El Consell Comarcal tanca el pressupost de 2021 amb una liquidació positiva d’1.048.509 euros

Dijous, 5 de maig de 2022
  • S’ha donat compte al Ple celebrat aquest dimecres.

En la sessió del Ple extraordinari celebrada aquest dimecres s’ha donat compte de la liquidació del pressupost corresponent a 2021.

El resultat pressupostari ajustat de 2021 -diferència entre els drets reconeguts nets (o liquidats) durant l’exercici i les obligacions reconegudes netes (o liquidades)- ha estat de 1.048.509,42 euros (l’exercici anterior va ser de 519.126,45 euros).

El grau d’execució per l’estat de despeses (obligacions reconegudes amb relació als crèdits definitius) ha estat del 68% i per l’estat d’ingressos (drets reconeguts sobre els crèdits definitius, del 68,4%).

Pel que fa al romanent de tresoreria per a despeses generals, ha estat de 1.466.516,02 euros, la qual cosa representa una evolució positiva amb relació als dos exercicis anteriors (447.930,53 € al 2020 i  19.013,69 € al 2019).

La intervenció va emetre informe favorable de la liquidació del Pressupost General consolidat del Consell Comarcal de l’exercici 2021 i el President, amb data 5 d’abril l’ha aprovada, i s’ha donat compte al Ple en la primera sessió plenària.

Distribució romanent

En la mateixa sessió de Ple s’ha aprovat la modificació del pressupost per un import de 1.333.366,6€, que es destinaran a la nova seu (800.000 €), fons de contingències generals (289.366,60 €), oficina agenda 2030 (60.000 €), estudis i projectes de salut mental (50.000 €), aplicatiu projecte educació (40.000 €), equips processos informació (30.000 €)projecte vies ciclables (25.000 €), projecte Can Malé-Xarxa productes de la terra (15.000 €), estudis i projectes de la Xarxa de productes de la terra (10.000 €), suport projectes de salut mental (10.000 €) i ajut a observació internacional eleccions Colòmbia (4.000 €).

Darrera actualització: 29.11.2022 | 14:37