Ple ordinari

Dimecres, 10 de maig de 2023 de 17.00 h a 18.00 h

 (Sessió pública)

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l’acta de la sessió de 22 de març de 2023.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar l'extinció del conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Cardedeu per a la prestació d’assistència jurídica i i la liquidació del cost del servei.

ÀREA D'HABITATGE

3. Donar de baixa un import en relació amb el conveni de col·laboració per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Montmeló.

4. Donar de baixa un import en relació amb el conveni de col·laboració per a la prestació d'assitència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Parets del Vallès.

5. Ratificar la signatura de l'Addenda de pròrroga per a l'any 2023 del conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, relatiu al programa de mediació per al lloguer social.

6. Ratificar la signatura de l'Addenda de pròrroga per a l'any 2023 del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal relatiu a l'Oficina d'Habitatge.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

7. Aprovar el Pla pressupostari a mig termini 2024-2026.

8. Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses 2023.

9. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’expedient X2023002583.

10. Aprovar l’expedient 17 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de transferències de crèdit.

11. Aprovar les Bases reguladores i convocatòria dels processos per a la selecció d’una plaça inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2021 i d’una plaça inclosa en l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022, pendents d’executar.

12. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 21 de desembre de 2022.

13. Modificar la relació de llocs de treball.

14. Modificar l’oferta pública d’ocupació per l’any 2023.

15. Aprovar les bases reguladores, els annexos i la convocatòria del procés per a la selecció d’una de les places inclosa en l’oferta pública d’ocupació de l’any 2023.

16. Aprovar les bases reguladores per a la selecció i provisió del llocs de treball temporals i constitució de borsa. (X2023004299)

17. Aprovar les bases reguladores per a la selecció i provisió d’un lloc de treball temporal i constitució de borsa. (X2023005039)

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

18. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000145, de 29 de març, d’aprovació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 de les fitxes vinculades a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

19. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000184, de 21 d’abril, d’aprovació de la complementació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 corresponent al Decret de Presidència 2023PRES000145, de 29 de març, pel que fa les fitxes vinculades a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

20. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 1 i retorn de la garantia definitiva.

21. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 2 i retorn de la garantia definitiva.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

22. Adherir-se a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya, impulsat per la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

23. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000146, de 29 de març, d’aprovació de la justificació econòmica parcial de l’any 2022 de les fitxes vinculades a l’Àrea de Serveis Personals corresponents al Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social formalitzat entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Drets Socials.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000123 de 17 de març, al 2023PRES000211, de 4 de maig.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER000472, de 17 de març, al 2023GER000878, de 4 de maig.

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2023.

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (1r trimestre 2023).

5. Donar compte del Reconeixement Administració Oberta 2022.

6. Donar compte de l’atorgament al Consell Comarcal del Vallès Oriental del Segell Infoparticipa 2022 a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local.

7. Donar compte de la memòria de l'Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental de l'any 2022.

8. Donar compte de la memòria del Servei de comunicació externa i transparència de l'any 2022.

9. Donar compte de la memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2022.

10. Donar compte de la memòria del Pla d'accions del Servei de Turisme de l'any 2022.

24. Precs i preguntes.

Adreça:

Sala Francesc Tarafa (Granollers)

Darrera actualització: 08.05.2023 | 10:00