finançament de l'Administració Local.

Acords:

Primer.- Sol•licitar al Govern de l’Estat:
a) Considerant que per al 2023 les transferències en el marc del model de finançament preveuen un increment d’un 3% en relació amb el 2022, sol•licitem al govern de l’Estat la dotació d’un fons extraordinari en favor dels ens locals per donar resposta a l’augment de despeses vinculat, directament o indirectament, a l’increment de costos de l’energia.
b) Que es realitzi una compensació a favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos provocada per la sentència del TC en referència a l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, tant per les devolucions realitzades com per les conseqüències de la reforma normativa.
c) La creació d’una dotació addicional de recursos per incrementar el finançament dels ens locals amb motiu de l’increment salarial de l’1,5% pel 2022.
d) La derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
e) Tot i que en els darrers anys s’han augmentat l’import de les transferències realitzades a favor dels ens locals, fruit del bon comportament de les figures tributàries que incideixen en el model de finançament i la voluntat del Govern de l’Estat, la realitat és que ha estat insuficient per a cobrir ni tan sols les noves necessitats de despeses dels ens locals Per això, és necessari que es revisi definitivament el finançament local per fer possible el mandat constitucional d’autonomia local.

Segon.- Sol•licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya:
a) Que actualitzi i revisi els fons de cooperació local a les necessitats actuals dels ens locals de Catalunya.
b) Que generi un Fons de Cooperació Local Extraordinari que cobreixi els increments dels costos derivats de la inflació.
c) Que presenti en la present legislatura la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances Locals per recuperar el principi d’autonomia local i els recursos suficients per a dur-la en plenitud.
d) Que quan es produeixi una delegació de competències en els municipis, es faci garantint els recursos necessaris perquè puguin ser desenvolupades sense generar cap cost a les administracions locals.
Tercer.- Sol•licitar a les Diputacions:
a) Que sufraguin el 50% de la despesa addicional de l’increment del cost de subministraments energètics dels ajuntaments que han de suportar les administracions locals.
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat Espanyol i al Congrés dels Diputats, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

MOCIÓ

 • Aprovat
 • Unanimitat

 

PLE EXTRAORDINARI URGENT:

1. Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió.

Aprovat

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

PRESIDÈNCIA

2. Ratificar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Besos Tordera.

Acords:

1. Ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera aprovat en sessió de Junta General de 22 de juny de 2022, d’acord amb el text que consta a l’expedient X2022011378, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals.

2. Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

3. Donar audiència, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa.

4. Considerar definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci Besòs Tordera pel cas que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

5. Formular encàrrec al Consorci Besòs Tordera per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

6. Notificar l’acord al Consorci Besòs Tordera.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA D’EDUCACIÓ

3. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport escolar obligatori de l’alumnat de Gallifa matriculat als centres de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2022-2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport escolar obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2022-2023.

2. Autoritzar i disposar una despesa plurianual amb càrrec a l’aplicació pressupostària de l’any 2022 que consta en el quadre que s’adjunta tot seguit, i, per a l’exercici següent en què el contracte sigui vigent s’assumeix el compromís de dotar de l’aplicació pressupostària corresponent del pressupost de despeses:

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Gallifa.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

4. Aprovar el Pla estratègic de subvencions.

Acords:

1. Aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’any 2023.

2. Condicionar el Pla estratègic de subvencions de l’any 2023 al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, d’acord amb l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. Publicar el Pla estratègic de subvencions de l’any 2023 precedent en el Portal de la transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

5. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2022015430

Acords:

1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits per un import total de disset mil euros (17.000 EUR) següent: número de factura 000698 emesa per DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIAL, SL, número de registre E2022020708, concepte Muntatge i desmuntatge Mitja Marató 2022.

2. Autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el pagament despesa de disset mil euros (17.000,00 €) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 34100 22699 del Pressupost de ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem 
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

6. Aprovar la liquidació per a l’any 2021 del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

Acords:

1. Aprovar la liquidació de l’exercici 2021 del Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

2. Donar de baixa donar de baixa els imports que corresponguin dels drets reconeguts l’any 2021.

3. Notificar aquest acord als ajuntaments.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • A FAVOR: Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, CUP Vallès Oriental-AM
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: Esquerra Republicana de Catalunya-AM

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

7. Aprovar la justificació parcial de l’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès. 

Acords:

Únic. Aprovar la justificació parcial de l’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona, amb els ajuntaments de Bigues i Riells, Canovelles, Figaró-Montmany, la Garriga, les Franqueses del Vallès, Lliçà de Vall, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Vallromanes i Vilanova del Vallès, d’acord amb l’informe de la relació de fets.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

8. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Gualba.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de vuit mil setanta-set euros amb vint-i-vuit cèntims (8.077,28 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Gualba.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

9. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de vint-i-cinc mil sis-cents quaranta-dos euros amb disset cèntims (25.642,17 EUR) a càrrec de l’aplicació
pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de La Roca del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

10. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de dotze-mil vuit-cents vint-i-un euros amb nou cèntims (12.821,09 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

11. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de dos-mil sis-cents noranta-dos euros amb quaranta-tres cèntims (2.692,43 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

12. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de mil set-cents noranta-quatre euros amb noranta-cinc cèntims (1.794,95 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

13. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni de col·laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Vallgorguina.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Vallgorguina per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import set mil cent setanta-nou euros amb vuitanta-un cèntims (7.179,81 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Vallgorguina.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

14. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de dos-mil nou-cents seixanta-un euros amb seixanta-set cèntims (2.961,67 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Garriga per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Garriga per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de mil nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de La Garriga.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

16. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Lliçà de Vall per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de mil quatre-cents vuitanta euros amb vuitanta-quatre cèntims (1.480,84 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Lliçà de Vall.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

17. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

Acords:

1. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana per al desplegament de la descentralització de l’Oficina Jove del Vallès Oriental per a l’any 2023.

2. Reconèixer el compromís d’ingrés d’exercicis futurs per un import de mil nou-cents setanta-quatre euros amb quaranta-cinc cèntims (1.974,45 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46240 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

3. Notificar aquests acords a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana.

PROPOSTA

 • Aprovat
 • Unanimitat

 

Darrera actualització: 13.01.2023 | 08:34