Calendari fiscal

(Aprovat en el Ple de 23 de novembre de 2022)

*Transcorreguts els terminis assenyalats com a períodes de pagament voluntari, sense que el deute hagi estat ingressat, es veurà incrementat amb els recàrrecs i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% quan el deute es satisfaci abans que hagi estat notificada la provisió de constrenyiment, del 10% si el deute es satisfà una vegada notificada la provisió de constrenyiment i dintre dels terminis de l'article 62.5 de la LGT, i del 20% més els interessos de demora transcorregut el dit termini, en els termes de la delegació efectuada a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 30.03.2023 | 13:14
Darrera actualització: 30.03.2023 | 13:14