Com funciona?

  

1. Les comunicacions rebudes a la Bústia Ètica són tractades per l’òrgan gestor -òrgan col·legiat format per persones treballadores del Consell Comarcal nomenades per la Presidència-, que emet i adreça a la persona que formula la comunicació un acusament de rebuda en termini màxim de set dies naturals.

2. L’òrgan gestor verifica el compliment dels requisits de les comunicacions i, si es compleixen, efectua una ponderació prèvia de versemblança dels fets, fonamentada degudament en la correlació entre el fet denunciat, la seva intensitat ofensiva respecte d'un determinat bé jurídic i en atenció al principi de proporcionalitat.

3. L'òrgan gestor pot dur a terme les diligències d'investigació preliminars que consideri necessàries per verificar els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels fets. 

4. La ponderació prèvia de versemblança de l’òrgan gestor conclou amb alguna de les decisions següents:

  1. Admissió de la comunicació i obertura del període de les actuacions de comprovació.
  2. Arxivar la comunicació en cas de manca de fonament o per ser notòriament falsa.

5. Comprovació: Investigació per tal de verificar i acreditar els fets comunicats. Les actuacions de comprovació es duran a terme d'acord amb els principis de congruència, necessitat, proporcionalitat, celeritat, eficàcia i economia procedimental, respectant en tot cas el principi de màxima reserva. 

6. En els casos en els quals s'evidenciï de manera manifesta l'existència d'una infracció administrativa o un il·lícit penal, es suspendran les actuacions de comprovació i se'n donarà compte a l'òrgan competent, vetllant per evitar que es produeixi la prescripció de la infracció.

7. Un cop fetes les actuacions de comprovació procedents, l’òrgan gestor emet l'informe de conclusions corresponent que adreça a l’òrgan competent.

8. En cas afirmatiu, l'informe inclourà les mesures de millora en la gestió pública que consideri adequades per tal d'evitar futures males pràctiques de la mateixa naturalesa. Addicionalment, pot proposar a l'òrgan competent la incoació d'expedients administratius per restaurar la legalitat alterada o l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o, fins i tot, comunicar a la fiscalia les conductes que puguin ser constitutives d'il·lícit penal. En els casos en els quals la recomanació incorpori una proposta d'incoació d'un expedient sancionador o disciplinari, les tasques de comprovació i la decisió adoptada poden tenir els efectes i la consideració d'expedient d'informació reservada.

9. En cas contrari, l'informe inclourà l'acord del cessament de les comprovacions i l'arxiu de les actuacions, i també s'hi ha d'especificar, de forma suficientment fonamentada, la manca de vulneració dels principis i regles ètiques i la inexistència de males pràctiques.

10. En tots els casos i en un termini màxim de tres mesos des de la presentació de la comunicació, l'òrgan gestor ha de comunicar a la persona que la va presentar el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets o la conducta comunicats. L'informe no pot ser objecte de recurs o d'impugnació.

Darrera actualització: 8.06.2023 | 15:03
Darrera actualització: 8.06.2023 | 15:03