El Ple del Consell Comarcal aprova un Pla de mesures antifrau

Divendres, 22 de juliol de 2022 a les 14:00
  • S’ha aprovat en el Ple celebrat el 20 de juliol.

El Ple del Consell Comarcal, celebrat el passat dimecres, ha aprovat el Pla de mesures antifrau, que persegueix reforçar el compromís de l’entitat amb la lluita contra el conflicte d’interès, el frau i la corrupció mitjançant l’aplicació d’un sistema específic que permeti el desenvolupament d’un control de la gestió de forma continuada. El Pla va ser aprovat amb els vots favorables de Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem i Ciutadans-Partido de la Ciudadanía. Es van abstenir Esquerra Republicana de Catalunya-AM i CUP Vallès Oriental-AM.

El Pla està composat per un sistema basat en quatre grans eixos per afrontar eficaçment els diferents aspectes del frau i la corrupció: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.

El document aprofundeix en aspectes com la integritat institucional, la cultura administrativa íntegra, la irregularitat, el frau, la corrupció, la compliance, el conflicte d’interès, el conflicte d’interès real, el conflicte d’interès potencial, el conflicte d’interès aparent, el risc, el risc extern, la bandera vermella, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

Es planteja, a més, la creació d’un Comitè antifrau, responsable del disseny de l’estratègia en la lluita contra el frau sobre la qual s’elabora el Pla, portarà a terme el seu seguiment, la seva actualització i l’avaluació del resultat obtingut i una Unitat de coordinació i seguiment de la gestió, amb les funcions de control de la gestió i li correspon la comprovació i anàlisis dels expedients identificats de risc i, quan sigui procedent, la proposta de mesures específiques

I s’estableix un procediment per al tractament del possible conflicte d’interès, mesures antifrau i indicadors de risc.

El Pla aprovat tindrà una durada indefinida i està previst revisar-lo cada dos anys i, en cas de l’avaluació del risc, l’impacte i la probabilitat de risc de frau en els processos clau de l’execució, es revisaran de manera biennal o anual quan s’hagi detectat algun cas de frau o s’hagin produït canvis significatius en els procediments o personal de l’entitat.

Declaració institucional

El Pla incorpora una declaració institucional:

“El Consell Comarcal del Vallès Oriental té la condició d’Entitat Executora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència segons el dispost a l’Ordre 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació i Resiliència, en el que li correspongui en l’àmbit de les seves competències, l’execució de projectes o subprojectes de les reformes i inversions incloses en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament i del Consell Europeu de 12 de febrer de 2021 pel que s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència estableix la obligació que tenen els Estats Membres d’aplicar mesures adequades per a protegir els interessos financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les mesures finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència s’ajusti de ple al Dret aplicable de la Unió i al nacional, en particular, en el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

La Presidència i la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental volen manifestar el ferm compromís de l’entitat amb els estàndards més elevats pel que fa al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seva adhesió als més estrictes principis d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents amb els quals es relaciona com a oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les formes.

El personal del Consell Comarcal del Vallès Oriental, en el seu caràcter de treballadors públics, assumeix i comparteix aquest compromís tenint, entre altres deures, el deure de vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la Constitució, l’Estatut de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic, i actuar amb els principis següents:

Objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental i el respecte a la igualtat entre homes i dones.6

S’ha elaborat un Pla de mesures antifrau que sumat al Pla d’Integritat Ètica pretén posar en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el frau i la corrupció basat en un plantejament proactiu, estructurat i específic per gestionar el risc de frau que doni garanties de que la despesa en que s’ha incorregut en actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, entre d’altres, està lliure de conflicte d’interès, frau i corrupció. Així, s’ha partit de l’avaluació del risc de frau realitzada a tals efectes. Addicionalment, es compta amb procediments per a prevenir, detectar i denunciar situacions que poguessin constituir frau o corrupció i pel seguiment de les mateixes.

L’objectiu d’aquesta política és promoure una cultura que desanimi tota l’activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d’aquests supòsits dins de l’organització.

En definitiva, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, té una política de tolerància zero davant el frau i la corrupció i ha establert un sistema de control robust, dissenyat especialment per a prevenir i detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir el seu impacte en cas de produir-se”.

Darrera actualització: 22.07.2022 | 14:25