Qui gestiona el Canal?

L’òrgan gestor és l’òrgan col·legiat format per 5 persones treballadores del Consell Comarcal, nomenades per la Presidència.

Té les funcions següents:

 

  1. Verificar els requisits de les comunicacions i decidir sobre la seva admissió inicial.
  2. Confirmar la recepció, l'admissió o el rebuig a la persona que ha formulat la comunicació.
  3. Fer la ponderació prèvia de versemblança dels fets.
  4. Dur a terme les diligències d'investigació preliminars que consideri necessàries per verificar els requisits d'admissió de la comunicació i la versemblança dels fets, si és el cas.
  5. Admetre les comunicacions, arxivar-les, dur a terme les actuacions de comprovació, emetre l’informe de conclusions i adreçar-lo a l’òrgan competent.
  6. Comunicar a la persona que va presentar la comunicació el resum de les actuacions dutes a terme, les conclusions sobre la vulneració de normes, regles o principis ètics i de bona pràctica i, si escau, el resum de les recomanacions i actuacions proposades per corregir els fets o la conducta comunicats.
  7. Garantir la confidencialitat de les persones que alerten mitjançant la presentació d’una comunicació així com la dels membres i el personal del Consell Comarcal en la comprovació dels fets. La garantia de confidencialitat i anonimat no impedeix la cessió de les dades, inclosa la identificació de qualsevol de les persones, imposada per l’ordenament jurídic, i especialment, quan es requereixi pels jutjats i tribunals en exercici de la seva funció jurisdiccional, o la fiscalia en exercici de les facultats d’investigació.
  8. Elaborar una memòria anual de les comunicacions rebudes i les actuacions dutes a terme, de la qual en donarà compte al Ple.
  9. Les altres previstes en aquest Reglament.
Darrera actualització: 18.07.2023 | 10:12
Darrera actualització: 18.07.2023 | 10:12