El Consell Comarcal celebra el Ple ordinari de gener

Dilluns, 22 de gener de 2024

El proper dimecres, 24 de gener, a les 19 h, se celebra Ple ordinari, a la Sala Cooperativa Basart de Parets del Vallès.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 20 de desembre de 2023.

PRESIDÈNCIA

2. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000714, de 29 de desembre, de liquidació de l’any 2023 pels assessoraments i per les assistències que el Consell Comarcal del Vallès Oriental presta al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental.

3. Nomenar la representació a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.

4. Aprovar la modificació del calendari de sessions dels òrgans de govern.

5. Aprovar la modificació de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat per l’elaboració del II Pla intern d’igualtat de gènere d'aquest Consell Comarcal.

ÀREA D'EDUCACIÓ

6. Liquidar l’import corresponent la prestació del servei de transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins del primer trimestre del curs escolar 2023/2024

7. Liquidar l’import corresponent la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús del primer trimestre del curs escolar 2023/2024.

8. Liquidar l’import corresponent la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Vallromanes del primer trimestre del curs escolar 2023/2024.

ÀREA D'HABITATGE

9. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatge per a l’any 2024.

10. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Montmeló per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

11. Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Parets del Vallès per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

ÀREA DE D’HISENDA

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2023000717)

ÀREA DE JOVENTUT

13. Aprovar el contingut i la signatura d'un conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut.

ÀREA DE PERSONES I VALORS

14. Aprovar les Bases reguladores de processos per a la selecció de determinades places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre.

15. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció d’una plaça de la plantilla de personal funcionari interí per programes temporals de tècnic/a de gestió de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

16. Aprovar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2024.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

17. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000701, de 28 de desembre, d’aprovació del contingut i signatura de l’Addenda primera (2023-2025) del conveni del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.

18. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000711, de 29 de desembre, de liquidació parcial a compte de l’exercici 2022 del Conveni per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili.

19. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000713, de 29 de desembre, de liquidació parcial a compte de l’exercici 2022 del Conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social.

20. Aprovar la liquidació del servei del transport adaptat i del servei d’acompanyants amb l'Ajuntament de Granollers, corresponent a l’exercici 2023.

MOCIONS

21. Moció del Grup Comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista (CUP-AMUNT) contra l’anunci de tancament de la planta de Danone de Parets del Vallès.

22. Moció que presenten els grups polítics del Consell Comarcal del Vallès Oriental per un Consorci de la xarxa pedalable a la comarca.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000602, de 17 de novembre, al 2023PRES000715, de 29 de desembre, i del 2024PRES000001, de 2 de gener, al 2024PRES000039, de 18 de gener.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER001900, de 17 de novembre, al 2023GER002141, de 31 de desembre, i del 2024GER000001, de 4 de gener, al 2024GER000099, de 18 de gener.

23. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 22.01.2024 | 11:09